Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ECLI:NL:TACAKN:2016:1 Accountantskamer Zwolle 15/2044 Wtra AK

ECLI: ECLI:NL:TACAKN:2016:1
Datum uitspraak: 08-01-2016
Datum publicatie: 08-01-2016
Zaaknummer(s): 15/2044 Wtra AK
Onderwerp:
Beslissingen: Klacht gegrond met doorhaling
Inhoudsindicatie:   Omzetbelastingfraude van betrokkene voldoende aannemelijk gemaakt, ook al is betrokkene van zijn strafrechtelijke veroordeling in appel gegaan en heeft hij ter zitting bij de Accountantskamer niet willen verklaren. Klager, het openbaar ministerie, had toegezegd al hetgeen betrokkene ter zitting bij de Accountantskamer zou verklaren niet te zullen inbrengen in de strafprocedure. Ook aannemelijk is geworden dat betrokkene een professionele hennepplantage voerde. De belastingfraude is strijdig met de fundamentele beginselen van integriteit en professioneel gedrag (VGC); het houden van een professionele hennepplantage valt onder het bereik van het tuchtrecht en is strijdig met het fundamentele beginsel van professionaliteit (VGBA). Beide gedragingen zijn daarenboven ook in strijd met het belang van een goede beroepsuitoefening als bedoeld in art. 51, 1e lid, sub b. WAA respectievelijk art. 42, 1e lid, sub b. Wab. Maatregel: doorhaling met een niet-herinschrijvingstermijn van 10 jaar. (Bij beslissing van 26 november 2015, Wtra 15/2224, ECLI:NL:TACAKN:2015:125, was reeds bij wege van voorlopige voorziening de tijdelijke doorhaling van de inschrijving van betrokkene in het register bevolen.)

ACCOUNTANTSKAMER

BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/2044 Wtra AK van 8 januari 2016 van

HET OPENBAAR MINISTERIE ,

Functioneel Parket, eenheid Rotterdam,

vertegenwoordigd door officier van justitie mr. M. Boerlage,

K L A G E R ,

gemachtigde: drs. R.E. Dohmen RA AA,

t e g e n

Y ,

accountant-administratieconsulent,

kantoorhoudende te [plaats1],

B E T R O K K E N E ,

raadsman mr. J.C. de Goeij.

1.         Het verloop van de procedure

1.1       De Accountantskamer heeft kennisgenomen van de in deze zaak gewisselde en aan partijen bekende stukken, waaronder:

-        het op 25 september 2015 ingekomen klaagschrift van 21 september 2015, met bijlagen;

-        een bij e-mail van 25 september 2015 ingekomen nadere productie bij het klaagschrift, te weten een kopie van een vonnis van [datum] van de rechtbank Amsterdam in de strafzaak met parketnummer 13/845077 tegen betrokkene;

-        de e-mail van 16 november 2015 van klager als antwoord op de e-mail van de voorzitter van de Accountantskamer van gelijke datum.

1.2       De Accountantskamer heeft de klacht behandeld ter openbare zitting van 23 november 2015, waar zijn verschenen ‑ aan de zijde van klager - zijn vertegenwoordiger, de officier van justitie mevr. mr. M. Boerlage, en zijn gemachtigde, drs. R.E. Dohmen RA AA, verbonden aan de belastingdienst/FIOD te Eindhoven, en ‑ aan de zijde van betrokkene ‑ Y AA in persoon, bijgestaan door mr. J.C. de Goeij, advocaat te Alkmaar.

1.3       Klager en betrokkene hebben op genoemde zitting hun standpunten doen toelichten (aan de hand van pleitaantekeningen, die aan de Accountantskamer zijn overgelegd). Voorts hebben partijen geantwoord en/of doen antwoorden op vragen van de Accountantskamer.

2.         De vaststaande feiten

Op grond van de inhoud van de gedingstukken en aan de hand van het verhandelde ter zitting stelt de Accountantskamer het volgende vast.

2.1       Betrokkene staat sinds [datum] onder [nummer] als accountant-administratieconsulent in het NOvAA-/Nba-register vermeld. Hij houdt als openbaar accountant praktijk onder de naam ‘[Y] Accountants & Adviseurs’ te [plaats1].

