Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ECLI:NL:RBAMS:2011:YB0570 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam GDW523.2010

ECLI: ECLI:NL:RBAMS:2011:YB0570
Datum uitspraak: 22-03-2011
Datum publicatie: 13-05-2011
Zaaknummer(s): GDW523.2010
Onderwerp: Ambtshandelingen (art. 2 Gdw)
Beslissingen: Een berisping
Inhoudsindicatie: Beslagvrije voet. Naast halvering van de beslagvrije voet wordt ook de door klager ontvangen (Duitse) rente afgetrokken waarvoor door de gerechtsdeurwaarder geen verklaring kon worden gegeven. Klacht gegrond verklaard en de gerechtsdeurwaarder de maatregel van berisping opgelegd.   

KAMER VOOR GERECHTSDEURWAARDERS TE AMSTERDAM

Beschikking van 22 maart 2010 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de klacht met nummer 523.2010:

[     ],

wonende te [     ],

klager,

tegen:

[     ],

gerechtsdeurwaarder te [     ],

beklaagde.

Ontstaan en loop van de procedure

Bij brief met bijlagen ingekomen op 28 juli 2010 heeft klager een klacht ingediend tegen beklaagde, hierna de gerechtsdeurwaarder.

Op 2 september 2010 is het aangehechte verweerschrift van de gerechtsdeurwaarder ontvangen.

De klacht is behandeld ter openbare terechtzitting van 8 februari 2011, alwaar klager en de gerechtsdeurwaarder zijn verschenen. Van de behandeling is afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt. De uitspraak is bepaald op 22 maart 2011.

1. De feiten

-           De gerechtsdeurwaarder heeft ten laste van klager beslag gelegd onder de SVB op klagers AOW-uitkering.

-           Omdat klager weigert aan de gerechtsdeurwaarder informatie te verstrekken over zijn inkomsten of die van zijn partner heeft de gerechtsdeurwaarder de te hanteren beslagvrije voet gehalveerd tot een bedrag van € 618,52. Hierop wordt eveneens het volle bedrag van € 355,63 in mindering gebracht dat klager ontvangt aan Duitse renten.

2. De klacht

Klager beklaagt zich er samengevat over dat de gerechtsdeurwaarder een foutieve beslagvrije voet hanteert, terwijl klager hem wel fotokopieën heeft gezonden waaruit zijn inkomsten en uitgaven blijken.

3. Het verweer van de gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder betwist dat klager volledig inzicht geeft in zijn inkomsten en die van zijn partner. Voorts stelt hij dat de door klager gegeven informatie over de door klager ontvangen renten niet klopt.

4. De beoordeling van de klacht

4.1 Ingevolge artikel 34 van de Gerechtsdeurwaarderswet zijn gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders onderworpen aan tuchtrechtspraak ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met die wet of in strijd met hetgeen een behoorlijk gerechtsdeurwaarder betaamt. Ter beoordeling staat of de handelwijze van de gerechtsdeurwaarder een tuchtrechtelijk verwijtbare gedraging in de zin van dit artikel oplevert.

4.2 De gerechtsdeurwaarder heeft ter zitting verklaard dat hij niet kan verklaren  waarom naast de halvering van de beslagvrije voet ook de door klager ontvangen rente is afgetrokken. Naar het oordeel van de Kamer is de klacht daarom gegrond, omdat de gerechtsdeurwaarder hierdoor in strijd heeft gehandeld met de wettelijke bepalingen.

4.3 Gelet op de omstandigheden acht de Kamer oplegging van na te noemen maatregel op zijn plaats.

BESLISSING

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders:

-        verklaart de klacht gegrond;

-        legt aan de gerechtsdeurwaarder de maatregel van berisping op.

Aldus gegeven door mr. G.H.I.J. Hage, plaatsvervangend-voorzitter, mr. H.M. Patijn en M.J.-M.L. Baudoin (plaatsvervangende) leden en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 maart 2011 in tegenwoordigheid van de secretaris.

Tegen deze beslissing kan binnen dertig dagen na dagtekening van verzending van het afschrift van de beslissing hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.