ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0097 Raad van Discipline Amsterdam 09-047A en 09-048A

ECLI: ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0097
Datum uitspraak: 27-10-2009
Datum publicatie: 06-11-2009
Zaaknummer(s): 09-047A en 09-048A
Onderwerp: Tuchtprocesrecht, subonderwerp: Hoger beroep niet mogelijk
Beslissingen:
Inhoudsindicatie: verzet niet-ontvankelijk nu het verzetschrift ruimschoots na afloop van de verzettermijn door de raad is ontvangen. 

 RAAD VAN DISCIPLINE

in het ressort Amsterdam

BESLISSING d.d. 27 oktober 2009

in de zaken 09-047 A en 09-048 A 

De raad heeft het volgende overwogen en beslist naar aanleiding van het verzet tegen de beslissing van de voorzitter van de raad op de klacht van:

De heer

k l a g e r

tegen:

De heer mr.

v e r w e e r d e r  sub 1

en

De heer mr.

v e r w e e r d e r  sub 2

1 Verloop van de procedure

1.1 Bij brief van 12 februari 2009, bij de raad binnengekomen op 12 februari 2009, heeft de deken van de orde van advocaten van het arrondissement Amsterdam de klacht ter kennis van de raad gebracht.

1.2 Bij beslissing van 25 februari 2009 heeft de plaatsvervangend voorzitter van de raad de klacht kennelijk ongegrond verklaard, welke beslissing op 26 februari 2009 aan klager is verzonden.

1.3 Bij brief van 19 maart 2009, door de raad ontvangen op 27 maart 2009, heeft klager verzet ingesteld tegen de beslissing van de plaatsvervangend voorzitter.

1.4 Het verzet is behandeld ter zitting van de raad van 31 augustus 2009 in aanwezigheid van klager. Verweerders hebben voorafgaande aan de zitting laten weten niet te zullen verschijnen. Van de behandeling is proces-verbaal opgemaakt.

1.5 De raad heeft kennis genomen van

- de beslissing van de  plaatsvervangend voorzitter waarvan verzet en van de  stukken waarop die beslissing blijkens de tekst daarvan is gegeven;

- het verzet van klager bij brief van 19 maart 2009.

2 Het verzet

2.1 Het verzet houdt zakelijk weergegeven in dat de plaatsvervangend voorzitter ten onrechte de klacht kennelijk ongegrond heeft verklaard door onvoldoende aandacht te besteden aan het klachtonderdeel dat ziet op de behandeling van het appel door verweerder sub 1 in plaats van door verweerder sub 2.

3 Ontvankelijkheid

3.1 Bij brief van 30 september 2008 aan de raad van toezicht in het arrondissement

Amsterdam heeft klager zijn klacht ingediend tegen verweerders.

3.2 Op 26 februari 2009 heeft de griffier van de raad van discipline de voorzittersbeslissing per aangetekende brief verstuurd naar het verblijfsadres van klager.

3.3 Ingevolge artikel 46h Advocatenwet kunnen de klager en de deken binnen veertien dagen na de verzending van het afschrift van de beslissing, schriftelijk verzet doen bij de raad van discipline. In verband met de verzending op 26 februari 2009, liep de verzettermijn derhalve op 12 maart 2009 af. Nu het verzetschrift ruimschoots na afloop van de verzettermijn te weten op 27 maart 2009 door de raad is ontvangen, is het verzet niet-ontvankelijk.

3.4 Klager heeft ter zitting gesteld dat hij de brieven van de raad van discipline als gevolg van zijn verblijf in de ISD-instelling te laat heeft ontvangen. Naar het oordeel van de raad is echter niet aannemelijk dat deze ruime termijnoverschrijding het gevolg is van het verblijf in de ISD-instelling.

BESLISSING:

De raad van discipline:

- verklaart het verzet niet-ontvankelijk.

Aldus gewezen door mr. Th.J.M. Gijsberts, voorzitter, mrs.M.A. le Belle, P.W.M. Huisman,

J.M. van de Laar en B.C. Romijn, leden, bijgestaan door mr. A. Lof als griffier en uitgesproken ter openbare zitting van 27 oktober 2009.

voorzitter       griffier

Deze beslissing is in afschrift op 27 oktober 2009 per aangetekende brief verzonden aan:

- klager

- verweerders

- de deken van de orde van advocaten in het arrondissement Amsterdam;

- de deken van de Nederlandse orde van advocaten

Van deze beslissing kan geen hoger beroep bij het hof van discipline worden ingesteld.