2.2       In de periode tussen 24 september 2013 en 29 september 2014 is een strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd naar het indienen van opzettelijk onjuist ingevulde aangiften omzetbelasting ten aanzien van diverse periodes in de kalenderjaren 2012 en 2013 door een aantal vennootschappen onder firma, bij de meeste waarvan betrokkene (middellijk) als bestuurder stond geregistreerd, dan wel feitelijk functioneerde.

2.3       Tijdens doorzoekingen in het kader van dat onderzoek zijn twee hennepplantages aangetroffen, waarvan één in de garage van de woning van betrokkene aan de [adres1] te [plaats1] (in welke woning betrokkene ten tijde van de doorzoeking aanwezig was) en één in een door betrokkene gehuurd gedeelte van een loods aan de [adres2] te [plaats2]. Hennepteelt ‑ in hoeveelheden die niet onder het gedoogbeleid vallen ‑ is strafbaar op grond van artikel 3 juncto artikel 11 van de Opiumwet.

2.4       Inmiddels is betrokkene bij vonnis van [datum] van de rechtbank Amsterdam voor het meermalen opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist doen, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf waarvan 4 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren. Volgens de bewezenverklaring in dat vonnis heeft betrokkene:

“in de periode van 8 juli 2012 tot en met 29 juli 2013 in Nederland en/of te [plaats3] ([land]) opzettelijk bij de Belastingwet voorziene aangiften, te weten meerdere digitale aangiften voor de omzetbelasting over de aangiftetijdvakken tweede kwartaal 2012 en/of derde kwartaal 2012 en/of eerste kwartaal 2013 en/of tweede kwartaal 2013 ten name van [A] V.O.F. en [B] V.O.F. en [C] V.O.F. en [D] V.O.F. en [E] V.O.F. en [F] V.O.F. en [G] V.O.F. en [H] V.O.F. en [I] V.O.F. en [J] V.O.F. onjuist heeft gedaan, immers heeft verdachte telkens in de bij de Belastingdienst ingediende aangiften omzetbelasting over de aangiftetijdvakken:

-        tweede kwartaal 2012 (D-058a, 5/8) en derde kwartaal 2012 (D-058a, 6/8) en vierde kwartaal 2012 (D-058a. 7/8) en eerste kwartaal 2013 (D-058a, 8/8) ten name van [A] V.O.F., en

-        tweede kwartaal 2012 (D-058b, 5/8) en derde kwartaal 2012 (D-058b, 6/8) en vierde kwartaal 2012 (D-058b, 7/8) en eerste kwartaal 2013 (D-05$b, 8/8) ten name van [B] V.O.F., en

-        derde kwartaal 2012 (D-058c, 5/8) en vierde kwartaal 2012 (D-05$c, 6/8) en eerste kwartaal 2013 (D-058c, 7/8) en tweede kwartaal 2013 (D-058c, 8/8) ten name van [C] V.O.F., en

-        derde kwartaal 2012 (D-058d, 5/6) en vierde kwartaal 2012 (D-058d, 6/6) ten name van [D] V.O.F. en

-        vierde kwartaal 2012(D-058e, 5/6) en eerste kwartaal 201 3(D-058e, 6/6) ten name van [E] V.O.F., en

-        vierde kwartaal 2012 (D-05$f, 5/6) en eerste kwartaal 2013 (D-058f, 6/6) ten name van [F] V.O.F., en

-        vierde kwartaal 2012 (D-058g, 5/6) en eerste kwartaal 2013 (D-058g, 6/6) ten name van [G] V.O.F., en

-        vierde kwartaal 2012(D-058h, 5/7) en eerste kwartaal 2013 (D-058h, 6/7) en tweede kwartaal 2013 (D-058h, 7/7) ten name van [H] V.O.F., en

-        derde kwartaal 2012 (D-058i, 5/8) en vierde kwartaal 2012 (D-058i, 6/8) en eerste kwartaal 2013 (D-058i, 7/8) en tweede kwartaal 2013 (D-058i, 8/8) ten name van [I] V.O.F., en

-        vierde kwartaal 2012 (D-058j, 5/7) en eerste kwartaal 2013 (D-058j, 6/7) en tweede kwartaal 2013 (D-058j, 7/7) ten name van [J] V.O.F.,

onjuiste bedragen aan voorbelasting opgegeven en onjuiste bedragen aan omzetbelasting opgegeven, terwijl die feiten ertoe strekten dat te weinig belasting werd geheven.”

Door of namens betrokkene is tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld, waarop nog niet is beslist.

