Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ECLI:NL:TGDKG:2021:28 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/675551 DW/RK 19/615

ECLI: ECLI:NL:TGDKG:2021:28
Datum uitspraak: 29-01-2021
Datum publicatie: 23-04-2021
Zaaknummer(s): C/13/675551 DW/RK 19/615
Onderwerp: Ambtshandelingen (art. 2 Gdw)
Beslissingen:
Inhoudsindicatie: De gerechtsdeurwaarder heeft gebruik gemaakt van een oud e-mailadres van klaagster waardoor zij niet (tijdig) heeft gereageerd op een brief van de gerechtsdeurwaarder.  Daarnaast heeft de gerechtsdeurwaarder op een oud banknummer van klaagster een bedrag teruggestort. Klachten hierover zijn gegrond. Er wordt echter geen maatregel opgelegd omdat klaagster de e-mail wel heeft ontvangen en de gerechtsdeurwaarder tijdig het bedrag op een juist rekeningnummer heeft geretourneerd.

Beslissing van 29 januari 2021 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de klacht met nummer C/13/675551 / DW RK 19/615 LV/RH ingesteld door:

[…],

wonende te […],

klaagster,

tegen:

[…],

gerechtsdeurwaarder te […],

beklaagde,

gemachtigde: […].

Ontstaan en loop van de procedure

Bij e-mail met bijlagen, ingekomen op 20 november 2019, heeft klaagster een klacht ingediend tegen de gerechtsdeurwaarder. Bij verweerschrift, ingekomen op 24 december 2019, heeft de gerechtsdeurwaarder op de klacht gereageerd. De klacht is behandeld ter openbare terechtzitting van 18 december 2020 alwaar de gemachtigde van de gerechtsdeurwaarder is verschenen. Klaagster heeft meegedeeld niet ter zitting aanwezig te zijn. Van de behandeling ter zitting zijn aantekeningen gemaakt. De uitspraak is bepaald op 29 januari 2021.

1. De feiten

Uitgegaan wordt van de volgende feiten en omstandigheden:

-           in juli 2018 heeft […] opdracht gekregen van het CJIB een vordering van DUO te innen;

-           op 19 oktober 2018 heeft de gerechtsdeurwaarder beslag gelegd onder de gemeente […], de werkgever van klaagster;

-           vervolgens zijn er nog drie beslagen gelegd, […] is als eerste beslaglegger de verdeler;

-           op 15 november 2018 is de beslagvrije voet aangepast;

-           op 20 oktober 2019 heeft klaagster verzocht het beslag op te heffen en een regeling te treffen;

-           op 24 oktober 2019 heeft de gerechtsdeurwaarder dit verzoek afgewezen.

2. De klacht

Klaagster beklaagt zich samengevat over het volgende:

a. klaagster heeft een formulier ingevuld om een betalingsregeling te treffen. Zij heeft daarbij het e-mailadres […] gebruikt. Zij heeft geen reactie ontvangen, maar toen zij  belde hoe het ermee stond, werd haar meegedeeld dat er aan werd gewerkt. Vervolgens deelde de gerechtsdeurwaarder mee dat er beslag was gelegd op haar salaris omdat zij niet zou hebben gereageerd op nadere vragen van de gerechtsdeurwaarder. Later bleek dat […] een oud e-mailadres had gebruikt. Er is dus beslag gelegd omdat een onjuist e-mailadres is gebruikt;

b. klaagster heeft als bewijs de door haar verzonden e-mail opgestuurd, maar toen bleek dat […] geen informatie kon geven over haar eigen dossier in verband met de privacy;

c. de gerechtsdeurwaarder heeft gebruik gemaakt van een verouderd rekeningnummer bij het terugstorten van de teveel geïnde bedragen;

d. […] heeft geen vaste manier van communiceren. Er wordt geclaimd dat een reactie is verzonden, maar een verzoek om een kopie wordt geweigerd met een beroep op de privacy. Behandelaars zijn niet aanwezig en terugbelverzoeken hebben geen zin, aangezien er nooit wordt teruggebeld;

e. er is zonder bericht een ander dossier aan het beslag toegevoegd;

f. klaagster heeft nooit een uitnodiging voor de zitting van dit beslag ontvangen;

g. klaagster heeft een verzoek gedaan om het beslag op te heffen. Dit is geweigerd. Tevens is geweigerd de beslagvrije voet aan te passen, nu de situatie is veranderd.

3. Het verweer van de gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder heeft de klacht gemotiveerd weersproken. Voor zover van belang wordt hierna op dat verweer ingegaan.

4. De beoordeling van de klacht

4.1 Op grond van het bepaalde in artikel 34 van de Gerechtsdeurwaarderswet zijn gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders onderworpen aan tuchtrechtspraak ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met die wet of in strijd met hetgeen een behoorlijk handelend gerechtsdeurwaarder betaamt. Klachten kunnen niet worden gericht tegen een gerechtsdeurwaarderskantoor. In het verweer heeft bovengenoemde gerechtsdeurwaarder zich opgeworpen als beklaagde. Hiermee is in de aanhef van de beslissing rekening gehouden. Ter beoordeling staat of er sprake is van tuchtrechtelijk laakbaar handelen in de zin van artikel 34 van de Gerechtsdeurwaarderswet.

