Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ECLI:NL:TGDKG:2014:106 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam GDW439.2013

ECLI: ECLI:NL:TGDKG:2014:106
Datum uitspraak: 08-07-2014
Datum publicatie: 18-07-2014
Zaaknummer(s): GDW439.2013
Onderwerp: Incassotraject
Beslissingen:
Inhoudsindicatie:   Klacht beroepsorganisatie. De klacht betreft de inhoud van de door de gerechtsdeurwaarder gebruikte brieven. Er wordt gedreigd met binnentreding- en afsluiting- waarbij slechts een kleine en niet afdoende nuance wordt aangebracht - en er wordt een schadebedrag gevorderd, waarvan de legitimiteit niet vast staat. Geadresseerde wordt meer in het algemeen niet medegedeeld dat hij zich kan verweren tegen de claims die de gerechtsdeurwaarder hem voorhoudt. Hiermee oefent de gerechtsdeurwaarder oneigenlijke druk uit op de geadresseerde.     Volgens vaste jurisprudentie van de Kamer wordt het in zijn algemeenheid niet onzorgvuldig geacht dat de gerechtsdeurwaarder een beeld schetst van de gevolgen van het uitblijven van betaling. De Kamer is van oordeel dat de brief stevig is aangezet, maar dat de gerechtsdeurwaarder door zijn overige bewoording voldoende duidelijk heeft gemaakt dat indien de justitiabelen niet of niet tijdig reageren er daadwerkelijk toestemming aan de rechter zal worden gevraagd om de geschetste maatregelen te mogen nemen. Ten aanzien van het schadebedrag is de Kamer is van oordeel dat de gerechtsdeurwaarder zowel in de eerste als in de tweede brief duidelijk aangeeft waar de gevorderde schadevergoeding betrekking op heeft en in de tweede brief heeft hij de schadevergoeding gefixeerd op een vast bedrag. De woorden die gerechtsdeurwaarder in zijn brief gebruikt om justitiabelen te bewegen om de (gefixeerde) schadevergoeding vrijwillig te voldoen zijn niet in strijd met de tuchtrechtelijke norm. De klacht wordt ongegrond verklaard.

KAMER VOOR GERECHTSDEURWAARDERS TE AMSTERDAM

Beslissing van 8 juli 2014 zoals bedoeld in artikel 43, van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de klacht met nummer 439.2013 ingesteld door:

KBvG,

gevestigd en kantoorhoudende te ‘s-Gravenhage,

klaagster,

gemachtigde: [     ],

tegen:

[     ],

gerechtsdeurwaarder te [     ],

beklaagde,

gemachtigde: [     ].

Ontstaan en loop van de procedure

-           Bij brief met bijlagen, ingekomen op 10 juni 2013, heeft klaagster een klacht ingediend tegen beklaagde, hierna: de gerechtsdeurwaarder.

-           Bij verweerschrift, ingekomen op 28 juni 2013, heeft de gerechtsdeurwaarder op de klacht gereageerd.

-           De klacht is behandeld ter openbare terechtzitting van 27 mei 2014 alwaar de gemachtigde van klaagster, de gemachtigde van de gerechtsdeurwaarder en een collega van de gerechtsdeurwaarder zijn verschenen.

-           Van deze behandeling is afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt.

-           De uitspraak is bepaald op 8 juli 2014.

1. De feiten

Uitgegaan wordt van de volgende feiten en omstandigheden:

  1. Klaagster heeft kennis genomen van een door de gerechtsdeurwaarder ondertekende brief van 18 maart 2013. De brief heeft onder meer de navolgende inhoud:

“VOORKOM AFSLUITEN VAN ENERGIE!

Geachte heer/mevrouw

Mijn cliënte, de naamloze vennootschap [     ] N.V., voorheen genaamd N.V. [     ] Netbeheer, gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem heeft aan mij onderhavige zaak ter hand gesteld met het verzoek voor verdere behandeling zorg te dragen. Het betreft het volgende:

Uit onze informatie is gebleken dat u de verhuurder/eigenaar bent van de woning/het pand op het adres [     ] te [     ] verder te noemen het adres. Met betrekking tot dit pand wensen wij met u in contact te treden over het volgende.

[     ] is het bedrijf dat het netwerk voor elektriciteit en/of gas beheert in de regio waar uw pand is geklegen. Dit pand heeft een aansluiting(-en) op het net van [     ]. Op grond van de Elektriciteits- en Gaswet dient voor elke actieve aansluiting een overeenkomst met de leverancier bekend te zijn bij [     ].

