Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ECLI:NL:TGDKG:2013:74 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam GDW252.2013

ECLI: ECLI:NL:TGDKG:2013:74
Datum uitspraak: 10-12-2013
Datum publicatie: 31-01-2014
Zaaknummer(s): GDW252.2013
Onderwerp: Ambtshandelingen (art. 2 Gdw)
Beslissingen: Een berisping
Inhoudsindicatie: (Aanpassen) beslagvrije voet. Het maatschappelijk belang van een juiste toepassing van de beslagvrije voet vergt een snelle en correcte aanpassing daarvan indien daartoe aanleiding bestaat. De Kamer rekent het de gerechtsdeurwaarder in het bijzonder aan, dat zij in het geheel geen verklaring heeft kunnen geven waarom de beslagvrije voet op nihil is gesteld, terwijl daarvoor geen aanleiding was. Ook heeft de gerechtsdeurwaarder niet kunnen toelichten waarom de beslagvrije voet niet onverwijld is aangepast.  Klachten gegrond, maatregel van berisping opgelegd.

KAMER VOOR GERECHTSDEURWAARDERS TE AMSTERDAM

Beschikking van 10 december 2013 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de klacht met nummer 252.2013 van:

[     ],

wonende te [     ],

klaagster,

gemachtigde: [     ],

tegen:

[     ],

gerechtsdeurwaarder te [     ],

beklaagde.

Ontstaan en loop van de procedure

Bij brief met bijlagen, ingekomen op 26 maart 2013, heeft klaagster een klacht ingediend tegen beklaagde, hierna: de gerechtsdeurwaarder.

Bij verweerschrift, ingekomen op 23 mei 2013, heeft de gerechtsdeurwaarder op de klacht gereageerd.

De klacht is behandeld ter openbare terechtzitting van 29 oktober 2013 alwaar de gerechtsdeurwaarder is verschenen.

De gemachtigde heeft laten weten niet ter zitting aanwezig te zullen zijn. Van de behandeling ter zitting is afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt.

De uitspraak is bepaald op 10 december 2013.

1. De feiten

Uitgegaan wordt van de volgende feiten en omstandigheden:

-           De gerechtsdeurwaarder heeft ten laste van klaagster beslag op de voorlopige fiscale teruggave gelegd.

-           Bij fax van 14 februari 2013 heeft klaagster de gerechtsdeurwaarder verzocht de beslagvrije voet onverwijld en met terugwerkende kracht aan te passen.

-           Klaagster heeft op 25 februari 2013 telefonisch contact met de gerechts-deurwaarder opgenomen, omdat zij nog geen reactie op voornoemd schrijven had ontvangen. De gerechtsdeurwaarder heeft klaagster daarop medegedeeld dat haar faxbericht was zoekgeraakt. Diezelfde dag heeft klaagster haar faxbericht opnieuw verstuurd. Na ontvangst van deze fax heeft de gerechtsdeurwaarder klaagster medegedeeld dat uiterlijk 1 maart 2013 de juiste berekening van de beslagvrije voet zou worden verstrekt.

-           Op 7 maart 2013 heeft de gerechtsdeurwaarder telefonisch contact met klaagster opgenomen en medegedeeld dat de beslagvrije voet was herberekend.

-           De berekening van de beslagvrije voet heeft de gerechtsdeurwaarder bij schrijven van 11 maart 2013 aan klaagster doen toekomen.

2. De klacht

Klaagster beklaagt zich er samengevat over dat:

a: de gerechtsdeurwaarder de beslagvrije voet ten onrechte op nihil heeft gesteld

b: niet onverwijld tot het aanpassen van de beslagvrije voet is overgegaan;

c: de gerechtsdeurwaarder bij de herberekening van de beslagvrije voet ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de woonlasten en de zorgpremie van klaagster.

3. Het verweer van de gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder heeft alle klachtonderdelen als gegrond erkend.

4. De beoordeling van de klacht

4.1 Op grond van artikel 34 van de Gerechtsdeurwaarderswet zijn (kandidaat-) gerechtsdeurwaarders onderworpen aan tuchtrechtspraak ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met enige bij of krachtens deze wet gegeven bepaling en ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk (kandidaat-)gerechtsdeurwaarder betaamt. Ter beoordeling staat of de handelwijze van de gerechtsdeurwaarder een tuchtrechtelijk verwijtbare gedraging in de zin van dit artikel oplevert.

4.2 De Kamer acht de drie klachtonderdelen gegrond. Gezien het maatschappelijk belang van een juiste toepassing van de beslagvrije voet en een snelle en correcte aanpassing daarvan indien daartoe aanleiding bestaat, zoals in deze zaak, acht de Kamer na te melden maatregel op zijn plaats. De Kamer rekent het de gerechtsdeurwaarder in het bijzonder aan, dat zij in het geheel geen verklaring heeft kunnen geven waarom de beslagvrije voet op nihil is gesteld, terwijl daarvoor geen aanleiding was. Ook heeft de gerechtsdeurwaarder niet kunnen toelichten waarom de beslagvrije voet niet onverwijld is aangepast. 

5. Op grond van het vorenstaande wordt beslist als volgt.

BESLISSING

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders:

-        verklaart de klacht gegrond;

-        legt aan de gerechtsdeurwaarder de maatregel van berisping op.

Aldus gegeven door mr. E.R.S.M. Marres, voorzitter, mrs. M.S.F. Voskens en A.M. Maas, leden, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 10 december 2013 in tegenwoordigheid van de secretaris.

Tegen deze beslissing kan binnen dertig dagen na dagtekening van verzending van het afschrift van de beslissing hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof Amsterdam, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.