3.         De klacht

3.1       Betrokkene heeft gehandeld in strijd met het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep. De handelingen van betrokkene zijn volgens klager niet alleen te betitelen als een inbreuk op de rechtsorde, maar ook als strijdig met de beroepsethiek. Betrokkene heeft een onaanvaardbare inbreuk op de fundamentele beginselen uit de Verordening gedragscode AA’s (hierna: VGC) en de Verordening Gedrags- en beroepsregels accountants (hierna: VGBA) gemaakt.

3.2       Ten grondslag aan de klacht ligt, zoals blijkt uit het klaagschrift en de daarop namens klager gegeven toelichting:

a)     dat betrokkene in de periode van 8 juli 2012 tot en met 29 juli 2013 opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting heeft ingediend en

b)     dat betrokkene een hennepkwekerij heeft gehouden, die op 23 april 2014 op het woonadres van betrokkene ([adres1] te [plaats1]) is aangetroffen.

4.         De gronden van de beslissing

Omtrent de klacht en het daartegen gevoerde verweer overweegt de Accountantskamer het volgende.

4.1       Op grond van artikel 51 Wet op de Accountants-Administratieconsulenten (oud, hierna: Wet AA) en sinds 1 januari 2013 op grond van artikel 42 van de Wet op het accountantsberoep (hierna: Wab) is de accountant bij het beroepsmatig handelen, onderscheidenlijk ten aanzien van zijn beroepsuitoefening, onderworpen aan tuchtrechtspraak ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met het bij of krachtens de Wet AA respectievelijk Wab bepaalde en ter zake van enig ander handelen of nalaten in strijd met het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep.

4.2       Het handelen en/of nalaten waarop de klacht betrekking heeft moet, voor zover dit plaats had in de periode van 1 januari 2007 tot 4 januari 2014, worden getoetst aan de in die periode geldende VGC en daarvan in dit geval het (voor alle accountants geldende) deel A en het (voor openbaar accountants geldende) deel B1 en, voor zover het plaats had ná 4 januari 2014, aan de sindsdien geldende VGBA.

4.3       Daarbij stelt de Accountantskamer voorop dat het in een tuchtprocedure als de onderhavige in beginsel aan klager is om feiten en omstandigheden te stellen en - in geval van (gemotiveerde) betwisting - aannemelijk te maken, die tot het oordeel kunnen leiden dat de betrokken accountant tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld.

4.4       Ten aanzien van de onder 3.2 omschreven klacht is van de zijde van klager onder meer aangevoerd:

-        dat een selectie van het dossier van de FIOD waarin de belastingfraude wordt toegelicht en dat aan de basis lag voor de strafrechtelijke veroordeling van betrokkene, tevens de basis is voor de onderhavige tuchtklacht tegen betrokkene;

-        dat het aantreffen van een professioneel aangelegde en in werking zijnde hennepplantage van 245 planten in de garage bij de woning van betrokkene een andere constatering is, die heeft geleid tot de onderhavige tuchtklacht, terwijl overigens een tweede, nog grotere, hennepplantage is aangetroffen in een loods die door betrokkene werd gehuurd;

-        dat het houden van een hennepplantage in strijd is met de goede uitoefening van het accountantsberoep, nu een accountant zich op grond van VGC en VGBA onder meer moet houden aan het fundamentele beginsel van professionaliteit, wat inhoudt dat hij zich moet onthouden van al hetgeen het accountantsberoep in diskrediet brengt of kan brengen;

-        dat, gelet op de memorie van toelichting bij de Wab, de betrokkenheid van een accountant bij witwassen van geld ‑ al dan niet bij de uitoefening van zijn beroep ‑ tuchtrechtelijk relevant is omdat, nu alle revenuen die betrokkene uit de hennepplantage heeft verkregen of zou verkrijgen en waarmee vervolgens aankopen of investeringen werden of zouden worden gedaan, betrokkene zich heeft beziggehouden met handelingen die kunnen worden gecategoriseerd als omzettingshandelingen als bedoeld in de witwaswetgeving;

-        dat, zelfs als de link met witwassen niet wordt gelegd, de conclusie niet anders kan zijn dan dat het hebben van een professionele hennepplantage zich niet laat verenigen met de normen en waarden waar een accountant voor staat en die de beroepsgroep ten opzichte van het maatschappelijk verkeer behoort uit te dragen, aangezien het ook niet anders kan dan dat betrokkene ten behoeve van het inrichten en onderhouden van de hennepplantages en het afzetten van de oogst ervan contacten in het criminele milieu moest hebben.

