Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ECLI:NL:RBAMS:2013:YB0932 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 183.2012

ECLI: ECLI:NL:RBAMS:2013:YB0932
Datum uitspraak: 19-02-2013
Datum publicatie: 12-04-2013
Zaaknummer(s): 183.2012
Onderwerp: Ambtshandelingen (art. 2 Gdw)
Beslissingen: Een berisping
Inhoudsindicatie:   Klacht over kosten van betekening van het vonnis. De Kamer acht het niet terecht dat de gerechtsdeurwaarder de kosten van de betekening voor rekening van klager heeft gebracht, nu de betekening plaatsvond nadat een betalingsregeling was getroffen en nu geen sprake was van een verzuim in de nakoming daarvan. De Kamer beschouwt die kosten als nodeloos gemaakt. Klacht gegrond berisping opgelegd.  

KAMER VOOR GERECHTSDEURWAARDERS TE AMSTERDAM 4

Beschikking van 19 februari 2013 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de klacht met nummer 183.2012 van:

[     ],

wonende te [     ],

klager,

tegen:

[     ],

gerechtsdeurwaarder te [     ],

beklaagde,

gemachtigde: [     ]

Ontstaan en loop van de procedure

Bij brief met bijlagen, ingekomen op 21 februari 2012, heeft klager een klacht ingediend tegen beklaagde, hierna de gerechtsdeurwaarder.

De gerechtsdeurwaarder heeft bij brief met bijlagen ingekomen op 16 maart 2012 een verweerschrift ingediend.

De klacht is behandeld ter openbare terechtzitting van 8 januari 2013 alwaar de gemachtigde van de gerechtsdeurwaarder is verschenen.

Klager heeft bij e-mail van 27 november 2012 laten weten niet te zullen verschijnen. Van de behandeling ter zitting is afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt.

De uitspraak is bepaald op 19 februari 2013.

1. De feiten

Aan de gerechtsdeurwaarder is een op 12 oktober 2011 tegen klager gewezen vonnis ter executie in handen gegeven. Op 17 november 2011 is met klager een betalingsregeling getroffen. De schriftelijke bevestiging vermeldt: “In deze opgave hebben wij de kosten van betekening al meegenomen. De officiële stukken zullen u nog betekend worden”. Op 26 november 2011 heeft de gerechtsdeurwaarder het vonnis aan klager betekend, volgens het exploot van betekening door achterlating in een gesloten envelop.

2. De klacht

Klager vindt het niet terecht dat hij de kosten van betekening ook moet betalen. Deze zijn volgens hem nodeloos veroorzaakt. De gerechtsdeurwaarder had het vonnis ook per gewone post kunnen toesturen.

3. Het verweer van de gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder heeft ter zitting aangevoerd dat klager nadat het vonnis was gewezen, is aangeschreven om daaraan te voldoen. Toen klager op die brief niet reageerde, is de zaak gereed gemaakt voor betekening. Een week daarna heeft klager alsnog om een betalingsregeling verzocht. In de praktijk van de gerechtsdeurwaarder is het wel gebruikelijk om in een geval als het onderhavige waarbij een betalingsregeling wordt getroffen, tot betekening over te gaan.

4. Beoordeling van de klacht

4.1 De Kamer acht het niet terecht dat de gerechtsdeurwaarder de kosten van de betekening voor rekening van klager heeft gebracht, nu de betekening plaatsvond nadat een betalingsregeling was getroffen en nu geen sprake was van een verzuim in de nakoming daarvan. De Kamer beschouwt die kosten als nodeloos gemaakt.

4.2 Op grond van het vorenstaande acht de Kamer de klacht gegrond en ziet aanleiding tot opleggen van na te melden maatregel. Daaraan doet niet af dat de gerechtsdeurwaarder inmiddels heeft besloten om klager voor de kosten van de betekening te crediteren.

BESLISSING

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders:

-        verklaart de klacht gegrond;

-        legt aan de gerechtsdeurwaarder de maatregel van berisping op.

Aldus gegeven door mr. E.R.S.M. Marres, voorzitter, mr. C.W. Inden en M. Colijn leden en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 februari 2013 in tegenwoordigheid van de secretaris.

Tegen deze beslissing kan binnen dertig dagen na dagtekening van verzending van het afschrift van de beslissing hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.