ECLI:NL:TADRSHE:2013:131 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch M 287 - 2012

ECLI: ECLI:NL:TADRSHE:2013:131
Datum uitspraak: 25-11-2013
Datum publicatie: 24-12-2013
Zaaknummer(s): M 287 - 2012
Onderwerp: Wat een behoorlijk advocaat betaamt, subonderwerp: Niet voldoen
Beslissingen: Waarschuwing
Inhoudsindicatie: Verweerder voert een eenmanskantoor terwijl de naam X advocaten suggereert dat er meerdere advocaten op het kantoor werkzaam zijn, zodat de naam cliënten gemakkelijk op het verkeerde been kan zetten. Strijd met artikel 7 van de Samenwerkingsverordening. Bezwaar gegrond; enkele waarschuwing

Beslissing van 25 november 2013

in de zaak M 287-2012

naar aanleiding van het bezwaar van:

de deken

deken

tegen:

mr. A.

                                        verweerder

1          Verloop van de procedure

1.1      Bij brief aan de raad van 22 oktober 2012 met kenmerk DOK 7153, door de raad ontvangen op 23 oktober 2012, heeft de deken van de Orde van Advocaten in het voormalige arrondissement Maastricht, thans opgegaan in arrondissement Limburg, het bezwaar ter kennis van de raad gebracht.

1.2      Het dekenbezwaar is behandeld ter zitting van de raad van 10 december 2012 in aanwezigheid van verweerder . De deken had de raad bij brief dd. 8 november 2012 bericht verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen. Van de behandeling is proces-verbaal opgemaakt.

1.3      De raad van discipline heeft het onderzoek ter zitting dd. 10 december 2012 geschorst en bepaald dat partijen zullen worden opgeroepen voor de verdere behandeling van het dekenbezwaar op 4 maart 2013 en bepaald dat de deken de voorafgaand aan het dekenbezwaar gevoerde correspondentie uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de mondelinge behandeling diende toe te sturen.

1.4      De griffier van de raad heeft partijen bij brief dd. 21 december 2012 een afschrift van voormelde tussenbeslissing van de raad van discipline toegezonden en opgeroepen voor de voortgezette mondelinge behandeling op 4 maart 2013.

1.5      De deken heeft bij brief dd. 15 februari 2013 de voorafgaande aan het dekenbezwaar tussen partijen gevoerde correspondentie aan de raad toegezonden. De deken verzocht bij voormelde brief om aanhouding van de zaak, aangezien verweerder om een mondeling onderhoud met de deken had verzocht. De raad van discipline heeft dd. 19 februari 2013 de mondelinge behandeling van het dekenbezwaar tot nader bericht van de deken aangehouden.

1.6      Bij brief dd. 1 augustus 2013 heeft de deken de raad bericht dat de kwestie niet met verweerder kon worden opgelost. De deken verzocht een nieuwe datum te bepalen voor een mondelinge behandeling. De griffier van de raad heeft partijen vervolgens bij brief dd. 19 augustus 2013 opgeroepen voor de mondelinge behandeling dd. 30 september 2013. 

1.7      Het dekenbezwaar is behandeld ter zitting van de raad van 30 september 2013 in aanwezigheid van de deken en verweerder.                        .

1.8      De raad heeft kennis genomen van:

-     de brief van de deken dd. 22 oktober 2012, met bijlagen;

-     de brief van de deken dd. 8 november 2012,

-     de brief van de deken dd. 15 februari 2013, met bijlagen;

-     de brief van de deken dd. 1 augustus 2013;

-     de brief van de deken dd. 12 september 2013, met bijlagen;

-     de brief van verweerder dd. 24 september 2013, met bijlage

2          FEITEN

Voor de beoordeling van de klacht wordt, gelet op de stukken en hetgeen ter zitting is verklaard, van de door de raad bij beslissing dd. 10 december 2012 vastgestelde feiten uitgegaan.

3          BEZWAAR

3.1      Het bezwaar houdt, zakelijk weergegeven, in dat verweerder tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld als bedoeld in artikel 46 Advocatenwet doordat:

verweerder een misleidende kantoornaam voert.

3.2      De deken heeft ter toelichting op zijn bezwaar het volgende naar voren gebracht:

De kantoornaam die door verweerder wordt gevoerd is volgens jurisprudentie van het Hof van Discipline misleidend. De kantoornaam suggereert een samenwerkingsverband van advocaten, terwijl verweerder de praktijk alleen uitoefent.

4          VERWEER

De raad gaat uit van het verweer zoals door de raad in zijn beslissing dd. 10 december 2012 is verwoord en zoals ter zitting door verweerder als volgt is aangevuld:

              4.1     De Nederlandse Orde van Advocaten is te ver doorgeslagen in zijn regelgeving. Daar heeft de bijlage bij de brief van verweerder dd. 16 september jl betrekking op.

