Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ECLI:NL:TGDKG:2018:9 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam C/13/611052/ DW RK 16/679

ECLI: ECLI:NL:TGDKG:2018:9
Datum uitspraak: 09-02-2018
Datum publicatie: 28-02-2018
Zaaknummer(s): C/13/611052/ DW RK 16/679
Onderwerp: Ambtshandelingen (art. 2 Gdw)
Beslissingen:
Inhoudsindicatie:   Vermelden volledige adresgegevens in exploot bij geheim adres. Afwijking van eerdere rechtspraak. Artikel 45 lid 3 Rv geeft als uitgangspunt vermelding van het adres en een gerechtsdeurwaarder moet daarom gegronde redenen hebben om van dat uitgangspunt af te wijken (ECLI:NL:GHAMS:2017:3097). Het exploot is betekend aan een bewindvoerder in zijn hoedanigheid, de bewindvoerder kantoor houdt kantoor aan huis en alleen de bewindvoerder heeft een afschrift van het exploot ontvangt.  De gerechtsdeurwaarder heeft een afweging gemaakt ter zake het geheime adres van klager en had geen gegronde reden om van de wettelijke regels af te wijken. De klacht wordt ongegrond verklaard.

KAMER VOOR GERECHTSDEURWAARDERS TE AMSTERDAM

Beslissing van 9 februari 2018 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de klacht met nummer C/13/611052/ DW RK 16/679 van:

[     ],

wonende en zaakdoende te [     ],

klager,

tegen:

[     ],

toegevoegd gerechtsdeurwaarder te [     ],

beklaagde,

gemachtigde: [     ].

Ontstaan en loop van de procedure

Bij klachtenformulier met bijlagen, ingekomen op 29 juni 2016, heeft klager een klacht ingediend tegen (het kantoor van) de gerechtsdeurwaarder. Bij brief, ingekomen op 22 september 2016, heeft de gerechtsdeurwaarder een verweerschrift ingediend. De klacht is behandeld ter openbare terechtzitting van 15 december 2017 alwaar klager en de gemachtigde van de gerechtsdeurwaarder zijn verschenen. Van de behandeling ter zitting zijn aantekeningen gemaakt. De gemachtigde van de gerechtsdeurwaarder heeft een pleitnota overgelegd. De uitspraak is bepaald op 2 februari 2018. Deze is vervolgens aangehouden tot 9 februari 2018.

1. Feiten en omstandigheden

Uitgegaan wordt van de volgende feiten en omstandigheden:

Bij exploot van 27 juni 2016 heeft de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal van beslag op roerende zaken aan klager in zijn hoedanigheid van bewindvoerder betekend.

2. De klacht

Klager, die als bewindvoerder kantoor houdt aan huis, verwijt de gerechtsdeurwaarder dat zij in het exploot van 27 juni 2016 zijn adresgegevens volledig heeft vermeld, terwijl hij zowel bij de Kamer van Koophandel als bij de gemeente om hem moverende redenen met een geheim adres staat geregistreerd. De gerechtsdeurwaarder weigert dit te veranderen omdat zij volgens de wet zou moeten handelen. Andere gerechtsdeurwaarders doen het wel allemaal op de juiste manier.

3. Het verweer van de gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder heeft de klacht gemotiveerd bestreden. Voor zover van belang wordt hierna op dat verweer ingegaan.

4. Beoordeling van de klacht

4.1. De klacht is gericht tegen het kantoor van de gerechtsdeurwaarder. Op grond van het bepaalde in artikel 34, eerste lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet kan een gerechtsdeurwaarderskantoor niet als beklaagde worden aangemerkt. Volgens vaste rechtspraak dient de kamer bij klachten tegen een samenwerkingsverband zelf te onderzoeken tegen welke gerechtsdeurwaarder(s) van het samenwerkingsverband de klacht zich richt. De in aanhef genoemde en aan het kantoor te Zwolle verbonden gerechtsdeurwaarder wordt als beklaagde aangemerkt omdat zij het exploot heeft betekend waarover geklaagd wordt.

4.2. De gerechtsdeurwaarder heeft terecht aangevoerd dat de situatie waarover wordt geklaagd identiek is aan de zaak waarin het Gerechtshof Amsterdam op  1 augustus 2017 (ECLI:NL:GHAMS:2017:3097) oordeelde dat artikel 45 lid 3 Rv als uitgangspunt geeft vermelding van het adres en dat een gerechtsdeurwaarder daarom gegronde redenen moet hebben om van dat uitgangspunt af te wijken. Ook de onderhavige  zaak wordt gekenmerkt door de omstandigheid dat het exploot is betekend aan een bewindvoerder in zijn hoedanigheid, de bewindvoerder kantoor aan huis houdt en zijn privé- en kantooradres geheim wenst te houden, terwijl alleen de bewindvoerder (klager) een afschrift van het exploot ontvangt.

4.3.  De gerechtsdeurwaarder heeft een afweging gemaakt ter zake het geheime adres van klager en had geen gegronde reden om van de wettelijke regels af te wijken. Een dergelijke reden is ook niet anderszins gebleken. Het exploot is alleen aan de bewindvoerder betekend en niet (ook) aan de onderbewindgestelde. Het adres van de bewindvoerder is door de gerechtsdeurwaarder dus niet op enige wijze kenbaar gemaakt aan de onder bewind gestelde. Een en ander betekent dat de handelwijze van de gerechtsdeurwaarder niet in strijd is met de tuchtrechtelijke norm.

4.4. Klager heeft nog aangevoerd dat andere gerechtsdeurwaarders niet zijn volledige adres op exploten vermelden. De kamer ziet daarin echter geen aanleiding af te wijken van de onder 4.2 genoemde beslissing van het gerechtshof.

5. Op grond van het voorgaande wordt beslist als volgt.

BESLISSING

De kamer voor gerechtsdeurwaarders:

-       verklaart de klacht ongegrond.

Aldus gegeven door mr. A.E. de Vos, voorzitter en mr. A. Sissing en

M.W. de Ruijter, leden en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 februari 2018, in tegenwoordigheid van de secretaris.

Tegen deze beslissing kan binnen dertig dagen na dagtekening van verzending van het afschrift van de beslissing, hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof Amsterdam, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.