Op of rond [     ] heeft cliënte geconstateerd dat voor de elektriciteitsaansluiting met meternummer [     ] en EAN-code [     ] er geen energieleverancier bekend is voor het pand aan de [     ]

                               Dit betreft de

Afsluiting van energie

[     ] controleert op elk adres waar zich energieaansluitingen bevinden of daarvoor een geldig afleveringscontract aanwezig is met een energieleverancier. Het is [     ] als netbeheerder verboden gas en/of elektriciteit te leveren aan afnemers. [     ] is dan ook verplicht bij aansluitingen waarop geen energieleverancier (meer) bekend is tot afsluiting over te gaan. De afnemer dient [     ] hiertoe toegang tot de energiemeter(s) te verschaffen.

Voorkom gedwongen afsluiting

[     ] heeft geprobeerd om te achterhalen wie haar contractant is voor de onderhavige aansluiting(-en). Omdat de identiteit van de contractant onder normale omstandigheden bekend wordt gemaakt door de leverancier, is dat nu niet mogelijk. Daarnaast zijn op voornoemd adres geen personen ingeschreven. [     ] heeft meerdere malen op voornoemd adres ondermeer schriftelijk verzocht om binnen de hiervoor gestelde termijn een contract af te sluiten met een energieleverancier. Hiervoor is ook een medewerker bij het pand langs geweest. Aan deze verzoeken is geen gevolg gegeven.

Ik geef u hierbij de gelegenheid om gedwongen afsluiting te voorkomen. Daartoe dient u uiterlijk binnen 5 dagen na dagtekening van deze brief:

-         een geldige overeenkomst met een energieleverancier te hebben gesloten. Op www.nma-    dte.nl vindt u een overzicht van de energieleveranciers in Nederland;

of

-         [     ] in de gelegenheid te hebben gesteld de aansluiting(-en) op bovenstaand adres te verwijderen. U dient hiertoe via www.aansluitingen.nl een aanvraag te doen.

Indien u niet of niet- tijdig reageert, heb ik opdracht zonder nadere aankondiging toestemming aan de rechter te verzoeken om u te verplichten medewerking te (laten) verlenen om bij het pand binnen te treden ten behoeve van afsluiting.

Kosten als gevolg van het niet aanwezig zijn van een energieleverancier

Namens [     ] behoud ik mij uitdrukkelijk voor om schadevergoeding te vragen voor de door haar geleden en nog te lijden schade. Deze schade bestaat onder meer uit de kosten van de onrechtmatige afname van elektriciteit en/of gas, de fysieke afsluiting en juridische bijstand. Er is nu enige tijd geen overeenkomst met een energieleverancier, waardoor er geen vergoeding is geweest voor verbruik- en netbeheerderskosten.

Deze schade bedraagt tot op heden               €250,00

Laatstgemeld bedrag dient u binnen 5 dagen na dagtekening van dit schrijven te voldoen door overmaking op mijn bankrekeningnummer [     ] onder vermelding van dossiernummer.

Concluderend

[     ] is verlicht om tot afsluiting over te gaan bij aansluitingen waarop geen energieleverancier (meer) bekend is. Om te voorkomen dat u wordt gedagvaard dient u binnen 5 dagen na dagtekening van deze brief een geldige overeenkomst met een energieleverancier te hebben gesloten dan wel een afspraak te maken met [     ] om [     ] de gelegenheid te geven de aansluiting(-en) af te sluiten. Daarnaast dient u in beide gevallen een schadevergoeding welke tot op heden € 250,00 bedraagt te betalen.

Meer informatie

Heeft verder nog vragen dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 uur en 12.15 uur en tussen 14.00 uur en 16.15 uur via het nummer [     ].

Ik vetrouw erop dat u gevolg zal geven aan deze brief zodat het niet tot rechtsmaatregelen hoeft te komen.

Hoogachtend,

[     ]

Gerechtsdeurwaarders-& incassokantoor.”

  1. Omdat de inhoud van de brief klaagster niet correct voorkwam, heeft klaagster de gerechtsdeurwaarder daarop bij email van 15 april 2013 aangesproken. Na een mailwisseling met de gerechtsdeurwaarder heeft klaagster bij email van 19 april 2013 meer gedetailleerd aangegeven op welke onderdelen de brief naar de mening van klaagster strijdig is met de manier waarop de gerechtsdeurwaarder dient te communiceren.
  2. Bij email van 24 april heeft de gerechtsdeurwaarder klaagster onder meer het volgende medegedeeld :

”Dank voor u uitvoerige toelichting in deze. Op basis hiervan heb ik opnieuw de brief kritisch tegen het licht gehouden. Bijgaand zend ik u een aangepaste brief. Ik vertrouw erop hiermee gehoor te hebben gegeven aan de door u geschetste bezwaren en deze te hebben weggenomen. Mocht u over de inhoud onverhoopt nog opmerkingen en/of vragen hebben dan verneem ik dat vanzelfsprekend graag.”

