ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0132 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2009 T 056

ECLI: ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0132
Datum uitspraak: 09-03-2010
Datum publicatie: 09-03-2010
Zaaknummer(s): 2009 T 056
Onderwerp: Overige klachten
Beslissingen:
Inhoudsindicatie: Klager is niet-ontvankelijk in zijn klacht, aangezien hij zijn klacht niet verder heeft aangevuld met de voor het in behandeling nemen van de klacht noodzakelijke gegevens.

Het Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te 's-Gravenhage heeft op 12 januari 2010

overwogen dat in de op 25 maart 2009 ont­van­gen klacht - met daarnaast nog twee binnengekomen brieven, respectievelijk op 28 april 2009 en 12 mei 2009 -  van:

                                                            A ,

                                                            thans verblijvende in B,

                                                            te C,

                                                            klager ,

deze niet-ontvankelijk is in de klacht, aangezien hij niet heeft vol­daan aan het verzoek van de door de voorzitter van het College aangestelde vooronderzoeker om precies duidelijk te maken tegen wie de klacht is gericht, met daarbij de vermelding van de voorletters, achternaam, specialisme en werkadres van de beroepsbeoefenaar (beroepsbeoefenaren) die volgens klager verantwoordelijk is (zijn) voor de gemaakte fout alsmede met het concreet verwijt tegen die beroepsbeoefenaar (beroepsbeoefenaren).

RECHTDOENDE: verklaart klager niet-ontvankelijk in de klacht.

Deze beslissing is gegeven in raadkamer op 12 januari 2010 door:

mr. M.A.F. Tan-de Sonnaville, voorzitter; mr. M.E. Honée, lid-jurist; dr. R.W. Koster, dr. B. van Ek en drs. M. Bakker, leden-artsen, bijgestaan door mr. S.R.M.I. Roos-Bollen, secretaris.

voorzitter                                                                                              secretaris

Tegen deze beslissing kan binnen zes weken na de dag van verzending van het afschrift ervan schriftelijk hoger beroep worden ingesteld bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezond­heidszorg door:

a.         de klager, voor zover de klacht is afgewezen, of voor zover hij niet-ontvankelijk is verklaard;

b.         degene over wie is geklaagd;

c.         de hoofdinspecteur of de regionale inspecteur van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, wie de aangelegenheid uit hoofde van de hun toevertrouwde belangen aangaat.

Het tot het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg gerichte beroep­schrift wordt ingezon­den bij de secretaris van het Regionaal Tuchtcolle­ge voor de Gezondheidszorg te 's-Gravenhage, door wie het binnen de beroepstermijn moet zijn ontvangen.