ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0050 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.94

ECLI: ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0050
Datum uitspraak: 24-06-2008
Datum publicatie: 27-01-2009
Zaaknummer(s): 2008.94
Onderwerp: Ambtshandelingen (art. 2 Gdw)
Beslissingen: Een berisping
Inhoudsindicatie: Geeen adresverificatie voorafgaande aan dagvaaring. Dit dient standaard onderdeel van de procedure te zijn bij betekening van gerechtelijke stukken zoals een dagvaarding. Voor justitiabelen vormt de betekening aan het juiste adres gelet op de gevolgen immers een belangrijk facet van rechtsbescherming. Het is van groot belang dat deze ambtshandelingen worden verricht op basis van recente gegevens. Bij twijfel dient in elk geval de juistheid van een adres te worden geverifieerd. De gerechtsdeurwaarder kan bij het betekenen van een ambtelijk stuk niet zonder meer afgaan op aanwijzingen van zijn opdrachtgever. Evenmin mag hij afgaan op oude adresgegevens die niet opnieuw zijn gecheckt. Met het aanbod om het verstekvonnis niet ten uitvoer te leggen behoefde klager geen genoegen te nemen, al was het maar omdat hij er niet zonder meer van uit kon gaan dat de opdrachtgever van de gerechtsdeurwaarder zich daardoor gebonden zou achten.

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam

Beschikking van 24 juni 2008 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de klacht met het nummer 94.2008 ingesteld door:

[     ],

wonende te [     ],

klager,

tegen:

[     ],

gerechtsdeurwaarder te [     ],

beklaagde.

Verloop van de procedure

Bij brief met bijlagen ingekomen op 18 februari 2008 heeft klager een klacht ingediend tegen beklaagde, hierna de gerechtdeurwaarder.

Bij brief ingekomen op 18 maart 2008 heeft de gerechtsdeurwaarder een verweerschrift ingediend.

De gerechtsdeurwaarder heeft bij brief van 23 april 2008 laten weten niet te zullen verschijnen.

De klacht is behandeld ter openbare terechtzitting van 13 mei 2008 alwaar klager is verschenen.

Van de behandeling is afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt.

De uitspraak is bepaald op 24 juni 2008.

1. De feiten

Uitgegaan wordt van de volgende feiten en omstandigheden.

a)      De gerechtsdeurwaarder heeft klager en diens ex-echtgenote op 23 maart 2007 gedagvaard op een adres waar klager al sedert 23 augustus 1999 niet meer ingeschreven staat.

b)      Op 18 april 2007 is de door de rechter vordering bij verstek toegewezen.

c)      Op 30 mei 2007 is ten laste van klager executoriaal derdenbeslag gelegd op zijn tegoed bij Postbank N.V. Dit beslag heeft geen doel getroffen.

d)      Klager is in verzet op 16 januari 2008 van de veroordeling ontheven.

2. De klacht

Klager verwijt de gerechtsdeurwaarder kort samengevat dat hij door diens fout schade heeft geleden, omdat hij genoodzaakt was in verzet te gaan en daarvoor kosten voor juridische bijstand heeft gemaakt. De kosten daarvan bedragen € 723,11.  

3. Het verweer van de gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder heeft aangevoerd dat hij heeft aangeboden het vonnis tegen klager niet te executeren zodat deze niet in verzet behoefde te gaan. Dit aanbod is door klager afgewezen. Zoals de kantonrechter ook heeft overwogen, is klager niet benadeeld door de wijze van betekening van de dagvaarding. De tegenpartij is in de kosten veroordeeld.

Aan- spraak op vergoeding van verdere kosten kan klager niet via de onderhavige klachtprocedure verkrijgen.

4. De beoordeling van de klacht

4.1 Bij de beoordeling van de klacht geldt als uitgangspunt dat controle op adresgegevens standaard onderdeel van de procedure dient te zijn bij betekening van gerechtelijke stukken zoals een dagvaarding. Voor justitiabelen vormt de betekening aan het juiste adres gelet op de gevolgen immers een belangrijk facet van rechtsbescherming. Het is van groot belang dat deze ambtshandelingen worden verricht op basis van recente gegevens. Als afnemer in de zin van de Wet op de Gemeentelijke Basis Administratie met een publieke taak heeft een gerechtsdeurwaarder, voor dat doel, bovendien directe toegang tot deze administratie, zodat voldoening aan die plicht ook niet praktisch bezwaarlijk is. Bij twijfel dient in elk geval de juistheid van een adres te worden geverifieerd. De gerechtsdeurwaarder kan bij het betekenen van een ambtelijk stuk niet zonder meer afgaan op aanwijzingen van zijn opdrachtgever. Evenmin mag hij afgaan op oude adresgegevens die niet opnieuw zijn gecheckt.

4.2 De gerechtsdeurwaarder heeft geen adresverificatie verricht. De dagvaarding is op een verkeerd adres betekend. Die fout rechtvaardigt op zich al de klacht. Klager kan bovendien wel degelijk zijn benadeeld, omdat hij nu verzet heeft moeten instellen en de daarmee gemoeide kosten niet geheel behoeven te zijn gedekt door de kostenveroordeling. Met het aanbod om het verstekvonnis niet ten uitvoer te leggen behoefde klager geen genoegen te nemen, al was het maar omdat hij er niet zonder meer van uit kon gaan dat de opdrachtgever van de gerechtsdeurwaarder zich daardoor gebonden zou achten. De overweging van de kantonrechter heeft uitsluitend betrekking op het feit dat klager niet is benadeeld in zijn verdediging omdat hij in staat was om in de verzetprocedure alsnog verweer te voeren. De klacht is gegrond.

4.3 De onderhavige procedure leent zich niet voor toekenning van schadevergoeding, zo daartoe al aanleiding zou zijn.

4.4 De Kamer ziet aanleiding de hierna te noemen maatregel op te leggen.

BESLISSING

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders:

-        verklaart de klacht gegrond;

-        legt aan de gerechtsdeurwaarder de maatregel van berisping op.

Aldus gegeven door mr. S.G. Ellerbroek, voorzitter, mr. N.C.H. Blankevoort en mr. A.C.J.J. M. Seuren (plaatsvervangend) leden, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 juni 2008 in tegenwoordigheid van de secretaris.

Tegen deze beslissing kan binnen dertig dagen na dagtekening van verzending van het afschrift van de beslissing hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.