  1. De aangepaste brief heeft onder meer de navolgende inhoud:

“VOORKOM AFSLUITEN VAN ENERGIE!

Geachte heer/mevrouw

Mijn cliënte, de naamloze vennootschap [     ] N.V., voorheen genaamd N.V. [     ] Netbeheer, gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem heeft aan mij onderhavige zaak ter hand gesteld met het verzoek voor verdere behandeling zorg te dragen. Het betreft het volgende:

Uit onze informatie is gebleken dat u de verhuurder/eigenaar bent van de woning/het pand op het adres ,<    > te <     > verder te noemen het adres. Met betrekking tot dit pand wensen wij met u in contact te treden over het volgende.

[     ] is het bedrijf dat het netwerk voor elektriciteit en/of gas beheert in de regio waar uw pand is gelegen. Dit pand heeft een aansluiting(-en) op het net van [     ]. Op grond van de Elektriciteits- en Gaswet dient voor elke actieve aansluiting een overeenkomst met de leverancier bekend te zijn bij [     ].

Op of rond <    > heeft cliënte geconstateerd dat voor de elektriciteitsaansluiting met meternummer <    > en EAN-code ,<    > en de gasaansluitng met meternummer <    >  en de EANcode <    > er geen energieleverancier bekend is voor het pand aan de <    >, <    >. Dit is nog immer de situatie.

[     ] heeft geprobeerd om te achterhalen wie haar contractant is voor de onderhavige aansluiting(-en). Omdat de identiteit van de contractant onder normale omstandigheden bekend wordt gemaakt door de leverancier, is dat nu niet mogelijk. Daarnaast zijn op voornoemd adres geen personen ingeschreven. [     ] heeft meerdere malen op voornoemd adres ondermeer schriftelijk verzocht om binnen de hiervoor gestelde termijn een contract af te sluiten met een energieleverancier. Hiervoor is ook een medewerker bij het pand langs geweest. Aan deze verzoeken is geen gevolg gegeven.

Ik geef u hierbij de gelegenheid om verdere rechtsmaatregelen te voorkomen. Daartoe dient u uiterlijk binnen 5 dagen na dagtekening van deze brief:

-         een geldige overeenkomst met een energieleverancier te hebben gesloten. Op www.nma-    dte.nl vindt u een overzicht van de energieleveranciers in Nederland;

of

-         [     ] in de gelegenheid te hebben gesteld de aansluiting(-en) op bovenstaand adres te verwijderen. U dient hiertoe via www.aansluitingen.nl een aanvraag te doen.

Let op: mocht u in de toekomst opnieuw aangesloten te worden, dan zijn daar hoge kosten aan verfbonden. Mogelijk kunt u beter voor een leegstandstarief bij een leverancier kiezen. Vraag de door u gekozen leverancier naar de mogelijkheden.

Afsluiting

Indien u niet of niet- tijdig reageert, heb ik opdracht zonder nadere aankondiging toestemming aan de rechter te verzoeken om u te verplichten medewerking te (laten) verlenen om bij het pand binnen te treden ten behoeve van afsluiting, al dan niet met behulp van politie en justitie.

Schade

[     ] vordert voorts schadevergoeding voor de door haar geleden en nog te lijden schade. Deze schade bestaat onder meer maar niet uitsluitend uit de kosten van de onrechtmatige afname van elektriciteit en/of gas, gederfde inkomsten in de vorm van netverlies en vastrecht, de fysieke afsluiting en juridische bijstand. Er is nu enige tijd geen overeenkomst met een energieleverancier, waardoor er geen vergoeding is geweest voor verbruik- en netbeheerderskosten.

[     ] beperkt cq fixeert deze schade op een bedrag van €250,00

Laatstgemeld bedrag dient u binnen 5 dagen na dagtekening van dit schrijven te voldoen door overmaking op mijn bankrekeningnummer [     ] onder vermelding van dossiernummer.

