ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0101 Raad van Discipline Amsterdam 09-017A

ECLI: ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0101
Datum uitspraak: 01-09-2009
Datum publicatie: 06-11-2009
Zaaknummer(s): 09-017A
Onderwerp: Tuchtprocesrecht, subonderwerp: Hoger beroep niet mogelijk
Beslissingen:
Inhoudsindicatie: Overschrijding verzettermijn als bedoeld in artikel 46h Advocatenwet. Volgt niet-ontvankelijk verklaring.

RAAD VAN DISCIPLINE

in het ressort Amsterdam

BESLISSING d.d. 1 september 2009

in de zaak 09-017 A

De raad heeft het volgende overwogen en beslist naar aanleiding van het verzet tegen de beslissing van de voorzitter van de raad op de klacht van:

De heer

k l a g e r

tegen:

Mevrouw mr.

v e r w e e r s t e r

1 Verloop van de procedure

1.1 Bij brief van 14 januari 2009, bij de raad binnengekomen op 16 januari 2009, heeft de deken van de orde van advocaten van het arrondissement Amsterdam de klacht ter kennis van de raad gebracht.

1.2 Bij beslissing van 16 februari 2009 heeft de voorzitter van de raad de klacht kennelijk ongegrond verklaard, welke beslissing op 17 februari 2009 aan de gemachtigde van klager is verzonden.

1.3 Bij brief van 17 april 2009, door de raad ontvangen op 20 april 2009, heeft klager verzet ingesteld tegen de beslissing van de voorzitter.

1.4 Het verzet is behandeld ter zitting van de raad van 1 juli 2009 in aanwezigheid van klager. Verweerster heeft voorafgaande aan de zitting laten weten niet te zullen verschijnen. Van de behandeling is proces-verbaal opgemaakt.

1.5 De raad heeft kennis genomen van

- de beslissing van de voorzitter waarvan verzet en van de stukken waarop die

  beslissing blijkens de tekst daarvan is gegeven;

- het verzet van klager bij brief van 17 april 2009.

2 Het verzet

2.1 Het verzet houdt zakelijk weergegeven in dat de voorzitter ten onrechte de klacht kennelijk ongegrond heeft verklaard door te overwegen dat de tuchtrechtelijke procedure niet is bedoeld om de geschilpunten in de procedure tussen klager en zijn ex-partner enerzijds en verweerster anderzijds te beslechten.

3 Ontvankelijkheid

3.1 Bij brief van 5 augustus 2008 aan de raad van toezicht in het arrondissement Haarlem

heeft de heer Krommenhoek namens klager de klacht ingediend tegen verweerster.

3.2 Bij brief van 14 augustus 2008 heeft de deken van de orde van advocaten in het

arrondissement Haarlem de heer Krommenhoek verzocht om een door klager ondertekende volmacht te overleggen.

3.3 Bij brief van 25 augustus 2008 aan de deken van de orde van advocaten in het arrondissement Haarlem heeft de heer Krommenhoek een door klager ondertekende volmacht overgelegd. Uit het dossier blijkt niet dat klager deze volmacht op enig moment heeft ingetrokken, terwijl de correspondentie in de klachtprocedure verliep via het adres van de gemachtigde van klager, de heer Krommenhoek te Heemskerk.

3.4 Op 17 februari 2009 heeft de griffier van de raad van discipline de voorzittersbeslissing per aangetekende brief verstuurd naar het adres van de gemachtigde van klager.

3.5 Ingevolge artikel 46h Advocatenwet kunnen de klager en de deken binnen veertien dagen na de verzending van het afschrift van de beslissing, schriftelijk verzet doen bij de raad van discipline. In verband met de verzending op 17 februari 2009, liep de verzettermijn derhalve op 3 maart 2009 af. Nu het verzetschrift ruimschoots na afloop van de verzettermijn door de raad is ontvangen, is het verzet niet-ontvankelijk.

BESLISSING:

De raad van discipline:

- verklaart het verzet niet-ontvankelijk.

Aldus gewezen door mr. Mr. Th. Röell, voorzitter, mrs. M. le Belle, E.J. Ferman, P.W.M. Huisman, H.B. de Regt leden, bijgestaan door mr. A. Lof als griffier en uitgesproken ter openbare zitting van 1 september 2009.

voorzitter       griffier

Deze beslissing is in afschrift op 1 september 2009 per aangetekende brief verzonden aan:

- klager

- verweerster

- de deken van de orde van advocaten in het arrondissement Amsterdam;

- de deken van de Nederlandse orde van advocaten

Van deze beslissing kan geen hoger beroep bij het hof van discipline worden ingesteld.