Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ECLI:NL:TGDKG:2019:27 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/633332 DW/RK 17/773

ECLI: ECLI:NL:TGDKG:2019:27
Datum uitspraak: 19-03-2019
Datum publicatie: 04-04-2019
Zaaknummer(s): C/13/633332 DW/RK 17/773
Onderwerp: Ambtshandelingen (art. 2 Gdw)
Beslissingen:
Inhoudsindicatie: De gerechtsdeurwaarder heeft een fout heeft gemaakt, maar heeft deze tijdig (alvorens de klacht werd ingediend) erkend en de gevolgen opgeheven. Hij heeft snel en adequaat gereageerd. Klager heeft geen belang meer bij de klacht.

KAMER VOOR GERECHTSDEURWAARDERS TE AMSTERDAM

Beslissing van 19 maart 2019 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de klacht met nummer C/13/633332 / DW RK17/773 DB/RH ingesteld door:

[..],

wonende te [..],

klager,

tegen:

[..],

gerechtsdeurwaarder te [..],

beklaagde,

gemachtigde: mr. [..].

Ontstaan en loop van de procedure

Bij klachtenformulier met bijlagen, ingekomen op 31 juli 2017, heeft klager een klacht ingediend tegen beklaagde, hierna: de gerechtsdeurwaarder. Bij verweerschrift, ingekomen op 16 augustus 2017, heeft de gerechtsdeurwaarder op de klacht gereageerd. De klacht is behandeld ter openbare terechtzitting van 5 februari 2019 alwaar de gemachtigde van de gerechtsdeurwaarder is verschenen. Van de behandeling ter zitting zijn aantekeningen gemaakt. De uitspraak is bepaald op 19 maart 2019.

1. De feiten

Uitgegaan wordt van de volgende feiten en omstandigheden:

  • op 3 augustus 2011 is klager veroordeeld tot betaling van een vordering

van Ziggo B.V.;

  • op 28 februari 2012 is executoriaal derdenbeslag gelegd onder de ING bank;
  • - op 4 juni 2012 is beslag gelegd op roerende zaken;
  • klager, zijn echtgenote en hun vennootschap onder firma zijn op 21 augustus

2012 failliet verklaard;

  • - op 4 mei 2017 is klager aangeschreven door (het kantoor van) de

gerechtsdeurwaarder;

  • - op 17 juli 2017 is beslag gelegd onder het UWV op de uitkering van klager.

2. De klacht

Klager beklaagt zich er samengevat over dat men, hoewel hij herhaalde malen aan

(het kantoor van) de gerechtsdeurwaarder [..] heeft laten weten dat hij in faillissement verkeert, bezig blijft om betaling te vragen van een vordering van voor het

faillissement. Er is beslag gelegd op zijn uitkering waarbij een beslagvrije voet

is gehanteerd van € 631,79. [..]weet dat klager en zijn partner failliet zijn. [..]

heeft geen gegevens gevraagd om de beslagvrije voet behoorlijk te kunnen

vaststellen. Daarnaast blijft [..] maar kosten toevoegen.

3. Het verweer van de gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder heeft gesteld dat het beslag op de uitkering van klager ten onrechte is gelegd. Voorbij is gegaan aan het feit dat het faillissement van klager en zijn partner nog niet was opgeheven. De kosten van dit beslag zijn echter niet ten laste van klager geboekt. Vanaf augustus 2012 heeft er geen executie plaatsgevonden en zijn geen kosten meer gemaakt.

4. De beoordeling van de klacht

4.1 Op grond van het bepaalde in artikel 34 van de Gerechtsdeurwaarderswet zijn gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders onderworpen aan tuchtrechtspraak ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met die wet of in strijd met hetgeen een behoorlijk handelend gerechtsdeurwaarder betaamt. Klachten kunnen niet worden gericht tegen een gerechtsdeurwaarderskantoor. In het verweer heeft bovengenoemde gerechtsdeurwaarder zich opgeworpen als beklaagde. Hiermee is in de aanhef van de beslissing rekening gehouden. Ter beoordeling staat of er sprake is van tuchtrechtelijk laakbaar handelen in de zin van artikel 34 van de Gerechtsdeurwaarderswet.

4.2 Een gerechtsdeurwaarder die een vergissing begaat, maakt zich in het algemeen daarmee niet zonder meer schuldig aan handelen of nalaten dat tuchtrechtelijk dient te worden bestraft. Dit kan anders zijn wanneer de vergissing of fout klaarblijkelijk gevolg is van grote onzorgvuldigheden of van handelen tegen beter weten in. Hiervan is niet gebleken. De gerechtsdeurwaarder heeft de fout erkend en het beslag opgeheven. De kosten van het beslag zijn niet ten laste van klager geboekt. De fout is opgemerkt alvorens klager de klacht had ingediend. Hieruit blijkt dat de gerechtsdeurwaarder snel en adequaat heeft gereageerd.

4.3 Nu het beslag is opgeheven, heeft klager geen belang meer bij het behandelen van de klacht over de beslagvrije voet.

4.4 Op grond van het voorgaande wordt beslist als volgt.

BESLISSING

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders:

-      verklaart de klacht ongegrond.

Aldus gegeven door mr. D. Bode, plaatsvervangend-voorzitter, mr. W.M. de Vries en A.M. Maas, leden en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 maart 2019, in tegenwoordigheid van de secretaris.

Tegen deze beslissing kan binnen dertig dagen na dagtekening van verzending van het afschrift van de beslissing, hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof Amsterdam, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.