ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0006 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.391

ECLI: ECLI:NL:RBAMS:2008:YB0006
Datum uitspraak: 16-12-2008
Datum publicatie: 27-01-2009
Zaaknummer(s): 2008.391
Onderwerp: Financieel toezicht
Beslissingen: Een berisping
Inhoudsindicatie: Niet (tijdig) voldoen aan wettelijke verplichting tot inleveren van de jaarstukken.

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam

Beschikking van 16 december 2008 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de klacht met het nummer 391.2008 van:

B UREAU FINANCIEEL TOEZICHT,

gevestigd te Utrecht,

klager,

gemachtigde [     ],

tegen

[     ],

gerechtsdeurwaarder te [     ],

beklaagde.

Verloop van de procedure

Bij brief van 22 augustus 2008 heeft het BFT een klacht ingediend tegen beklaagde, hierna de gerechtsdeurwaarder.

De klacht is behandeld ter openbare terechtzitting van 18 november 2008. Namens het BFT is verschenen [     ]. De gerechtsdeurwaarder is niet verschenen.

Van de behandeling ter zitting is proces-verbaal opgemaakt.

De uitspraak is bepaald op 16 december 2008.

1. De feiten

Uitgegaan wordt van de volgende feiten en omstandigheden.

Het BFT heeft de gerechtsdeurwaarder op 30 juli 2008 herinnerd aan zijn verplichting tot indiening van de jaarstukken over 2007. De stukken zijn nog niet ingediend.

2. De klacht

Het BFT verwijt de gerechtsdeurwaarder, kort samengevat, dat deze niet geheel heeft voldaan aan zijn wettelijke verplichting tot tijdige indiening van zijn jaarstukken over 2007. De privévermogenopstelling ontbreekt. Dat belemmert een adequaat en goed georganiseerd toezicht op het financiële beheer van de gerechtsdeurwaarder. Niet gebleken is dat de gerechtsdeurwaarder zich kan beroepen op overmacht en evenmin dat hij zich anderszins zou kunnen disculperen. 

3. Het verweer van de gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder heeft geen verweer gevoerd.

4. De beoordeling van de klacht

4.1 Op grond van het bepaalde van artikel 31 lid 1 van de Gerechtsdeurwaarderswet is de gerechtsdeurwaarder –kort samengevat- verplicht de in artikel 17 lid 1 bedoelde stukken, binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar in te dienen bij het BFT. Aan deze verplichting heeft de gerechtsdeurwaarder niet geheel tijdig voldaan. De klacht is daarom gegrond.

4.2 In aanmerking genomen dat de gerechtsdeurwaarder niet heeft gereageerd op de klacht en de stukken tot op heden nog niet heeft ingediend, is er naar het oordeel van de kamer grond om tot het opleggen van na te melden maatregel over te gaan.

5. Op grond van het voorgaande wordt beslist als volgt.

BESLISSING

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders;

-                     verklaart de klacht gegrond;

-                     legt de gerechtsdeurwaarder de maatregel van berisping op.

Aldus gegeven door mr. S.G. Ellerbroek, voorzitter, mr. C.M. Berkhout en J.P.J.J. Timmermans, leden en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 16 december 2008 in tegenwoordigheid van de griffier.

Coll.:

Tegen deze beslissing kan binnen dertig dagen na de dag van verzending van het afschrift van de beslissing hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam, postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.