Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ECLI:NL:TGDKG:2017:57 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 1172.2015

ECLI: ECLI:NL:TGDKG:2017:57
Datum uitspraak: 02-05-2017
Datum publicatie: 30-05-2017
Zaaknummer(s): 1172.2015
Onderwerp: Ambtshandelingen (art. 2 Gdw)
Beslissingen: Berisping
Inhoudsindicatie: Klacht gegrond. Maatregel berisping. Uitbrengen sommatie-exploot is geen ambtshandeling. De kosten voor het uitbrengen van een sommatie-exploot behoren voor rekening van eisende partij en blijven en mogen niet worden doorberekend aan klager. De deurwaarder heeft onwaarheden verkondigd in het sommatie-exploot.

KAMER VOOR GERECHTSDEURWAARDERS TE AMSTERDAM

Beslissing van 2 mei 2017 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de klacht met nummer 1172.2015 ingesteld door:

[   ] ,

wonende te [   ],

klager,

tegen:

[   ],

gerechtsdeurwaarder te [   ],

beklaagde,

gemachtigde: [   ].

Ontstaan en verloop van de procedure

Bij brief met bijlagen, ingekomen op 23 december 2015, heeft klager een klacht ingediend tegen beklaagde, hierna: de gerechtsdeurwaarder. Bij verweerschrift, ingekomen op 7 januari 2016, heeft de gerechtsdeurwaarder op de klacht gereageerd. De klacht is behandeld ter openbare terechtzitting van 21 maart 2017, alwaar klager is verschenen. De gerechtsdeurwaarder heeft vooraf schriftelijk medegedeeld niet ter zitting te zullen verschijnen. Van de behandeling ter zitting zijn aantekeningen gemaakt. De uitspraak is bepaald op 2 mei 2017.

1. De feiten

Uitgegaan wordt van de volgende feiten en omstandigheden:

-          Bij sommatie-exploot van 22 december 2015 heeft de gerechtsdeurwaarder aan klager afschriften van twee brieven van [   ] (d.d. 16 juni 2015 en 21 juli 2015) betekend alsmede een afschrift van de brieven van de gemachtigde van [   ] d.d. 26 augustus 2015, 2 september 2015, 12 oktober 2015 en 23 november 2015. In het sommatie-exploot is klager eveneens gesommeerd tot betaling van de vordering van [   ].

-          De kosten van het uitbrengen van voornoemd sommatie-exploot van € 76,14 heeft de gerechtsdeurwaarder in dat exploot bij klager in rekening gebracht.

2. De klacht

Klager verwijt de gerechtsdeurwaarder - samengevat - dat de gerechtsdeurwaarder zich niet als goed gerechtsdeurwaarder heeft gedragen. Het door de gerechtsdeurwaarder betekende sommatie-exploot is geen ambtelijk stuk en de opgevoerde betekeningskosten zijn niet volgens de juiste procedure gemaakt. De gerechtsdeurwaarder heeft zich niet onafhankelijk en onpartijdig gedragen door te doen alsof het sommatie-exploot een ambtelijk stuk is.

3. Het verweer van de gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder heeft de klacht gemotiveerd weersproken. Voor zover van belang wordt hierna op dat verweer ingegaan.

4. De beoordeling van de klacht

4.1. Op grond van het bepaalde in artikel 34 van de Gerechtsdeurwaarderswet zijn gerechtsdeurwaarders onderworpen aan tuchtrechtspraak ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met die wet of in strijd met hetgeen een behoorlijk handelend gerechtsdeurwaarder betaamt. Ter beoordeling staat of er sprake is van tuchtrechtelijk laakbaar handelen in de zin van artikel 34 van de Gerechtsdeurwaarderswet.

4.2. Anders dan de gerechtsdeurwaarder in zijn verweerschrift betoogt, volgt uit vaste jurisprudentie van de Kamer dat het uitbrengen van een sommatie-exploot geen ambtshandeling is in de zin van artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet. Dat blijkt onder andere uit de uitspraak van de Kamer te vinden onder ECLI:NL:TGDKG:2016:103

4.3. De gerechtsdeurwaarder stelt zich op het standpunt dat de betekeningskosten terecht zijn opgevoerd. De Kamer deelt deze opvatting van de gerechtsdeurwaarder niet. De kosten voor het uitbrengen van een sommatie-exploot behoren voor rekening van de eisende partij te blijven en mogen niet worden doorberekend aan klager. Daar komt bij dat de gerechtsdeurwaarder in het sommatie-exploot verklaart dat de verschotten noodzakelijk zijn voor de goede verrichting van de ambtshandeling en op (een kopie van) de envelop die klager heeft overgelegd met grote letters vermeld heeft ‘ambtelijk stuk’, terwijl van een ambtshandeling zoals eerder geoordeeld geen sprake is.  

4.4. Het BTAG voorziet niet in een tarief voor het uitbrengen van een sommatie-exploot. De gerechtsdeurwaarder erkent dat hij ten onrechte kosten conform BTAG heeft opgevoerd, maar betoogt dat dit niet klachtwaardig is, nu de rechter de juist- en verschuldigdheid van die kosten toetst. De Kamer deelt ook deze opvatting van de gerechtsdeurwaarder niet. Dat de rechter de verschuldigdheid van die kosten toetst is juist, maar dat neemt niet weg dat klager misleid wordt door de gerechtsdeurwaarder door opvoering van deze kosten alsof deze voortvloeien uit de wet, hetgeen klachtwaardig is.

4.5. Het voorgaande leidt ertoe dat de klacht terecht is voorgesteld. De Kamer zal de klacht dan ook gegrond verklaren. De Kamer is van oordeel dat oplegging van een tuchtrechtelijke maatregel passend en geboden is, gelet op de misleiding van klager en het ten onrechte in rekening brengen van kosten ter zake van  ambtshandelingen, terwijl geen ambtshandelingen waren verricht. Beslist wordt als volgt.

BESLISSING

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders:

-       verklaart de klacht gegrond;

-       legt de gerechtsdeurwaarder de maatregel berisping op.

Aldus gegeven door mr. J.H.C. Schouten, plaatsvervangend-voorzitter,

mr. A. Sissing en mr. J.N. Reijn, leden en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 2 mei 2017, in tegenwoordigheid van de secretaris.

Tegen deze beslissing kan binnen dertig dagen na dagtekening van verzending van het afschrift van de beslissing, hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof Amsterdam, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.