ECLI:NL:TPETPVE:2008:YD0017 Tuchtgerecht Productschap Pluimvee en Eieren Zoetermeer TPPE1508

ECLI: ECLI:NL:TPETPVE:2008:YD0017
Datum uitspraak: 30-10-2008
Datum publicatie: 30-10-2008
Zaaknummer(s): TPPE1508
Onderwerp: Dierengezondheid
Beslissingen: Berisping
Inhoudsindicatie: Nalaten van bloedonderzoek ter controle van de weerstand tegen NCD bij onder koppels pluimvee na de vaccinatie tegen NCD. Betrokkene heeft een biologisch leghennenbedrijf van zeer kleine omvang, een paar honderd leghennen. De overtreding is gepleegd ten aanzien van 195 leghennen. Dat is een zeer klein aantal in de leghennensector. Betrokkene moet vanwege de aard van zijn bedrijf (biologisch) al relatief veel bloedmonsters nemen, hetgeen een aanzienlijke kostenpost betekent. Tuchtrechtelijke maatregel: berisping. Voorzitterspraak.

1. Procedure

De zaak berust op een berechtingsrapport dat een controleur van het Controle Bureau Dierlijke sector B.V. (CBD) heeft opgemaakt naar aanleiding van een op 23 mei 2008 door een controleur van genoemde stichting gehouden inspectie op het bedrijf van betrokkene.Bovengenoemd berechtingsrapport houdt in de constatering van de navolgende feiten door betrokkene begaan, zoals in de in deze zaak opgemaakte schriftelijke verklaring, als bedoeld in artikel 15 van de Wet  tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004, omschreven.

 2. Verweten gedraging

Van het koppel leghennen dat op 14 augustus 2006 is opgezet en eind februari 2008 is geslacht, zijn geen bloedmonsters genomen ter controle op het effect van vaccinatie tegen Newcastle Disease dan wel ter controle op de immuniteitswaarde.

 3. Verklaring betrokkene

In zijn verklaring, opgenomen in bovenvermeld berechtingsrapport, heeft  betrokkene het volgende verklaard, zakelijk weergegeven: “Ik ben verantwoordelijk voor de dagelijks gang van zaken op mijn bedrijf. Het is juist dat er van een koppel leghennen geen bloedmonsters zijn genomen ter controle op de vaccinaties tegen NCD. Van de circa 500 opgezette leghennen waren er eind februari 2008 nog 195 over voor de slachterij. De rest was inmiddels verkocht aan particulieren als leghen. Ik heb altijd begrepen dat aantallen van minder dan 250 leghennen onder hobbymatige houderij viel en dat er dan geen bloedmonsters genomen hoefden te worden voor NCD. Ik meen dat ik dit ook ergens gelezen heb. Ons bedrijf is een biologisch bedrijf, waarbij de kippen vrije uitloop hebben. Het komt erop neer dat wij door deze manier van kippen houden uitkomen op 4 keer bloedtappen per jaar, waarbij de kosten oplopen tot 1 euro per kip en dat is onevenredig hoog. Wij moeten voor dit kleine koppel hetzelfde aantal bloedmonsters aanleveren als grote bedrijven. Ik heb na dit koppel een koppel van 900 stuks opgezet waarvan reeds bloedmonsters zijn genomen.”

 4. De beoordeling van de feiten

De voorzitter van het Tuchtgerecht oordeelt dat op grond van de inhoud van het berechtingsrapport en de daarin opgenomen verklaring van betrokkene, is komen te staan dat op het bedrijf van betrokkene, het volgende strafbare feit heeft  plaatsgevonden:

“nalaten van bloedonderzoek ter controle van de weerstand tegen NCD bij onder koppels pluimvee na de vaccinatie tegen NCD.”

Dit levert op:

een overtreding van artikel Artikel 2, tweede lid, van de Verordening vaccinatie Newcastle Disease (PPE) 2006.

 5. Overwegingen Tuchtgerecht

De overtreding wordt aangemerkt als een ernstige overtreding. Op grond van het bovenstaande overweegt de voorzitter van het Tuchtgerecht Productschap Pluimvee en Eieren, Kamer Primaire Sector, het volgende: Voor de pluimveesector is een “Plan van Aanpak” opgesteld om besmettingen van pluimvee met Salmonella en Campylobacter terug te dringen teneinde de consument een betere bescherming te bieden tegen mogelijke door deze besmettingen te veroorzaken gezondheidsproblemen. Een samenstel van maatregelen is thans van kracht op grond van het bij of krachtens het bepaalde in de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999. Teneinde het met het plan van aanpak beoogde doel te bereiken is het van het grootste belang dat een ieder zich houdt aan het totale pakket van de geldende maatregelen. De overtreding is gepleegd ten aanzien van 195 leghennen. Dat is een zeer klein aantal in de leghennensector. Betrokkene moet vanwege de aard van zijn bedrijf (biologisch) al relatief veel bloedmonsters nemen, hetgeen een aanzienlijke kostenpost betekent. Dit doet evenwel niet af aan zijn overige verplichtingen.Van het volgende koppel (900 stuks) zijn wel bloedmonsters ter verificatie van het effect van de NCD-vaccinatie genomen.De voorzitter van het Tuchtgerecht is van oordeel dat uit het berechtingsrapport niet blijkt dat betrokkene een onzorgvuldige bedrijfsvoering heeft. Hij toont zich zeer bewust van zijn verplichtingen met betrekking tot bloedonderzoek. Bij een biologisch bedrijf van relatief zeer kleine omvang kunnen deze kosten behoorlijk oplopen. Betrokkene beroept zich op een vermeende vrijstelling van de verplichte bloedonderzoeken voor hobbyhouders. De verordening voorziet in het geval van hobbyhouders echter niet in een dergelijke vrijstelling.

 6. Beslissing

Betrokkene wordt strafbaar geacht aan de overtreding van het voorschrift met betrekking tot de verplichte controle naar het effect van de NCD-vaccinatie. Echter de omstandigheden waaronder de overtreding is begaan, het feit dat betrokkene zich thans bewust heeft getoond van zijn verplichtingen met betrekking tot het verplichte bloedonderzoek en het feit dat het om een bedrijf van zeer geringe omvang gaat, zijn voor de voorzitter van het Tuchtgerecht aanleiding om in dit specifieke geval bij wijze van maatregel een berisping op te leggen.

Naast de reeds vermelde artikelen zijn van toepassing de Wet Tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004 en het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren.

Deze uitspraak is gedaan door mr. J.F.J.A. van Daal  (voorzitter) in aanwezigheid van mr. K. Feenstra (secretaris).