ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0056 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2009 H 008a/c

ECLI: ECLI:NL:TGZRSGR:2010:YG0056
Datum uitspraak: 09-02-2010
Datum publicatie: 09-02-2010
Zaaknummer(s): 2009 H 008a/c
Onderwerp: Overige klachten
Beslissingen:
Inhoudsindicatie: 2009 H 008a/c Klager niet-ontvankelijk in zijn klacht, aangezien hij verzuimd heeft zijn klaagschrift aan te vullen met de voor het in behandeling nemen van de klacht noodzakelijke gegevens.  

Het Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te 's-Gravenhage heeft overwogen en beslist dat in de op 12 januari 2009 ont­van­gen klacht van

                                                            A ,

                                                            wonende te B ,

                                                            klager ,

tegen

                                                            A/C ,

klager niet-ontvankelijk is in de klacht, omdat klager heeft verzuimd zijn klacht aan te vullen met de volledige voorletters, het adres en het specialisme van de aangeklaagde beroepsbeoefenaar. Op de drie schriftelijke verzoeken van 26 januari 2009, 26 maart 2009 en 26 juni 2009 van de secretaris van het Tuchtcollege om het klaagschrift aan te vullen met de ontbrekende gegevens, heeft klager niet gereageerd. Het College is dan ook van oordeel dat de klacht niet voldoet aan de eisen die daaromtrent zijn gesteld in artikel 4 lid 1 van het Tuchtrechtbesluit BIG.

Het College zal klager ingevolge artikel 65 lid 2 Wet BIG juncto artikel 66 lid 4 Wet  BIG niet-ontvankelijk verklaren in zijn klacht.

De beslissing

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg verklaart klager niet-ontvankelijk in de klacht.

Deze beslissing is gegeven in raadkamer op 15 december 2009 door: mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, mr. E.T.M. Olsthoorn-Heim, lid-jurist, W.V.M. Perquin, prof. dr. J.H. van Bockel, P.R.H. Vermeulen, leden-artsen, bijgestaan door mr. A.F. de Kok, secretaris .

voorzitter                                                                                              secretaris

Tegen deze beslissing kan binnen zes weken na de dag van verzending van het afschrift ervan schriftelijk hoger beroep worden ingesteld bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezond­heidszorg door:

a.         de klager, voorzover de klacht is afgewezen, of voorzover hij niet-ontvankelijk is verklaard;

b.         degene over wie is geklaagd;

c.         de hoofdinspecteur of de regionale inspecteur van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, wie de aangelegenheid uit hoofde van de hun toevertrouwde belangen aangaat.

Het tot het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg gerichte beroep­schrift wordt ingezon­den bij de secretaris van het Regionaal Tuchtcolle­ge voor de Gezondheidszorg te 's-Gravenhage, door wie het binnen de beroepstermijn moet zijn ontvangen.