Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ECLI:NL:TGDKG:2018:162 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/613185 / DW RK 16/1009

ECLI: ECLI:NL:TGDKG:2018:162
Datum uitspraak: 17-04-2018
Datum publicatie: 18-01-2019
Zaaknummer(s): C/13/613185 / DW RK 16/1009
Onderwerp: Andere werkzaamheden (art. 20 Gdw)
Beslissingen:
Inhoudsindicatie:   Het kan niet aan de gerechtsdeurwaarder worden verweten dat DUO de door klager rechtstreeks verrichte betalingen niet eerder heeft doorgegeven. Namens klager is weliswaar eerder meermalen aangegeven dat er rechtstreekse betalingen waren verricht, maar hierbij heeft klager steeds geweigerd nadere gegevens en de door hem genoemde brief van DUO van 24 oktober 2014 te overleggen. Het kan de gerechtsdeurwaarder niet worden verweten dat hij geen contact met DUO heeft opgenomen ter zake de betreffende betalingen, nu klager onvoldoende aanknopingspunten bood om met vrucht navraag te doen.

KAMER VOOR GERECHTSDEURWAARDERS TE AMSTERDAM

Beslissing van 17 april 2018 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de klacht met nummer C/13/613185 / DW RK 16/1009 ingesteld door:

[ ],

wonende te [ ],

klager,

gemachtigde: [ ],

tegen:

drs. [ ],

gerechtsdeurwaarder te [ ],

beklaagde.

Ontstaan en loop van de procedure

Bij klachtenformulier met bijlagen, ingekomen op 13 september 2016 heeft klager een klacht ingediend tegen (de organisatie van) beklaagde, hierna: de gerechtsdeurwaarder. Bij verweerschrift, ingekomen op 26 oktober 2016, heeft de gerechtsdeurwaarder op de klacht gereageerd. Klager heeft schriftelijk medegedeeld niet ter zitting te zullen verschijnen. De klacht is behandeld ter openbare terechtzitting van 6 maart 2018 alwaar de gerechtsdeurwaarder is verschenen. Van de behandeling ter zitting zijn aantekeningen gemaakt. De uitspraak is bepaald op

17 april 2018.

1. De feiten

Uitgegaan wordt van de volgende feiten en omstandigheden:

-                       De gerechtsdeurwaarder is belast met een vordering van DUO op klager.

-                      In augustus en september 2014 heeft klager rechtstreekse betalingen gedaan aan DUO.

-           Bij brief van 24 oktober 2014 heeft DUO aan (de moeder van) klager doorgegeven dat zij de gerechtsdeurwaarder zullen informeren over de extra ontvangsten.

-           Pas bij brief van 13 oktober 2016 zijn de extra betalingen door DUO aan de gerechtsdeurwaarder bevestigd.

2. De klacht

Klager verwijt de gerechtsdeurwaarder dat deze reeds gedurende twee jaar geen rekening wenst te houden met de rechtstreekse betalingen. De gerechtsdeurwaarder stelt zich ten onrechte op het standpunt dat hij pas rekening kan houden met deze betalingen, als hij daarvan door zijn opdrachtgever op de hoogte is gesteld. DUO heeft echter reeds bij brief van 24 oktober 2014 meegedeeld dat de gerechtsdeurwaarder van deze betalingen op de hoogte zou worden gesteld. De gerechtsdeurwaarder heeft om een kopie van deze brief gevraagd, maar klager vindt het niet zijn taak om het werk van DUO over te nemen. Klager vindt het erg frustrerend dat de gerechtsdeurwaarder niet bereid is om zijn verweer bij de opdrachtgever te verifiëren. Hij heeft de indruk dat de gerechtsdeurwaarder er gemakshalve van uitgaat dat hij maar wat verzint.

3. Het verweer van de gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder heeft de klacht gemotiveerd weersproken. Voor zover van belang wordt hierna op dat verweer ingegaan.

4. De beoordeling van de klacht

4.1 Op grond van artikel 34 lid 1 van de Gerechtsdeurwaarderswet zijn gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders, toegevoegd gerechtsdeurwaarders, kandidaat -gerechtsdeurwaarders en degene die is toegevoegd in het kader van de stageverplichting bij de in artikel 25, eerste lid bedoelde opleiding, onderworpen aan tuchtrechtspraak ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met enige bij of krachtens deze wet gegeven bepaling en ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk gerechtsdeurwaarder niet betaamt. Ter beoordeling staat of de handelwijze van de gerechtsdeurwaarder een tuchtrechtelijk verwijtbare gedraging in de zin van dit artikel oplevert.

4.2 De gerechtsdeurwaarder heeft in zijn verweerschrift en ter zitting toegelicht dat zijn kantoor vaste afspraken met DUO heeft, die inhouden dat als er rechtstreekse betalingen plaatsvinden, het kantoor daarvan direct bericht ontvangt. In dit geval heeft de gerechtsdeurwaarder, vanwege een interne fout bij DUO, niet eerder dan op 13 oktober 2016 de door klager rechtstreeks verrichte betalingen in de maanden augustus en september van 2014 van DUO doorgekregen. De gerechtsdeurwaarder heeft de betalingen vervolgens gelijk verwerkt. Het kan niet aan de gerechtsdeurwaarder worden verweten dat DUO de door klager rechtstreeks verrichte betalingen niet eerder heeft doorgegeven. Namens klager is weliswaar eerder meermalen aangegeven dat er rechtstreekse betalingen waren verricht, maar hierbij heeft klager steeds geweigerd nadere gegevens en de door hem genoemde brief van DUO van 24 oktober 2014 te overleggen. De kamer is van oordeel dat het de gerechtsdeurwaarder niet kan worden verweten dat hij geen contact met DUO heeft opgenomen ter zake de betreffende betalingen, nu klager onvoldoende aanknopingspunten bood om met vrucht navraag te doen. Klager had dat eenvoudig kunnen doen door een kopie van de brief van DUO, dan wel andersoortige meer specifieke informatie omtrent de betalingen aan de gerechtsdeurwaarder te sturen. Naar alle waarschijnlijkheid had deze kwestie dan al veel eerder verholpen kunnen zijn. Van tuchtrechtelijk laakbaar handelen is niet gebleken.

4.3 Op grond van het voorgaande wordt beslist als volgt.

BESLISSING

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders:

-        verklaart de klacht ongegrond.

Aldus gegeven door mr. L. Voetelink, plaatsvervangend-voorzitter, en

mr. E. Diepraam en A.M. Maas, leden en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 april 2018, in tegenwoordigheid van de secretaris.

Tegen deze beslissing kan binnen dertig dagen na dagtekening van verzending van het afschrift van de beslissing, hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof Amsterdam, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.