ECLI:NL:TADRARL:2016:31 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 15-429

ECLI: ECLI:NL:TADRARL:2016:31
Datum uitspraak: 23-05-2016
Datum publicatie: 25-05-2016
Zaaknummer(s): 15-429
Onderwerp: Wat een behoorlijk advocaat betaamt t.o. de wederpartij, subonderwerp: Grievende uitlatingen
Beslissingen:
Inhoudsindicatie: Betreft klacht tegen advocaat wederpartij. Verweerster mocht in de procedures melden dat klager zich had schuldig gemaakt aan verkrachting en huiselijk geweld, zoals de cliënte van verweerster stelde. Voordat verweerster deze uitlatingen deed, heeft zij enig onderzoek gedaan naar deze beweingen van haar cliënte, omdat het ernstige beschuldigingen betrof. Gelet op de uitkomst van haar onderzoek heeft verweerster niet klachtwaardig gehandeld. Klacht ongegrond.

Beslissing van de raad van discipline in het ressort Arnhem-Leeuwarden

van 23 mei 2016

in de zaak 15-429

naar aanleiding van de klacht van:

klager

gemachtigde: mr. [    ]

tegen

verweerster

1    VERLOOP VAN DE PROCEDURE

1.1    Bij brief van 13 april 2015  heeft de gemachtigde van klager zich bij de deken van de orde van advocaten in het arrondissement  Noord-Nederland beklaagd over verweerster. Bij brief van 8 april 2015 heeft klager en bij brieven van 21 april 2015 en 21 mei 2015, heeft diens gemachtigde, namens klager, een klacht ingediend tegen verweerster, welke klachten ook bij de raad in behandeling zijn.

1.2    Bij brief aan de raad van 29 september 2015 met kenmerk 2015 KNN046, door de raad ontvangen op 2 oktober 2015 , heeft de deken van de orde van advocaten in het arrondissement Noord-Nederland de klacht ter kennis van de raad gebracht.

1.3    De klacht is behandeld ter zitting van de raad van 11 maart 2016 in aanwezigheid van de gemachtigde van klager en verweerster. Klager bleek naar Leeuwarden te zijn gegaan omdat hij meende dat de zitting van de raad aldaar plaatsvond. In de oproep is echter wel het juiste zittingsadres vermeld. Van de behandeling is proces-verbaal opgemaakt.

1.4    De raad heeft kennis genomen van:

-    het van de deken ontvangen dossier.

2    FEITEN

Voor de beoordeling van de klacht wordt, gelet op de stukken en hetgeen ter zitting is verklaard, van de volgende vaststaande feiten uitgegaan.

2.1    Klager is verwikkeld in een echtscheidingsprocedure, waarin hij door zijn gemachtigde in deze klachtzaak, als advocaat wordt bijgestaan. Verweerster staat de ex-echtgenote van klager bij.

2.2    Op 3 april 2015 heeft verweerster, namens haar cliënte, een verzoekschrift strekkende tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, ingediend. Namens klager heeft diens gemachtigde op 14 april 2015 een verweerschrift ingediend en op 6 mei 2015 heeft de rechtbank een beschikking op het verzoekschrift voorlopige voorzieningen gegeven.

3    KLACHT

3.1    De klacht houdt, zakelijk weergegeven, in dat verweerster tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld als bedoeld in artikel 46 Advocatenwet doordat:

verweerster zich in haar verzoekschrift van 3 april 2015 onder randnummer 23 onnodig grievend heeft uitgelaten over klager in het bijzonder waar zij stelt:

[...]

“Dit is echter voor de vrouw een bijna onmogelijke taak  als zij zich tegenover de man staande moet houden na verkrachting, na huiselijk geweld, tijdens het voortdurend strijden tegen leugens van de man ...”.

[…]

Verweerster heeft haar stellingen in de procedure niet onderbouwd en van bewijsstukken voorzien. Als het gestelde al juist is, dan is dat in een procedure inzake de voorlopige toewijzing van de woning en de financiën, volstrekt irrelevant.

4    VERWEER

4.1    Verweerster ontkent dat er sprake is van nodeloos grievende bewoordingen en meent dat zij in alle opzichten  voldoende zorgvuldig is geweest. De beschuldigingen van verkrachting en huiselijk geweld heeft zij gebaseerd op stukken aan de juistheid waarvan zij niet hoefde te twijfelen. Omdat klager niet betwistte dat er sprake was geweest van verkrachting en huiselijk geweld, heeft verweerster aanvankelijk de bewijsstukken niet overgelegd. De advocaat van klager heeft haar nooit gevraagd haar stellingen met bewijsstukken te onderbouwen. Had zij dat wel ongevraagd wel gedaan, dan had haar stemmingmakerij verweten kunnen worden.

