ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0095 Raad van Discipline Amsterdam 08-131H

ECLI: ECLI:NL:TADRAMS:2009:YA0095
Datum uitspraak: 01-09-2009
Datum publicatie: 04-11-2009
Zaaknummer(s): 08-131H
Onderwerp:
  • Wat een behoorlijk advocaat betaamt, subonderwerp: Wat in het algemeen niet betaamt
  • Ontvankelijkheid van de klacht, subonderwerp: Overige gronden
Beslissingen:
Inhoudsindicatie:   Klaagster heeft op freelance basis werkzaamheden verricht voor verweerder. Met betrekking tot de in dat kader aangegane overeenkomst is een geschil ontstaan. Dit is een geschil van civielrechtelijke aard zodat klaagster niet ontvankelijk is. Met betrekking tot het tevens gemaakte verwijt dat verweerder zich onbehoorlijk heeft uitgelaten ten opzichte van klaagster, oordeelt de raad dat dit niet feitelijk is komen vast te staan.

RAAD VAN DISCIPLINE

in het ressort Amsterdam

BESLISSING d.d. 1 september 2009

in de zaak 08-131H

De raad heeft het volgende overwogen en beslist naar aanleiding van de op 25 april 2008 binnengekomen klacht van:

klaagster

tegen:

verweerder

1.   Verloop van de procedure

1.1. Bij brief van 24 april 2008, door de raad ontvangen op 25 april 2008, heeft de deken van de orde van advocaten in het arrondissement Haarlem de klacht ter kennis van de raad gebracht.

1.2. De klacht is behandeld ter zitting van 29 juni 2009 in aanwezigheid van klaagster. Verweerder is, hoewel behoorlijk opgeroepen, zonder bericht van verhindering, niet ter zitting verschenen. Van de behandeling is proces-verbaal opgemaakt.

1.3. De raad heeft kennis genomen van de in § 1.1 genoemde brief van de deken aan de raad en van de stukken genummerd 1 t/m 25 met bijlagen, zoals vermeld in de bij de brief van de deken van 24 april 2008 gevoegde inventarislijst.

2.   De klacht

2.1 De klacht houdt, zakelijk weergegeven, in dat verweerder in strijd met artikel 46 advocatenwet:

a. de overeenkomst met klaagster niet is nagekomen;

b. de reiskosten van klaagster niet heeft betaald;

c. zich ten opzichte van klaagster onbehoorlijk heeft uitgelaten.

3.    Feiten

3.1 Voor de beoordeling van de klacht kan, gelet op de stukken en hetgeen ter zitting is verklaard, van het volgende worden uitgegaan.

3.2 Klaagster heeft op basis van een overeenkomst freelance werkzaamheden verricht voor verweerder, welke kort gezegd inhielden dat klaagster op basis van een vergoeding per uur zelfstandig dossiers behandelde voor verweerder.

3.3 De (financiële) afspraken tussen klaagster en verweerder zijn verwoord in een e-mail van augustus 2005 (pagina 14 van het dossier) waarin verweerder het volgende aan klaagster heeft geschreven:

‘Je declareert in overleg met mij € 50,- per uur excl BTW. De reiskosten krijg je ook vergoed.’

Klaagster heeft aanvankelijk een bedrag van € 0,07 per kilometer in rekening gebracht. Bij brief van 28 maart 2006 heeft klaagster aan verweerder kenbaar gemaakt dat deze kilometervergoeding te laag was en dat zij € 0,35 per kilometer in rekening zou brengen. Verweerder heeft geweigerd deze reiskostenvergoeding aan klaagster te voldoen.

3.4 De samenwerking tussen klaagster en verweerder heeft van augustus 2005 tot en met januari 2006 geduurd.

4.    Beoordeling van de klacht

4.1 Klachtonderdelen a en b lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

4.2 Klachtonderdelen a en b hebben betrekking op de overeenkomst die klaagster en verweerder zijn aangegaan met betrekking tot hun samenwerking. Dit betreft een geschil van civielrechtelijke aard dat –  wat er ook zij van de houding en het gedrag van verweerder op dit punt – in beginsel niet aan het tuchtrecht is onderworpen. De raad is dan ook van oordeel dat klaagster niet ontvankelijk is met betrekking tot deze twee klachtonderdelen.

4.3 Ten aanzien van klachtonderdeel c overweegt de raad als volgt.

4.4 Klaagster heeft desgevraagd ter zitting laten weten geen concrete voorbeelden te kunnen geven van onbehoorlijke uitlatingen van verweerder en het dossier biedt evenmin concrete voorbeelden. De raad is dan ook van oordeel dat niet voldoende feitelijk is komen vast te staan dat verweerder zich onbehoorlijk ten opzichte van klaagster heeft uitgelaten, zodat de raad dit klachtonderdeel ongegrond verklaart.

4.5 Tenslotte overweegt de raad dat verweerder, hoewel ter zitting niet gehoord, gelet op na te nemen beslissing niet in zijn belangen is geschaad.

BESLISSING

De raad van discipline:

- verklaart klaagster niet-ontvankelijk met betrekking tot klachtonderdelen a en b;

- verklaart klachtonderdeel c ongegrond.

Aldus gewezen door mr. Th. J.M. Gijsberts, voorzitter, mr. H.C.M.J. Karskens, mr. B.C. Romijn, mr. D.J.S. Voorhoeve, mr. M.W. Schüller, leden, bijgestaan door mr. H.J. Delhaas als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 1 september 2009.

voorzitter           griffier

Deze beslissing is in afschrift op 1 september 2009 per aangetekende brief verzonden aan:

- klaagster

- verweerder

- de deken van de orde van advocaten in het arrondissement Haarlem

- de deken van de Nederlandse orde van advocaten

Van deze beslissing kan hoger beroep worden ingesteld bij het Hof van Discipline door:

- klaagster

- verweerder

- de deken van de orde van advocaten in het arrondissement Haarlem

- de deken van de Nederlandse orde van advocaten

Het beroep moet binnen een termijn van 30 dagen na verzending van de beslissing worden ingesteld door middel van indiening van een beroepschrift, waarin de gronden van het beroep zijn vermeld en van een motivering zijn voorzien. Het beroepschrift moet in zevenvoud worden ingediend tezamen met zes afschriften van de beslissing waarvan beroep.

De eerste dag van de termijn van 30 dagen is de dag volgend op de dag van de verzending van de beslissing. Uiterlijk op de dertigste dag van die termijn moet het beroepschrift dus in het bezit zijn van de griffie van het Hof van Discipline. Verlenging van de termijn van 30 dagen is niet mogelijk.

De appelmemorie kan op de volgende wijzen worden ingediend bij het Hof van Discipline:

a. Per post

Het postadres van de griffie van het Hof van Discipline is: Postbus 132, 4840 AC Prinsenbeek.

b. Bezorging

De griffie is gevestigd aan het adres Markt 44, 4841 AC Prinsenbeek.

Bezorging kan uitsluitend plaatsvinden op de gebruikelijke werkdagen tijdens de gebruikelijke kantooruren.

c. Per fax

Het faxnummer van het Hof van Discipline is: 076 – 548 4608. Tegelijkertijd met de indiening per fax dienen de originele stukken per post te worden toegezonden aan de griffie van het Hof in het vereiste aantal.

d. Telefonische informatie

076 - 548 4607.