4.5       Betrokkene heeft ter zitting laten weten dat tegen voormeld vonnis van de rechtbank Amsterdam hoger beroep is ingesteld en dat hij niets wil verklaren over hetgeen hem wordt verweten. De raadsman van betrokkene heeft daar gesteld dat de feiten, waarvoor betrokkene door de rechtbank is veroordeeld, dateren uit de periode 2012-2013 en dat het benadelingsbedrag ervan slechts € 4.700,-- bedraagt en voorts, dat de woning waarbij in de garage een hennepplantage is aangetroffen, in verband met echtscheidings-problemen al lang door betrokkene was verlaten, terwijl betrokkene voor het houden van die hennepplantage ook niet is veroordeeld.

4.6.1    De Accountantskamer is van oordeel dat de klacht in beide onderdelen onvoldoende is weersproken. De enkele mededeling dat tegen genoemd vonnis hoger beroep is ingesteld kan immers niet als weerspreking van de klacht worden aangemerkt, terwijl in het door klager overgelegde strafdossier ruimschoots bewijs is te vinden van de rechtstreekse betrokkenheid van betrokkene bij de belastingfraude, waarvoor hij door de rechtbank Amsterdam is veroordeeld. Daarbij merkt de Accountantskamer op dat klager bij e-mail van 16 november 2015 expliciet heeft toegezegd, dat al hetgeen in onderhavige tuchtprocedure (en het gelijktijdig behandelde verzoek van de Nba tot het treffen van een voorlopige voorziening van tijdelijke doorhaling van de inschrijving van betrokkene in het accountantsregister) door betrokkene zou worden verklaard, niet door klager in de strafprocedure tegen betrokkene zou worden ingebracht, zodat het betrokkene vrijstond in onderhavige klachtprocedure inhoudelijk verweer te voeren zonder de vrees te moeten hebben dat hem zulks in de tegen hem lopende strafprocedure zou worden tegen geworpen.

4.6.2    De stelling dat betrokkene de woning met de hennepplantage al lang had verlaten komt enigszins merkwaardig over, nu vaststaat dat betrokkene ten tijde van het aantreffen van die hennepplantage wel in die woning aanwezig was. Bovendien is namens klager gesteld dat ook de loods, waarin een professionele hennepplantage werd aangetroffen, door betrokkene was gehuurd; dit laatste is door of namens betrokkene evenmin weersproken.

4.6.3    Tuchtrechtelijk is dan ook voldoende aannemelijk geworden dat betrokkene de aangiften omzetbelasting over 8 juli 2012 tot en met 29 juli 2013 zoals vermeld in de hiervoor onder 2.4 weergegeven bewezenverklaring in het vonnis van de rechtbank Amsterdam van [datum] telkens bewust onjuist heeft gedaan, alsmede dat hij (in ieder geval) een hennepkwekerij heeft gehouden, die op 23 april 2014 op het woonadres van betrokkene ([adres1] te [plaats1]) is aangetroffen.

4.7       Dit gedrag van betrokkene moet worden aangemerkt als oneerlijk en onoprecht handelen in zijn zakelijke betrekkingen, alsmede in strijd met de voor hem relevante wet- en regelgeving. Ook heeft betrokkene met zijn handelen het accountantsberoep in diskrediet gebracht. Een en ander heeft ook te gelden voor het houden van een hennepplantage, zulks om de hiervoor onder 4.4. weergegeven ‑ namens klager aangevoerde ‑ redenen. Het handelen van betrokkene moet voor zover het betreft de belastingfraude dan ook worden gekwalificeerd als strijdig met de fundamentele beginselen "integriteit" en "professioneel gedrag" als bedoeld in artikel A-100.4 onder a. en e. en nader uitgewerkt in de hoofdstukken A-110 en A-150 van de VGC. Wat betreft het houden van een hennepplantage, welke na inwerkingtreding van de VGBA in het woonhuis van betrokkene is aangetroffen, is dat handelen in strijd met het fundamenteel beginsel “professionaliteit” als bedoeld in artikel 4 VGBA. Beide gedragingen leveren naar hun aard en omvang overigens ook een overtreding op van artikel 51, eerste lid, sub b. van de Wet AA respectievelijk van artikel 42, eerste lid, sub b van de Wab, nu deze gedragingen ook als strijdig met het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep moeten worden aangemerkt.

