Overheid.nl

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Terug naar overzicht

ECLI:
ECLI:NL:TGDKG:2018:139
Datum uitspraak:
04-09-2018
Datum publicatie:
15-01-2019
Zaaknummer(s):
C/13/622300 / DW RK 17/55
Onderwerp:
Ambtshandelingen (art. 2 Gdw)
Beslissingen:
Inhoudsindicatie:
 De gerechtsdeurwaarder heeft niet tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld door de titel te executeren. Klacht ongegrond.

 

KAMER VOOR GERECHTSDEURWAARDERS TE AMSTERDAM

 

Beslissing van 4 september 2018 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de klacht met nummer C/13/622300 / DW RK 17/55 CI/WdJ ingesteld door:

 

[ ],

wonende te [ ],

klager,

gemachtigde: [ ],

 

tegen:

 

[ ],

gerechtsdeurwaarder te [ ],

beklaagde,

gemachtigde: mr. [ ].

 

Ontstaan en loop van de procedure

Bij klachtenformulier met bijlagen, ingekomen op 18 januari 2017, heeft klager een klacht ingediend tegen beklaagde, hierna: de gerechtsdeurwaarder. Bij verweerschrift, ingekomen op 3 maart 2017, heeft de gerechtsdeurwaarder op de klacht gereageerd. Klager heeft zijn klacht aangevuld bij e-mail met bijlagen, ingekomen op 6 juni 2018. De klacht is behandeld ter openbare terechtzitting van 10 juli 2018 alwaar de gemachtigden van klager en de gerechtsdeurwaarder zijn verschenen. Van de behandeling ter zitting zijn aantekeningen gemaakt. De uitspraak is bepaald op 4 september 2018.

 

1. De feiten

Uitgegaan wordt van de volgende feiten en omstandigheden:

 

-           Bij exploot van 17 mei 2016 heeft een collega-gerechtsdeurwaarder klager gedagvaard te verschijnen ter zitting van de kantonrechter te [ ] tegen 8 juni 2016. De dagvaarding is echter op een onjuist adres in [ ] achtergelaten.

-           Bij verstekvonnis van 22 juni 2016 van de kantonrechter te [ ] is klager veroordeeld tot het betalen van een geldbedrag.

-           Bij exploot van 8 september 2016 is het vonnis van 22 juni 2016 aan klager betekend met gelijktijdig bevel aan de inhoud te voldoen.

-           Bij e-mail van 5 oktober 2016 heeft de gerechtsdeurwaarder klager medegedeeld dat de zaak is afgesloten en geretourneerd naar de opdrachtgever.

-           Bij e-mail van 12 oktober 2016 heeft de opdrachtgever aan klager medegedeeld dat hij zowel het vonnis als de dagvaarding als niet geschreven kan beschouwen. Hierbij is aan klager het aanbod gedaan om tegen betaling van de hoofdsom, rente en incassokosten, in totaal een bedrag van € 115,84, het dossier te sluiten.

-           Op 7 november 2016 heeft de gerechtsdeurwaarder executoriaal derdenbeslag geld onder de Belastingdienst ten laste van klager.

-           Bij exploot van 11 januari 2017 is het proces-verbaal van het derdenbeslag aan klager betekend.

-           Bij e-mail van 14 januari 2017 heeft klager de gerechtsdeurwaarder medegedeeld dat hij de betekening van het vonnis van 7 november 2016 nooit heeft ontvangen.

 

2. De klacht

Klager beklaagt zich er - samengevat - over dat de dagvaarding op een verkeerd adres is betekend en hij dan ook geen verweer heeft kunnen voeren en bij verstek is veroordeeld. Op 30 september 2016 heeft klager het verhuisbericht van de gemeente [ ] aan zowel de eisende partij als de gerechtsdeurwaarder doen toekomen. Klager heeft vervolgens van de eisende partij bericht ontvangen dat hij zowel het vonnis als de dagvaarding als niet geschreven kan beschouwen. De gerechtsdeurwaarder heeft echter alsnog op 7 november 2016 beslag gelegd onder de Belastingdienst ten laste van klager. Hiermee raakte klager eerst bij exploot van

11 januari 2017 bekend.

 

3. Het verweer van de gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder heeft de klacht gemotiveerd weersproken. Voor zover van belang wordt hierna op dat verweer ingegaan.

 

4. De beoordeling van de klacht

4.1 Op grond van artikel 34 lid 1 van de Gerechtsdeurwaarderswet zijn gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders, toegevoegd gerechtsdeurwaarders, kandidaat -gerechtsdeurwaarders en degene die is toegevoegd in het kader van de stageverplichting bij de in artikel 25, eerste lid bedoelde opleiding, onderworpen aan tuchtrechtspraak ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met enige bij of krachtens deze wet gegeven bepaling en ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk gerechtsdeurwaarder niet betaamt. Ter beoordeling staat of de handelwijze van de gerechtsdeurwaarder een tuchtrechtelijk verwijtbare gedraging in de zin van dit artikel oplevert.

 

4.2 Uit de overgelegde producties en het verhandelde ter zitting is gebleken dat de gerechtsdeurwaarder op 7 november 2016 opdracht heeft gekregen over te gaan tot beslaglegging onder de Belastingdienst ten laste van klager. Op een gerechtsdeurwaarder rust een wettelijke plicht indien hem een dergelijk verzoek wordt gedaan. Er was voor de gerechtsdeurwaarder geen reden om deze zogeheten ministerieplicht te weigeren. De gerechtsdeurwaarder mocht uitgaan van de authentieke grosse van het vonnis dat door zijn collega gerechtsdeurwaarder aan klager was betekend. Dat de opdracht tot executie van het vonnis eerder was ingetrokken maakt voorgaande niet anders. De gerechtsdeurwaarder mocht er vanuit gaan dat het probleem tussen klager en de opdrachtgever was opgelost. Klager heeft niet aannemelijk gemaakt dat de gerechtsdeurwaarder op de hoogte was van de

e-mail van de opdrachtgever van 12 oktober 2016, waarin is aangegeven dat zowel de dagvaarding als het vonnis als niet geschreven kan worden beschouwd. De gerechtsdeurwaarder heeft dan ook niet tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld door de titel te executeren. Omdat het beslag niet tijdig is overbetekend zijn de kosten daarvan gecrediteerd.

 

4.3Op grond van het voorgaande wordt beslist als volgt.

 

 

BESLISSING

 

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders:

 

-     verklaart de klacht ongegrond.

 

Aldus gegeven door mr. C.W. Inden, voorzitter, en mr. D. Bode en mr. J.N. Reijn, leden en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 4 september 2018, in tegenwoordigheid van de secretaris.

 

 

 

 

 

Tegen deze beslissing kan binnen dertig dagen na dagtekening van verzending van het afschrift van de beslissing, hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof Amsterdam, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.

 

 

 

 

Meer informatie

Acties

Meta gegevens