Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ECLI:NL:RBAMS:2009:YB0204 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.410

ECLI: ECLI:NL:RBAMS:2009:YB0204
Datum uitspraak: 24-03-2009
Datum publicatie: 20-04-2009
Zaaknummer(s): 2008.410
Onderwerp: Incassotraject
Beslissingen: Een berisping
Inhoudsindicatie: Geren inzichtelijke specificaties tevens bejegeningsklacht. De specificatieoverzichten van de gerechtsdeurwaarder zijn niet inzichtelijk, aldus de Kamer. Van de gerechtsdeurwaarder mag worden verwacht dat hij bij betwisting van de hoogte van het te executeren bedrag, inzicht biedt in hetgeen op basis van de titel is verschuldigd. Een dergelijke specificatie dient inzichtelijk te zijn, zodanig dat het resultaat controleerbaar is. Voor zover van toepassing dient duidelijk te zijn wat de hoofdsom is, welke termijnen zijn voldaan en welk geïndexeerd bedrag op basis van de titel (nog) verschuldigd is. Ondanks herhaalde verzoeken, waaronder een van de Kamer laat de gerechtsdeurwaarder de gerezen onduidelijkheid bestaan. De bejegeningsklacht kan niet worden vastgesteld.

KAMER VOOR GERECHTSDEURWAARDERS TE AMSTERDAM

Beslissing van 24 maart 2009 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de klacht met nummer 410.2008 ingesteld door:

[     ],

wonende te [     ],

klager

tegen:

[     ],

gerechtsdeurwaarder te [     ],

beklaagde.

Verloop van de procedure

Bij brief met bijlagen van 8 september 2008 heeft klager een klacht ingediend tegen beklaagde, hierna de gerechtsdeurwaarder.

Klager heeft de Kamer ter informatie nog door hem aan beklaagde gezonden brieven toegezonden van 23 september 2008 en 18 oktober 2008.

Bij brief met bijlagen ingekomen op 23 september 2008 heeft de gerechtsdeurwaarder op de klacht gereageerd.

De klacht is behandeld ter openbare terechtzitting van 10 februari 2009 alwaar klager is verschenen.

Van de behandeling ter zitting is afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt.

De Kamer heeft de behandeling aangehouden en de gerechtsdeurwaarder in de gelegenheid gesteld een kopie van de titel te overleggen alsmede een specificatie te verschaffen van de verschuldigde hoofdsom, rente en kosten en alle betalingen.

Bij brief met bijlagen ingekomen op 27 februari 2009 heeft de gerechtsdeurwaarder stukken in het geding gebracht.

De uitspraak is bepaald op 24 maart 2009.

1. De feiten

Uitgegaan wordt van de volgende feiten en omstandigheden.

a)      Ingevolge een opdracht heeft de gerechtsdeurwaarder aan klager op 30 mei 2007 een echtscheidingsvonnis betekend. Bij de betekening is bevel gedaan tot betaling van de achterstand in de alimentatiebetalingen.

b)      Met klager is een betalingsregeling getroffen waaraan hij heeft voldaan.

c)      Bij fax van 31 mei 2007 heeft de advocaat van klager, [     ],  (hierna: de advocaat) aan de gerechtsdeurwaarder de juistheid van de hoofdsom betwist en om een specificatie verzocht.

d)      Bij fax van 31 mei 2007 heeft de gerechtsdeurwaarder aan de advocaat de gevraagde specificatie toegezonden in de vorm van een door de advocaat van de ex-echtgenote van klager aan de advocaat gestuurde fax van 20 april 2007. Daarbij is meegedeeld dat klager in totaal € 7.609,77 is verschuldigd, inclusief betekeningskosten, dat in het door de advocaat gehanteerde bedrag de maand mei 2007 niet is meeberekend, die wel verschuldigd is en dat de door de advocaat gehanteerde indexering niet klopt.

e)      Op 21 juli 2008 heeft klager telefonisch contact gehad met de gerechtsdeurwaarder en daarin verzocht om een specificatie. Op 21 juli 2008 is een specificatie aan klager gezonden.

f)        In een brief van 7 augustus 2008 heeft klager de gerechtsdeurwaarder verzocht om een meer uitgebreide specificatie. Omdat klager daarop geen reactie ontving heeft hij de onderhavige klacht ingediend.

 

2. De klacht

Klager verwijt de gerechtsdeurwaarder – samengevat -  dat:

a)                  hij hem van meet af aan heeft geschoffeerd;

b)                 hij weigert inzicht te geven in de verschuldigde hoofdsom en geen inzichtelijke specificaties verstrekt;

c)                  door diens toedoen nog steeds niet duidelijk is wat klager nog verschuldigd is.