4.2 De kamer overweegt ten aanzien van klachtonderdeel a. het volgende. Klaagster heeft het inkomsten- en uitgavenformulier geretourneerd via de e-mail. De gerechtsdeurwaarder heeft hierop via  e-mail gereageerd maar daarbij een ander  e-mailadres gebruikt dat kennelijk niet meer recent was. Hierdoor is de inhoud van het e-mailbericht niet tijdig bij klaagster bekend geworden, waardoor zij niet heeft voldaan aan het aanleveren van de door de gerechtsdeurwaarder verzochte informatie. De gerechtsdeurwaarder heeft daaruit geconcludeerd dat klaagster niet reageerde en beslag op klaagsters salaris gelegd. De gemachtigde van de gerechtsdeurwaarder heeft ter zitting erkend dat het beter was geweest als de e-mail van klaagster was beantwoord door middel van een reply. Dit leidt ertoe dat de klacht terecht is voorgesteld.

4.3 De kamer overweegt ten aanzien van klachtonderdelen b. en d. dat klaagster deze grieven niet nader heeft geconcretiseerd in de beschrijving van haar klacht. De gemachtigde van de gerechtsdeurwaarder herkent zich niet in deze klachtonderdelen. Dit betekent dat de kamer deze klachtonderdelen niet kan beoordelen. De klacht stuit hierop af.

4.4 De kamer overweegt ten aanzien van klachtonderdeel c. dat gebleken is dat het  onjuiste rekeningnummer afkomstig was uit het dossier van de DUO, de schuldeiser. Nadat de gerechtsdeurwaarder hierop was geattendeerd door de advocaat van klaagster is dit rechtgezet. De gerechtsdeurwaarder had dit kunnen voorkomen door bij klaagster de juiste gegevens op te vragen. Dit leidt ertoe dat de klacht terecht is voorgesteld.

4.5 Ten aanzien van de klachten e. en f. overweegt de kamer dat gebleken is dat door andere gerechtsdeurwaarders drie beslagen zijn gelegd op het salaris van klaagster. Dat klaagster niet op de hoogte zou zijn gesteld van het leggen van deze beslagen kan beklaagde gerechtsdeurwaarder niet worden verweten aangezien deze niet door beklaagde gerechtsdeurwaarder zijn gelegd. Deze beslagen konden derhalve ook niet door beklaagde gerechtsdeurwaarder worden opgeheven. De gerechtsdeurwaarders die de drie andere beslagen hebben gelegd zijn verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan klaagster.

4.6 Ten aanzien van klachtonderdeel g. overweegt de kamer dat opheffing van het beslag geen verandering van de situatie zou betekenen aangezien er nog drie beslagen lagen op klaagsters salaris. Wel heeft de gerechtsdeurwaarder het beslag gedurende vier maanden opgeschort zodat klaagster in die tijd meer financiële ruimte zou hebben. De gerechtsdeurwaarder heeft de beslagvrije voet in 2019 in verband met een hoger huurbedrag niet aangepast aangezien in die beslagvrije voet al rekening was gehouden met de hoogste woonlastenvergoeding als bedoeld in het ten tijde van het beslag geldende artikel 475d lid 4 onder a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

4.7 De kamer is van oordeel dat de klacht gegrond is voor wat betreft klachtonderdelen a. en c. De overige klachtonderdelen zijn ongegrond. De kamer ziet geen aanleiding een maatregel op te leggen nu gebleken is dat klaagster de e-mails van de gerechtsdeurwaarder wel ontvangen heeft, het gebruik van het onjuiste rekeningnummer reeds was rechtgezet en klaagster het bedrag heeft ontvangen.

4.8 Op grond van artikel 37 lid 7 Gerechtsdeurwaarderswet bepaalt de kamer dat de gerechtsdeurwaarder aan klager het betaalde griffierecht vergoedt.

4.9 Op grond van het voorgaande wordt beslist als volgt.

 

 

 

 

 

BESLISSING

De kamer voor gerechtsdeurwaarders:

-      verklaart de klachtonderdelen a. en c. gegrond,

-      verklaart de overige klachtonderdelen ongegrond.

-      bepaalt dat de gerechtsdeurwaarder het door klager betaalde griffierecht ad           € 50,00 vergoedt.

Aldus gegeven door mr. L. Voetelink, plaatsvervangend-voorzitter,

mr. I.M. Nusselder en mr. J.N. Reijn, leden, uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 januari 2021, in tegenwoordigheid van de secretaris.

Tegen deze beslissing kan binnen dertig dagen na dagtekening van verzending van het afschrift van de beslissing, hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof Amsterdam, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.