 4.2     Verweerder neemt nog enkel letselschadezaken in behandeling. Als hij de naam van zijn kantoor moet wijzigen, moet er heel veel aangepast worden. Het is enerzijds een financieel argument om dat niet te doen, maar anderzijds geldt ook dat de huidige naam bij een ieder bekend is. Verweerder zit dicht bij zijn pensioen. Hij is al zaken aan het afronden.

5          BEOORDELING

5.1      Ingevolge het bepaalde in artikel 7 van de Samenwerkingsverordening en de toelichting daarop, volgt dat een kantoornaam niet mag misleiden door het suggereren van een vorm van samenwerking die niet met de werkelijkheid overeenstemt. In geval de naamgeving van het kantoor van verweerder daarmee in strijd is en hij desondanks die naam handhaaft handelt hij niet zoals een behoorlijk advocaat betaamt.

5.2      In deze is er sprake van strijd met genoemde bepalingen in de Samenwerkingsverordening. Verweerder heeft een eenmanskantoor terwijl de naam X advocaten suggereert dat er meerdere advocaten op het kantoor werkzaam zijn, zodat de naam cliënten gemakkelijk op het verkeerde been kan zetten. Dat verweerder, zoals door hem ter zitting is aangevoerd, alleen letselschadezaken in behandeling neemt, maakt dit niet anders.

5.3      Hoewel verweerder door de deken bij herhaling erop is gewezen dat hij de naam van zijn kantoor in overeenstemming met de werkelijkheid dient te brengen en het verzoek van verweerder om ontheffing ex artikel 7 lid 2 van de Samenwerkingsverordening door de Raad van Toezicht is afgewezen, is verweerder hiertoe niet overgegaan. Verweerder heeft ter zitting van de raad verklaard ook niet voornemens te zijn om alsnog hiertoe over te gaan. Verweerder gedraagt zich aldus niet zoals een behoorlijk advocaat betaamt. Het gegeven dat verweerder dicht bij de AOW-gerechtigde leeftijd zit, ontslaat hem niet van de verplichting om te voldoen aan de voor advocaten geldende verordeningen.

5.4      De raad zal het bezwaar op grond van het bovenstaande gegrond verklaren. De raad acht de maatregel van enkele waarschuwing passend en geboden.

BESLISSING

De raad van discipline:

verklaart het bezwaar gegrond en legt ter zake aan verweerder op de maatregel van enkele waarschuwing

Aldus gegeven door mr. M.I.J. Hegeman, voorzitter, mrs. P.J.W.M. Theunissen, L.W.M. Caudri, E.J.P.J.M. Kneepkens en J.C. van den Dries, leden, bijgestaan door mr. I.J.M. Huysmans-van Opstal, als griffier en uitgesproken ter openbare zitting van  25 november 2013.

griffier                                                                         voorzitter                                  

Deze beslissing is in afschrift op 26 november 2013

per aangetekende brief verzonden aan:

-        klager

-        verweerder

-        de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Limburg

-        de deken van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Van deze beslissing kan hoger beroep bij het Hof van Discipline worden ingesteld door:

-        verweerder

-        de deken van de Nederlandse Orde van Advocaten

Het hoger beroep moet binnen een termijn van 30 dagen na verzending van de beslissing worden ingesteld door middel van indiening van een beroepschrift, waarin de gronden van het beroep zijn vermeld en van een motivering zijn voorzien. Het beroepschrift moet in zevenvoud worden ingediend tezamen met zes afschriften van de beslissing waarvan beroep.

De eerste dag van de termijn van 30 dagen is de dag volgend op de dag van de verzending van de beslissing. Uiterlijk op de dertigste dag van die termijn moet het beroepschrift dus in het bezit zijn van de griffie van het Hof van Discipline. Verlenging van de termijn van 30 dagen is niet mogelijk.

Het beroepschrift kan op de volgende wijzen worden ingediend bij het Hof van Discipline:

a.    Per post

Het postadres van de griffie van het Hof van Discipline is:

Postbus 132, 4840 AC Prinsenbeek

b.    Bezorging

De griffie is gevestigd aan het adres Markt 44, 4841 AC Prinsenbeek.

Teneinde er zeker van te zijn dat voor de ontvangst getekend kan worden of dat pakketten die niet in een reguliere brievenbus besteld kunnen worden, afgegeven kunnen worden dient u telefonisch contact op te nemen met de griffie van het hof.

c.    Per fax

Het faxnummer van het Hof van Discipline is 076 - 548 4608. Tegelijkertijd met de indiening per fax dient het beroepschrift tezamen met de beslissing waarvan beroep in het vereiste aantal per post te worden toegezonden aan de griffie van het hof.

Nadere informatie over hoger beroep en over (de griffie van) het hof

076 - 548 4607 of griffie@griffiehvd.nl

Praktische informatie vindt u op www.hofvandiscipline.nl