5    BEOORDELING

5.1    De Advocatenwet is met ingang van 1 januari 2015 gewijzigd. De onderhavige klachten zijn  bij de deken ingediend na 1 januari 2015 en worden daarom door de raad behandeld en beoordeeld op grond van het nieuwe recht. Waar in deze beslissing naar de Advocatenwet wordt verwezen, word nieuwe Advocatenwet bedoeld.

5.2    Allereerst stelt de raad vast dat het in dezen gaat om het handelen van de advocaat van de wederpartij van klager, waarbij volgens vaste rechtspraak van het Hof van Discipline aan deze advocaat een grote mate van vrijheid toekomt om de belangen van zijn/haar cliënt te behartigen op een wijze die hem, in overleg met zijn/haar cliënt, goeddunkt. Deze vrijheid is niet onbeperkt maar kan onder meer worden ingeperkt indien de advocaat

1.    zich onnodig grievend uitlaat over de wederpartij;

2.    feiten poneert waarvan hij weet of redelijkerwijs kan weten dat ze in strijd met de waarheid zijn;

3.    (anderszins) bij de behartiging van de belangen van zijn/haar cliënt de belangen van de wederpartij onnodig of onevenredig schaadt, zonder dat daarmee een redelijk doel wordt gediend.

5.3    Met betrekking tot de onder 5.2 sub 2 genoemde beperking dient voorts in het oog te worden gehouden dat de advocaat de belangen van zijn/haar cliënt dient te behartigen aan de hand van het feitenmateriaal dat deze cliënt hem verschaft en dat hij in het algemeen mag afgaan op de juistheid van dat feitenmateriaal en slechts in uitzonderingsgevallen gehouden is de juistheid daarvan te verifiëren.

5.4    De raad zal het optreden van verweerder derhalve aan de hand van deze maatstaf beoordelen.

5.5    Zoals hierboven overwogen mocht verweerster in beginsel afgaan op hetgeen haar cliënte haar heeft meegedeeld. Indien het echter, zoals in dit geval, om  ernstige beschuldigingen gaat, is onderzoek naar de juistheid daarvan aangewezen. Dat heeft verweerster ook gedaan. Naast de informatie van haar cliënte beschikte zij over een (ongedateerde) brief van verweerder aan de cliënte van verweerster waarin hij aangeeft zich als een beest te hebben gedragen en “dat hij alles op tafel moet gooien wat hij heeft gedaan ook op seksueel gebied”. Voorts blijkt uit het overgelegde deel van het journaal van de huisarts dat de cliënte van verweerster heeft aangegeven dat haar partner op 27 februari 2006 grof geweld tegen haar heeft gebruikt en dat hij haar heeft verkracht. Deze stukken komen uit betrouwbare bron; ze zijn afkomstig van klager zelf respectievelijk de huisarts. Onder die omstandigheden is de raad van oordeel dat verweerster voldoende zorgvuldig heeft gehandeld voordat zij de gewraakte uitlatingen deed. Deze uitlatingen zijn niet onnodig grievend omdat ze zijn gedaan ter ondersteuning van het standpunt van de cliënte van verweerster, die in het verzoekschrift onder meer had gevraagd om toewijzing van de kinderen en de woning, waarvoor die informatie van belang kon zijn.

5.6    Het feit dat verweerster de bewijsstukken niet heeft overgelegd, leidt niet tot het oordeel dat verweerster tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Verweerster heeft aangevoerd dat zij dat niet heeft gedaan omdat klager aanvankelijk de gewraakte passages niet betwistte en ter vermijding van het verwijt van stemmingmakerij. Die handelwijze is begrijpelijk en correct. De klacht is ongegrond.

BESLISSING

De raad van discipline:

-    verklaart de klacht ongegrond;

Aldus gewezen door mr. M.F.J.N. van Osch, voorzitter, mrs. A.H. Lanting, M.J.J.M.  van Roosmalen, L.J. van der Veen, N.H.M. Poort, leden en bijgestaan door mr. D.C. van der Kwaak-Wamelink als griffier en uitgesproken ter openbare zitting van 23 mei 2016.

Griffier                                           Voorzitter