Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ECLI:NL:RBAMS:2012:YB0911 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam GDW199.2012

ECLI: ECLI:NL:RBAMS:2012:YB0911
Datum uitspraak: 18-12-2012
Datum publicatie: 31-01-2013
Zaaknummer(s): GDW199.2012
Onderwerp: Ambtshandelingen (art. 2 Gdw)
Beslissingen: Een berisping
Inhoudsindicatie: De klacht betreft het hanteren van de verkeerde beslagvrije voet, het niet of te traag reageren en de termijn van terugbetaling van het teveel geïncasseerde bedrag. De Kamer acht de klacht grotendeels gegrond en ziet aanleiding aan de gerechtsdeurwaarder een berisping op te leggen, gelet op het grote belang van een tijdige en correcte vaststelling van een beslagvrije voet en de grote financiële gevolgen die daarmee kunnen samenhangen, zoals in de onderhavige zaak.  

KAMER VOOR GERECHTSDEURWAARDERS TE AMSTERDAM

Beschikking van 18 december 2012 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de klacht met nummer 199.2012 van:

[     ],

wonende te [     ],

klager,

tegen:

[     ],

gerechtsdeurwaarder te [     ],

beklaagde,

gemachtigde: [     ].

Ontstaan en loop van de procedure

Bij brief met bijlagen ingekomen op 23 februari 2012 heeft klager een klacht ingediend tegen beklaagden, hierna: de gerechtsdeurwaarders. Bij aangehechte brief met bijlagen ingekomen op 26 april 2012 heeft de gerechtsdeurwaarder op de klacht gereageerd. De klacht is behandeld ter openbare terechtzitting van 13 november 2012 alwaar de gemachtigde van de gerechtsdeurwaarder is verschenen. Klager heeft op 12 november 2012 nog stukken overgelegd en heeft daarbij laten weten niet ter zitting te kunnen verschijnen. Van de behandeling ter terechtzitting is afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt. De uitspraak is bepaald op 18 december 2012.

1. De feiten

De gerechtsdeurwaarder heeft ten laste van klager loonbeslag gelegd. Daarbij is een beslagvrije voet bepaald. Daarover is uitvoerig gecorrespondeerd, maar de

gerechtsdeurwaarder heeft veel te traag gereageerd op de brieven van klager met verzoeken om de juiste beslagvrije voet te bepalen. Uiteindelijk is het teveel

geïncasseerde bedrag op 14 maart 2012 aan klager terugbetaald, terwijl het beslag al op 1 juli 2012 was gelegd en de gerechtsdeurwaarder op 22 november 2011 na de brief van de advocaat van klager van de juiste gegevens op de hoogte was. Klager is hierdoor in financiële problemen gekomen.

2. De klacht

De gerechtsdeurwaarder heeft geen kopie van het proces-verbaal van beslaglegging aan hem toegestuurd, heeft veel te lang de verkeerde beslagvrije voet gehanteerd, niet op brieven gereageerd of veel te traag en heeft het teveel geïncasseerde bedrag veel te laat terugbetaald.

3. Het verweer van de gerechtsdeurwaarder

Aan klager is wel een kopie van het proces-verbaal van 1 juli 2011 en van het exploot van overbetekening van 11 juli 2011 verstrekt. Voor het overige heeft de gerechtsdeurwaarder de klacht erkend. Hij betreurt de gang van zaken. Medio februari 2012 is begonnen met een verbeterde interne klachtprocedure binnen zijn organisatie. Hij hoopt dat klachten als de onderhavige daarom in de toekomst niet meer voorkomen.

4. Beoordeling van de klacht

4.1 Ingevolge artikel 34 van de Gerechtsdeurwaarderswet zijn gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders onderworpen aan tuchtrechtspraak ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met die wet of in strijd met hetgeen een behoorlijk gerechtsdeurwaarder betaamt. Ter beoordeling staat of de handelwijze van de gerechtsdeurwaarder een tuchtrechtelijk verwijtbare gedraging in de zin van dit artikel oplevert.

4.2 De Kamer acht de klacht grotendeels gegrond en ziet aanleiding aan de gerechtsdeurwaarder na te noemen maatregel op te leggen, gelet op het grote belang van een tijdige en correcte vaststelling van een beslagvrije voet en de grote financiële gevolgen die daarmee kunnen samenhangen, zoals in de onderhavige zaak. Het klachtonderdeel over het niet verstrekken van kopieën is niet gegrond, omdat niet is gebleken dat de gerechtsdeurwaarder die niet heeft toegestuurd.

5. Op grond van het vorenstaande wordt beslist als volgt.

BESLISSING

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders:

-        verklaart de klacht grotendeels gegrond;

-        legt voor het gegronde deel van de klacht aan de gerechtsdeurwaarder de maatregel van berisping op.

Aldus gegeven door mr. E.C. Smits, plaatsvervangend-voorzitter, mrs. M. Nijenhuis en J.J.L. Boudewijn (leden) en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 december 2012 in tegenwoordigheid van de secretaris.

Tegen deze beslissing kan binnen dertig dagen na dagtekening van verzending van het afschrift van de beslissing hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.