Concluderend

[     ] is verlicht om tot afsluiting over te gaan bij aansluitingen waarop geen energieleverancier (meer) bekend is. Om te voorkomen dat u wordt gedagvaard dient u binnen 5 dagen na dagtekening van deze brief een geldige overeenkomst met een energieleverancier te hebben gesloten dan wel een afspraak te maken met [     ] om [     ] de gelegenheid te geven de aansluiting(-en) af te sluiten. Daarnaast dient u in beide gevallen een schadevergoeding welke tot op heden € 250,00 bedraagt te betalen.

Meer informatie

Heeft verder nog vragen dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 uur en 12.15 uur en tussen 14.00 uur en 16.15 uur via het nummer [     ]. Bent u het niet eens met de vordering van [     ] dan dient u dat verweer schriftelijk aan ons kenbaar te maken

Ik vertrouw erop dat u gevolg zal geven aan deze brief zodat het niet tot rechtsmaatregelen hoeft te komen.

Hoogachtend,

[     ]

Gerechtsdeurwaarders-& incassokantoor.”

  1. Omdat klaagster in deze brief nog steeds dezelfde teksten las waartegen klaagster bezwaar had, heeft klaagster de gerechtsdeurwaarder medegedeeld een klacht in te dienen.

2. De klacht

2.1 Klaagster stelt dat het een gerechtsdeurwaarder niet is toegestaan druk uit te oefenen door het aankondigen van maatregelen die hij niet daadwerkelijk kan nemen. Ook dient de gerechtsdeurwaarder zich op zorgvuldige wijze te presenteren en in overeenstemming met de eisen van zijn beroep.

2.2 In de gewraakte brief wekt de gerechtsdeurwaarder de suggestie dat gedwongen afsluiting aanstaande is, getuige de zin:”Ik geef u de gelegenheid om gedwongen afsluiting te voorkomen. Even verderop in de tekst wordt gewag gemaakt van het vragen van “toestemming aan de rechter”, maar die melding is dermate ingekapseld in dreigende bewoordingen, dat van een serieuze poging om de geadresseerde een realistisch beeld te geven van de (juridische) situatie geen sprake is. Immers, er wordt onverholen gedreigd dat de gerechtsdeurwaarder zonder nadere aankondiging het pand zal binnen treden ten behoeve van de afsluiting. Er wordt door de gerechtsdeurwaarder in ieder geval niet duidelijk gemaakt dat de geadresseerde zich kan verweren tegen een vordering tot afsluiting.

2.3 Voorts behoudt de gerechtsdeurwaarder zich namens de energieleverancier “het recht voor” om schadevergoeding te vragen en sommeert de gerechtsdeurwaarder de geadresseerde van de brief vervolgens een schadebedrag ad € 250,00 op zijn rekening over te maken. Welke juridische grondslag deze vordering heeft en hoe dit bedrag is samengesteld wordt niet duidelijk en ook hier wordt de geadresseerde niet medegedeeld dat hij in rechte verweer kan voeren tegen deze claim.

2.4 De gerechtsdeurwaarder oefent daarmee oneigenlijke druk uit op de geadresseerde. Er wordt gedreigd met binnentreding- en afsluiting- waarbij slechts een kleine en niet afdoende nuance wordt aangebracht - en er wordt een schadebedrag gevorderd, waarvan de legitimiteit niet vast staat. Geadresseerde wordt meer in het algemeen niet medegedeeld dat hij zich kan verweren tegen de claims die de gerechtsdeurwaarder hem voorhoudt, aldus klaagster.

3. Het verweer van de gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder heeft de klacht gemotiveerd bestreden. Voor zover nodig wordt hierna op dat verweer ingegaan.

4. De beoordeling van de klacht

4.1 Op grond van het bepaalde in artikel 34 van de Gerechtsdeurwaarderswet zijn gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders onderworpen aan tucht-rechtspraak ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met die wet of in strijd met hetgeen een behoorlijk handelend gerechtsdeurwaarder betaamt. Ter beoordeling staat of er sprake is van tuchtrechtelijk laakbaar handelen in de zin van artikel 34 van de Gerechtsdeurwaarderswet.

