Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ECLI:NL:RBAMS:2010:YB0604 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam GDW461.2010

ECLI: ECLI:NL:RBAMS:2010:YB0604
Datum uitspraak: 28-12-2010
Datum publicatie: 13-05-2011
Zaaknummer(s): GDW461.2010
Onderwerp: Ambtshandelingen (art. 2 Gdw)
Beslissingen: Een berisping
Inhoudsindicatie: De gerechtsdeurwaarder verzuimt een adresverificatie te doen en betekend tweemaal in het openbaar. De Kamer acht de klacht gerond en legt de gerechtsdeurwaarder de maatregel van berisping op.  

KAMER VOOR GERECHTSDEURWAARDERS TE AMSTERDAM

Beschikking van 28 december 2010 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de klacht met nummer 461.2010 van:

[     ],

wonende te [     ], Roemenië,

klager,

tegen:

[     ],

gerechtsdeurwaarder te [     ],

beklaagde.

Ontstaan en loop van de procedure

Bij brief met bijlagen ingekomen op 23 juni 2010 heeft klager een klacht ingediend tegen beklaagde, hierna: de gerechtsdeurwaarder.

Bij aangehechte brief met bijlagen ingekomen op 22 juli 2010 heeft de gerechtsdeurwaarder op de klacht gereageerd.

De klacht is behandeld ter openbare terechtzitting van 14 december 2010. Beide partijen hebben laten weten niet te zullen verschijnen. Van de behandeling ter zitting is afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt. De uitspraak is bepaald op 28 december 2010.

1. De feiten

De gerechtsdeurwaarder is belast met de executie tegen klager van een vaststellingsovereenkomst. Hij heeft de grosse daarvan op 14 januari 2010 in het openbaar betekend.

2. De klacht

Klager verwijt de gerechtsdeurwaarder - kort samengevat - en in hoofdzaak dat deze nodeloos kosten heeft gemaakt door tot tweemaal toe in het openbaar te betekenen terwijl volgens een door klager bijgevoegd uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente [     ] d.d. 8 juni 2009 blijkt dat hij al sinds 7 november 2007 is uitgeschreven naar [     ], Roemenië. De gerechtsdeurwaarder is hiervan op de hoogte gesteld doordat bij de betekening op 8 juni 2009 op zijn voorlaatste adres in [     ], zijn echtgenote de gerechtsdeurwaarder duidelijk te kennen heeft gegeven dat klager daar sinds 2007 niet meer woont. Klager heeft zelf de gerechtsdeurwaarder op 13 juni 2009 van zijn juiste adres op de hoogte gesteld. De gerechtsdeurwaarder heeft zijn adres kennelijk niet geverifieerd, aldus klager en daarmee gehandeld in strijd met het bepaalde in de Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders.

3. Het verweer van de gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder heeft de klacht weersproken. De juiste adresinformatie, dat wil zeggen het adres in Roemenië, heeft hij nooit bevestigd kunnen krijgen. Aan hem was enkel bekend dat klager dikwijls in Roemenië verbleef. Ook zijn opdrachtgever was dat adres niet bekend.

4. De beoordeling van de klacht

4.1  Ingevolge artikel 34 van de Gerechtsdeurwaarderswet zijn gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders onderworpen aan tuchtrechtspraak ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met die wet of in strijd met hetgeen een behoorlijk gerechtsdeurwaarder betaamt. Ter beoordeling staat of de handelwijze van de gerechtsdeurwaarder een tuchtrechtelijk verwijtbare gedraging in de zin van dit artikel oplevert.

4.2 Bij de beoordeling van de klacht geldt als uitgangspunt dat controle op adresgegevens standaard onderdeel van de procedure dient te zijn bij betekening van gerechtelijke stukken. Voor justitiabelen vormt de betekening aan het juiste adres gelet op de gevolgen immers een belangrijk facet van rechtsbescherming. Het is derhalve van groot belang dat deze ambtshandelingen worden verricht op basis van recente gegevens. Als afnemer in de zin van de Wet op de Gemeentelijke Basis Administratie met een publieke taak heeft een gerechtsdeurwaarder, voor dat doel, bovendien directe toegang tot deze administratie, zodat voldoening aan die plicht ook niet praktisch bezwaarlijk is. Bij twijfel dient in elk geval de juistheid van een adres te worden geverifieerd. De gerechtsdeurwaarder kan bij het betekenen van een ambtelijk stuk niet zonder meer afgaan op aanwijzingen van zijn opdrachtgever. Evenmin mag hij afgaan op oude adresgegevens die niet opnieuw zijn gecheckt. Omdat niet gebleken is dat een adresverificatie heeft plaatsgevonden, in welk geval de gerechtsdeurwaarder mogelijk achter het juiste adres van klager gekomen was gelet op de code die wordt vermeld bij vertrek naar het buitenland, acht de Kamer de klacht gegrond.

4.3 Gelet op de ernst van het verwijt legt de kamer na te noemen maatregel op.

 

BESLISSING

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders:

-        verklaart de klacht gegrond;

-        leg aan de gerechtsdeurwaarder de maatregel van berisping op.

Aldus gegeven door mr. C.M. Berkhout, voorzitter, mr. C.W. Inden en mr. J.J.L. Boudewijn (plaatsvervangende) leden en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 december 2010 in tegenwoordigheid van de secretaris.

Coll:

Tegen deze beslissing kan binnen dertig dagen na dagtekening van verzending van het afschrift van de beslissing hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.