Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ECLI:NL:TGDKG:2019:30 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/633853 DW/RK 17/809

ECLI: ECLI:NL:TGDKG:2019:30
Datum uitspraak: 19-03-2019
Datum publicatie: 04-04-2019
Zaaknummer(s): C/13/633853 DW/RK 17/809
Onderwerp: Andere werkzaamheden (art. 20 Gdw)
Beslissingen:
Inhoudsindicatie: Beslagvrije voet aangepast op 11 augustus 2017 terwijl gegevens waren aangeleverd op 21 juni 2017. Dit heeft te lang geduurd. Maatregel van berisping opgelegd.

KAMER VOOR GERECHTSDEURWAARDERS TE AMSTERDAM

Beslissing van 19 maart 2019 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de klacht met nummer C/13/633853 / DW RK 17/809 DB/RH ingesteld door:

[..],

wonende te [..],

klager,

tegen:

[..],

gerechtsdeurwaarder te [..],

beklaagde,

gemachtigde: [..].

Ontstaan en loop van de procedure

Bij klachtenformulier met bijlagen, ingekomen op 10 augustus 2017, heeft klager een klacht ingediend tegen beklaagde, hierna: de gerechtsdeurwaarder. Bij verweerschrift, ingekomen op 28 augustus 2017, heeft de gerechtsdeurwaarder op de klacht gereageerd. De klacht is behandeld ter openbare terechtzitting van 5 februari 2019 alwaar de gemachtigde van de gerechtsdeurwaarder is verschenen. Klager is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet ter zitting verschenen. Van de behandeling ter zitting zijn aantekeningen gemaakt. De uitspraak is bepaald op 19 maart 2019.

1. De feiten

Uitgegaan wordt van de volgende feiten en omstandigheden:

  • Op 23 maart 2017 is executoriaal derdenbeslag gelegd onder het

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen ten laste van klager. Hierbij

heeft de gerechtsdeurwaarder een beslagvrije voet toegepast, ondanks dat

klager volgens het register van de Basisregistratie Persoonsgegevens niet in

Nederland maar in [..]woonachtig was.

  • Klager heeft op 21 april 2017 bezwaar gemaakt tegen het derdenbeslag.
  • Bij e-mail van 24 april 2017 heeft de gerechtsdeurwaarder toegelicht dat het

beslag rechtsgeldig is en heeft hij klager een inkomsten- en uitgavenformulier

toegestuurd.

  • Nadat de gerechtsdeurwaarder had vernomen dat klager weer in Nederland

woonachtig was, heeft hij de beslagvrije voet op 11 mei 2017 aangepast.

  • Op 13 mei 2017 heeft klager de gerechtsdeurwaarder verzocht de beslagvrije

voet aan te passen.

  • De gerechtsdeurwaarder heeft klager hierop verzocht om nadere

bewijsstukken teneinde de juiste beslagvrije voet te kunnen herberekenen.

  • Op 21 juni 2017 heeft klager de gevraagde stukken overgelegd.
  • De gerechtsdeurwaarder heeft de beslagvrije voet op 11 augustus 2017

aangepast met terugwerkende kracht tot 1 juni 2017.

2. De klacht

Klager verwijt de gerechtsdeurwaarder - samengevat - dat de gerechtsdeurwaarder weigert de beslagvrije voet aan te passen, ondanks dat klager alle gevraagde stukken heeft overgelegd.

3. Het verweer van de gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder heeft de klacht gemotiveerd weersproken. Voor zover van belang wordt hierna op dat verweer ingegaan.

4. De beoordeling van de klacht

4.1 Op grond van het bepaalde in artikel 34 van de Gerechtsdeurwaarderswet zijn gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders onderworpen aan tuchtrechtspraak ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met die wet of in strijd met hetgeen een behoorlijk handelend gerechtsdeurwaarder betaamt. Klachten kunnen niet worden gericht tegen een gerechtsdeurwaarderskantoor. In het verweer heeft bovengenoemde gerechtsdeurwaarder zich opgeworpen als beklaagde. Hiermee is in de aanhef van de beslissing rekening gehouden. Ter beoordeling staat of er sprake is van tuchtrechtelijk laakbaar handelen in de zin van artikel 34 van de Gerechtsdeurwaarderswet.

4.2 De beslagvrije voet kan pas op de juiste manier worden berekend op het moment dat de gerechtsdeurwaarder beschikt over de benodigde bewijsstukken. Niet in geschil is dat de gerechtsdeurwaarder de benodigde stukken op 21 juni 2017 heeft ontvangen. De gerechtsdeurwaarder heeft de beslagvrije voet vervolgens pas op 11 augustus 2017 aangepast met terugwerkende kracht tot 1 juni 2017. De gerechtsdeurwaarder heeft ter zitting erkend dat de aanpassing te laat is. Dit leidt ertoe dat de klacht terecht is voorgesteld.

4.3 Nu de gerechtsdeurwaarder de beslagvrije voet pas heeft aangepast nadat de klacht was ingediend bij de kamer, zijn er termen aanwezig om tot het opleggen van na te melden maatregel over te gaan.

4.4 Op grond van het voorgaande wordt beslist als volgt.

BESLISSING

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders:

-      verklaart de klacht gegrond;

-      legt de maatregel van berisping op.

Aldus gegeven door mr. D. Bode, plaatsvervangend-voorzitter, mr. W.M. de Vries en A.M. Maas, leden, uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 maart 2019, in tegenwoordigheid van de secretaris.

Tegen deze beslissing kan binnen dertig dagen na dagtekening van verzending van het afschrift van de beslissing, hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof Amsterdam, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.