4.2 De gerechtsdeurwaarder stelt in zijn verweerschrift dat door het in stand houden van energieaansluitingen waarvoor geen overeenkomst is gesloten met de energie-leverancier, de netbeheerder schade lijdt. De gerechtsdeurwaarder stelt dat dit gederfde inkomsten betreft in de vorm van netverlies en vastrecht maar ook uit kosten van wederrechtelijk afgenomen energie. Daarnaast maakt de netbeheerder kosten voor de controle op haar energieaansluitingen en gebruikers van deze aansluitingen te stimuleren een overeenkomst te sluiten voor de levering van energie. Ook worden kosten gemaakt om in- en buiten rechte afsluiting van de energie-aansluitingen te vorderen. In de standaardsommatie van 23 april 2013 staat volgens de gerechtsdeurwaarder duidelijk vermeld op welke grond de schade wordt gevorderd en staat vermeld dat het een gefixeerd bedrag betreft. Het staat volgens de gerechtsdeurwaarder buiten kijf dat schade kan worden gevorderd. Bezwaren daartegen alsook tegen de hoogte van de schade dienen aan de orde te worden gesteld in een eventueel bij de rechter aanhangig te maken procedure en het is niet aan de tuchtrechter om de juistheid van dit bedrag of de grondslag daarvan te toetsen.

4.3 Klaagster heeft echter ter zitting naar voren gebracht dat het niet haar bedoeling is om de civiele vordering van de netbeheerder door de tuchtrechter te laten toetsen, maar de woorden die de gerechtsdeurwaarder in zijn brief gebruikt om justitiabelen te bewegen om de (gefixeerde) schadevergoeding vrijwillig te voldoen. Klaagster stelt zich op het standpunt dat de schade waarop de gerechtsdeurwaarder in naam van zijn opdrachtgever aanspraak maakt een min of meer uit de lucht gegrepen bedrag is. Een gerechtsdeurwaarder zou volgens klaagster hiervan duidelijk afstand dienen te nemen door zonneklaar te maken dat dit de enkele pretenties zijn van diens opdrachtgever. De gerechtsdeurwaarder zou dit volgens klaagster onvoldoende hebben gedaan.

4.4 De Kamer is van oordeel dat de gerechtsdeurwaarder zowel in de eerste als in de tweede brief duidelijk aangeeft waar de gevorderde schadevergoeding betrekking op heeft en in de tweede brief heeft hij de schadevergoeding gefixeerd op een vast bedrag. Niet goed valt in te zien waarom de gerechtsdeurwaarder deze schade-vergoeding niet namens de netbeheerder zou mogen vorderen. Uiteindelijk bepaalt de rechter of er een deugdelijke grondslag bestaat voor de gevorderde schade-vergoeding. Indien die grondslag aanwezig is, is het diezelfde rechter die bepaalt tot welk bedrag de schadevergoeding zal worden toegewezen. In de tweede brief wordt ook door de gerechtsdeurwaarder aan de justitiabelen medegedeeld dat indien er bezwaren bestaan er schriftelijk verweer kan worden gevoerd. Gelet op het vorenstaande zijn de woorden die gerechtsdeurwaarder in zijn brief gebruikt om justitiabelen te bewegen om de (gefixeerde) schadevergoeding vrijwillig te voldoen niet in strijd met de tuchtrechtelijke norm.

4.5 Volgens vaste jurisprudentie van de Kamer wordt het in zijn algemeenheid niet onzorgvuldig geacht dat de gerechtsdeurwaarder een beeld schetst van de gevolgen van het uitblijven van betaling. In de tweede brief heeft de gerechtsdeurwaarder aangegeven dat indien de justitiabelen niet of niet tijdig reageren hij zonder nadere aankondiging de rechter zal benaderen voor toestemming om de woning te betreden en de aansluiting te laten verwijderen, al dan niet met behulp van politie en justitie. De gerechtsdeurwaarder stelt dat hij daarvoor in al deze gevallen bij voorbaat opdracht heeft gekregen van de netbeheerder.

4.6 De Kamer is van oordeel dat de onderhavige brief stevig is aangezet, maar dat de gerechtsdeurwaarder door zijn overige bewoording voldoende duidelijk heeft gemaakt dat indien de justitiabelen niet of niet tijdig reageren er daadwerkelijk toestemming aan de rechter zal worden gevraagd om de geschetste maatregelen te mogen nemen. Gelet op het vorenstaande is van het uitoefenen van oneigenlijke druk geen sprake.

4.7 Op grond van het voorgaande wordt beslist als volgt.

BESLISSING

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders:

-        verklaart de klacht ongegrond.

Aldus gegeven door mr. C.W. Inden, plaatsvervangend-voorzitter, en mr. M. Nijenhuis en M.W. de Ruijter, leden en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 8 juli 2014, in tegenwoordigheid van de secretaris.

Tegen deze beslissing kan binnen dertig dagen na dagtekening van verzending van het afschrift van de beslissing, hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.