Klager verzoekt de Kamer duidelijkheid te scheppen omtrent het bedrag dat hij nog verschuldigd is.

3. Het verweer van de gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder stelt zich op het standpunt – samengevat - dat

a)                  wel degelijk specificaties zijn verstrekt en wel op 31 mei 2007 aan de advocaat van klager en aan klager op 21 juli 2008;

b)                 klager nimmer is geschoffeerd en dat in tegendeel de contacten met zowel klager als diens huidige echtgenote zeer prettig en constructief verliepen;

c)                  de brief van klager van 7 augustus 2008 niet is ontvangen maar wel een brief van 10 augustus 2008 met dezelfde inhoud. In reactie daarop heeft de gerechtsdeurwaarder klager op 21 september 2008 een brief met een overzicht gestuurd waaruit de betalingen bij de gerechtsdeurwaarder en bij de ex-echtgenote blijken.

4. Beoordeling van de klacht.

4.1. Op grond van artikel 34, eerste lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet is de gerechtsdeurwaarder aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met enige bij of krachtens deze wet gegeven bepaling en ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk gerechtsdeurwaarder niet betaamt.

4.2. Tegenover klagers enkele stelling dat hij in contacten met de gerechtsdeurwaarder is geschoffeerd staat de gemotiveerde betwisting door de gerechtsdeurwaarder. Gelet hierop en op het feit dat met klager een betalingsregeling is afgesproken welke ook goed is nagekomen, bestaat er geen aanleiding om aan te nemen dat klager meermalen zou zijn geschoffeerd door (of namens) de gerechtsdeurwaarder. Voor zover er problemen zouden bestaan of zouden zijn ontstaan met of door klagers (volgens klager bij de gerechtsdeurwaarder werkzame) zoon valt een oordeel daarover buiten de beoordelingsbevoegdheid van deze Kamer. Er is immers niet gebleken dat die problemen zich binnen de verantwoordelijkheid van het (kantoor van) de gerechtsdeurwaarder hebben voorgedaan. Dit onderdeel van de klacht is ongegrond.

4.4. Naar aanleiding van klagers brief van augustus 2008 heeft de gerechtsdeurwaarder op 22 september 2008 een nieuw overzicht aan klager gezonden. Uit dit overzicht is zonder nadere toelicht –die ontbreekt- nog steeds niet duidelijk wat klager nu vanaf januari 2006 verschuldigd was, wat hij daadwerkelijk heeft betaald en op basis waarvan het geïndexeerde bedrag (ook) verschuldigd is. De overzichten in het dossier zijn bepaald niet helder.

4.5 De specificatieoverzichten van de gerechtsdeurwaarder zijn niet inzichtelijk. Van de gerechtsdeurwaarder mag worden verwacht dat hij bij betwisting van de hoogte van het te executeren bedrag, inzicht biedt in hetgeen op basis van de titel is verschuldigd. Een dergelijke specificatie dient inzichtelijk te zijn, zodanig dat het resultaat controleerbaar is. Voor zover van toepassing dient duidelijk te zijn wat de hoofdsom is, welke termijnen zijn voldaan en welk geïndexeerd bedrag op basis van de titel (nog) verschuldigd is.

4.6 De Kamer constateert dat aan het voorgaande niet is voldaan. Tevens is niet voldaan aan het verzoek, als genoemd in de brief van de secretaris d.d. 17 februari 2009, om een compleet overzicht van de vordering en de betalingen te overleggen. Hij heeft daarmee de gerezen onduidelijkheid over de omvang van de vordering laten voortduren en de Kamer niet goed geïnformeerd. Dit onderdeel van de klacht acht de Kamer daarom gegrond.

5. De Kamer ziet aanleiding tot het opleggen van een maatregel, omdat van een gerechtsdeurwaarder verwacht mag worden dat hij een vordering deugdelijk kan specificeren, zeker als hem daarom bij herhaling is verzocht.

6. Op grond van het voorgaande wordt beslist als volgt.

BESLISSING

De Kamer voor gerechtsdeurwaarders:

-                     verklaart klachtonderdeel c gegrond;

-                     legt de gerechtsdeurwaarder de maatregel van berisping op;

-                     verklaart de klacht voor het overige ongegrond.

Aldus gegeven door mr. C.M. Berkhout, voorzitter, mr. A.C.A. Wildenburg en

J.P.J.J. Timmermans (plaatsvervangend) leden en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 maart 2009 in tegenwoordigheid van de secretaris.

Tegen deze beslissing kan binnen dertig dagen na dagtekening van verzending van het afschrift van de beslissing hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.