Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ECLI:NL:RBAMS:2010:YB0387 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 700.2009verzet

ECLI: ECLI:NL:RBAMS:2010:YB0387
Datum uitspraak: 02-03-2010
Datum publicatie: 09-09-2010
Zaaknummer(s): 700.2009verzet
Onderwerp: Incassotraject
Beslissingen:
Inhoudsindicatie: Beslissing op verzet. De Kamer is van oordeel dat de gerechtsdeurwaarder ten onrechte een sommatie naar het werkadres van de gemachtigde van klaagster heeft verzonden. Verzet gegrond, geen maatregel.

KAMER VOOR GERECHTSDEURWAARDERS TE AMSTERDAM 4

Beslissing van 2 maart 2010 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake het verzet met nummer 700.2009 ingesteld door:

[     ],

gevestigd te [     ],

klaagster,

gemachtigde: [     ],

tegen:

[     ],

gerechtsdeurwaarder te [     ],

beklaagde,

gemachtigde: [     ].

1. Verloop van de procedure

Bij beschikking van 27 oktober 2009 (zaaknummer 411.2009) heeft de voorzitter van de Kamer voor gerechtsdeurwaarders (hierna: de voorzitter) beslist op een door klaagster tegen beklaagde ingediende klacht.

Bij brief van 2 november 2009 is klaagster een afschrift van de beslissing van de voorzitter toegezonden.

Op 16 november 2009 heeft klaagster tegen de beslissing van de voorzitter verzet ingesteld.

Het verzetschrift is behandeld ter openbare terechtzitting van 19 januari 2010. De gemachtigden zijn verschenen.

Van de behandeling ter zitting is afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt.

De uitspraak is bepaald op 2 maart 2010.

2. De gronden van het verzet

In verzet heeft klaagster samengevat aangevoerd dat zij het niet eens is met de beslissing van de voorzitter. Niet gebleken is dat de gerechtsdeurwaarder zich er zelfs maar summier van heeft vergewist of er van een vordering sprake kon zijn. Klaagster heeft nooit een factuur van de opdrachtgever van de gerechtsdeurwaarder ontvangen en is ook nooit aangemaand. De originele sommatie is kennelijk niet in bezit van de gerechtsdeurwaarder, omdat er slechts een kopie van die brief is toegestuurd, net als van de overige aan de vordering ten grondslag liggende documenten. Er zijn wel degelijk toezeggingen gedaan door de medewerkers van de gerechtsdeurwaarder. Klaagster kan aantonen dat er met medewerkers is gebeld op 8 en 9 juni 2009. De kopie van de sommatie is bewust naar het werkadres van de gemachtigde verstuurd, omdat de opdrachtgever van de gerechtsdeurwaarder wist dat de gemachtigde die dag niet op haar werk zou zijn. Bovendien is de kopie per gewone post verstuurd, omdat er niet getekend behoefde te worden voor ontvangst. Volgens klaagster is het de opdrachtgever van de gerechtsdeurwaarder bekend dat de gemachtigde woont op hetzelfde adres waar klaagster ingeschreven staat.

3. De ontvankelijkheid van het verzet .

Klaagster heeft het verzet tegen voormelde beslissing van de voorzitter ingesteld binnen veertien dagen na de dag van verzending van een afschrift van voormelde beslissing van de voorzitter, zodat zij in zijn verzet kan worden ontvangen.

4. De inleidende klacht

Klaagster verweet de gerechtsdeurwaarder, kort samengevat dat deze onzorgvuldig heeft gehandeld door een sommatie voor een schuld van klaagster naar het werkadres van de gemachtigde te sturen.

5. De beslissing van de voorzitter

De voorzitter heeft geoordeeld dat de gerechtsdeurwaarder niet in strijd heeft gehandeld met de tuchtrechtelijke norm. De voorzitter was van oordeel dat de klacht kennelijk ongegrond is.

6. De beoordeling van de gronden van het verzet

6.1 Naar het oordeel van de Kamer heeft de gerechtsdeurwaarder niet juist  gehandeld door de sommatie naar het werkadres van de gemachtigde van klaagster te versturen. De gerechtsdeurwaarder heeft dit bewust gedaan en klaagster heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat dit adres alleen werd gebruikt om pressie op haar gemachtigde uit te oefenen. De Kamer acht dit onderdeel van de klacht vanwege de onzorgvuldigheid van de gerechtsdeurwaarder gegrond.

6.2 Het onderzoek in verzet heeft naar het oordeel van de Kamer voor het overige niet geleid tot de vaststelling van andere feiten of omstandigheden en gevolgtrekkingen dan die vervat in de beslissing van de voorzitter.

6.3 De Kamer ziet voor het gegronde deel van de klacht gelet op de omstandigheden  en het geringe verwijt dat de gerechtdeurwaarder valt te maken, geen aanleiding om een maatregel op te leggen.

6.4 Op grond van het voorgaande wordt beslist als volgt.

BESLISSING

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders:

-        verklaart het verzet gegrond;

-        vernietigt de beslissing van de voorzitter;

-        verklaart de klacht gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond;

-        ziet voor het gegronde deel van de klacht van het opleggen van een maatregel af.

Aldus gegeven door mr. H.C. Hoogeveen, plaatsvervangend-voorzitter, mr. J.H. Dubois en mr. A.C.J.J.M. Seuren (plaatsvervangend) leden en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 2 maart 2010 in tegenwoordigheid van de secretaris.

Tegen deze beslissing kan binnen dertig dagen na dagtekening van verzending van het afschrift van de beslissing hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.