De klacht moet dan ook ‑ in beide onderdelen ‑ gegrond worden verklaard.

4.8.1    Nu de klacht gegrond moet worden verklaard, kan de Accountantskamer een tuchtrechtelijke maatregel opleggen. Bij de beslissing daaromtrent houdt de Accountantskamer rekening met de aard en de ernst van de vergrijpen van betrokkene en de omstandigheden waaronder deze zich hebben voorgedaan. In aanmerking wordt genomen dat betrokkene gedurende een periode van ruim een jaar en met een aanzienlijke frequentie (maandelijks) bewust verkeerde aangiften omzetbelasting heeft gedaan. De mededeling van de raadsman van betrokkene dat het benadelingsbedrag van de belastingfraude slechts € 4.700,-- bedraagt, kan aan de ernst en omvang van die fraude niet afdoen, omdat – zie ook meergenoemd rechtbankvonnis ‑ het benadelingsbedrag het meer dan dertigvoudige zou zijn geweest als de Belastingdienst de schijnconstructies van betrokkene niet tijdig had doorzien. En dan laat de Accountantskamer nog daar dat uit het proces-verbaal voldoende aannemelijk is gebleken dat betrokkene in veel meer gevallen, dan waarvoor hij strafrechtelijk is vervolgd, belastingfraude heeft gepleegd. Voorts moet worden gevreesd dat betrokkene, gelet op de professionele wijze waarop de hennepteelt werd uitgevoerd, aan drugshandel gerelateerde criminele contacten onderhoudt en kan het niet anders zijn dan dat betrokkene in verband met deze hennepteelt betrokken is bij witwashandelingen.

4.8.2    De schending van eerdergenoemde fundamentele beginselen "integriteit" en "professioneel gedrag" moet als zodanig flagrant worden bestempeld, dat de Accountants-kamer in deze klachtzaak, alles overziende, nog slechts passend en geboden acht de maatregel al s bedoeld in artikel 2, onder e. Wtra, te weten: doorhaling van de inschrijving van de accountant in de registers , onder bepaling van de termijn dat betrokkene niet opnieuw kan worden ingeschreven op de maximale duur van tien jaren. Daarbij merkt de Accountantskamer op dat zij deze maatregel en duur ook zou hebben opgelegd, indien enkel was geklaagd over vermelde belastingfraude.

4.9        Op grond van al het hiervoor overwogene wordt als volgt beslist.

5.         Beslissing

De Accountantskamer:

  • verklaart de klacht ‑ in beide onderdelen ‑ gegrond;
  • legt ter zake aan betrokkene op de maatregel van doorhaling van de inschrijving van de accountant in de registers, zoals bedoeld in artikel 2, onder e. Wtra, welke maatregel ingaat op de tweede dag volgend op de dag waarop deze beslissing onherroepelijk is geworden èn de voorzitter van de Accountantskamer een last tot tenuitvoerlegging heeft uitgevaardigd;
  • bepaalt de termijn waarbinnen betrokkene niet opnieuw in de registers kan worden ingeschreven op 10 (tien) jaren;

·       verstaat dat de AFM en de voorzitter van de Nba na het onherroepelijk worden van deze uitspraak én de uitvaardiging van een last tot tenuitvoerlegging door de voorzitter van de Accountantskamer, zorgen voor opname van deze tuchtrechtelijke maatregel in de registers, voor zover betrokkene daarin is of was ingeschreven;

·       verstaat dat betrokkene op grond van het bepaalde in artikel 23, derde lid Wtra het door klager betaalde griffierecht ten bedrage van € 70,- (zeventig euro) aan klager zal vergoeden.

Aldus beslist door mr. M.B. Werkhoven, voorzitter, mr. E.W. Akkerman en mr. R.P. van Eerde (rechterlijke leden), A.M.H. Homminga AA en Th.A. Verkade RA (accountants-leden), in aanwezigheid van W. Welmers, secretaris, en in het openbaar uitgesproken op 8 januari 2016.

_________                                                                                          __________

secretaris                                                                                            voorzitter

Deze uitspraak is aan partijen verzonden op:_____________________________

Ingevolge artikel 43 Wtra kan tegen deze uitspraak binnen 6 weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld door middel van het indienen van een beroepschrift bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (adres: Postbus 20021, 2500 EA  Den Haag). Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en de gronden van het beroep te bevatten.