Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ECLI:NL:RBAMS:2009:YB0196 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2008.311

ECLI: ECLI:NL:RBAMS:2009:YB0196
Datum uitspraak: 24-02-2009
Datum publicatie: 20-04-2009
Zaaknummer(s): 2008.311
Onderwerp: Ambtshandelingen (art. 2 Gdw)
Beslissingen:
Inhoudsindicatie: Beslagvrije voet te laat met terugwerkende kracht opnieuw vastgesteld. Klacht gegrond, geen maatregel.

KAMER VOOR GERECHTSDEURWAARDERS TE AMSTERDAM

Beslissing van 24 februari 2009 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de klacht met nummer 311.2008 ingesteld door:

[     ],

wonende te [     ],

klager,

tegen:

[     ],

gerechtsdeurwaarder te [     ],

beklaagde,

gemachtigde: [     ].

Verloop van de procedure

Bij brief met bijlage ingekomen op 21 juli 2008 heeft klager een klacht ingediend tegen beklaagde, hierna: de gerechtsdeurwaarder.

Bij aangehechte brief met bijlagen ingekomen op 5 september 2008 heeft de gerechtsdeurwaarder op de klacht gereageerd.

De klacht is behandeld ter openbare terechtzitting van 9 januari 2008, alwaar de gemachtigde van de gerechtsdeurwaarder is verschenen. Van de behandeling is afzonderlijk proces-verbaal opgemaakt. De uitspraak is bepaald op 24 februari 2009.

1. De feiten

Uitgegaan wordt van de volgende feiten en omstandigheden.

De gerechtsdeurwaarder heeft in januari 2007 en februari 2008 ten laste van klager executoriaal derdenbeslag gelegd op zijn uitkering. Daarbij heeft de gerechtsdeurwaarder een onjuiste beslagvrije voet toegepast.   

                          

2. De klacht

Klager stelt dat hij de gerechtsdeurwaarder meerdere malen zowel schriftelijk als telefonisch heeft verzocht om de beslagvrije voet met terugwerkende kracht vanaf de datum dat het beslag is gelegd te verhogen. Tevens heeft hij de benodigde gegevens opgestuurd. Klager verwijt de gerechtsdeurwaarder, kort samengevat dat deze uiteindelijk slechts bereid was om de beslagvrije voet aan te passen vanaf de maand mei 2008 en niet met terugwerkende kracht vanaf 2007. Bij brief van 25 juni 2008 heeft hij de gerechtsdeurwaarder nogmaals verzocht om het teveel geïncasseerde terug te storten. Klager heeft op dit verzoek nog geen reactie ontvangen.

3. Het verweer

3.1 De gerechtsdeurwaarder heeft de klacht gemotiveerd bestreden. Hij is bij de beslagleggingen uitgegaan van de op dat moment bij hem bekende gegevens. Op 16 april 2008 nam de gemachtigde van klager contact op met de mededeling dat al in oktober 2007 onder overlegging van stukken zou zijn verzocht om aanpassing. Die brief is bij de gerechtsdeurwaarder niet bekend. Bij brief van 16 april 2008 heeft de gerechtsdeurwaarder om nadere informatie verzocht. Bij brief van 22 april 2008 met berekening van de toe te passen beslagvrije voet heeft de gemeente [     ] de gerechtsdeurwaarder verzocht om de beslagvrije voet aan te passen. Daarop heeft de gerechtsdeurwaarder de beslagvrije voet met ingang van 7 mei 2008 verhoogd. Op 13 mei 2008 werd een op 17 april 2008 gedateerd verzoek van klager ontvangen om de beslagvrije voet met terugwerkende kracht te wijzigen. Omdat de beslagvrije voet reeds was aangepast, zag de gerechtsdeurwaarder tot verdere aanpassing geen aanleiding. Het over de maand mei 2008 teveel geïncasseerde bedrag is aan klager terugbetaald.

3.2 De brief van klager d.d. 25 juni 2008 is niet ontvangen. Naar aanleiding van de indiening van de onderhavige klacht heeft de gerechtsdeurwaarder geconstateerd dat de beslagvrije voet abusievelijk niet over de periode vanaf 25 januari 2007 is aangepast. Aan klager zijn excuses aangeboden en op basis van de bij de brief van 17 april 2008 beschikbaar gestelde stukken heeft hij de beslagvrije voet herberekend vanaf 25 januari 2007. Aan klager is een bedrag terugbetaald van € 1.915,03.

4. De beoordeling van de klacht

4.1 Het valt de gerechtsdeurwaarder te verwijten dat hij, nadat hij in april 2008, van de onjuiste beslagvrije voet op de hoogte is gesteld, deze niet direct met terugwerkende kracht heeft aangepast en het teveel ingehouden bedrag niet direct aan klager heeft gerestitueerd.

4.2 De Kamer acht de klacht daarom gegrond, maar ziet geen aanleiding tot het opleggen van een maatregel. Niet gebleken is dat de vergissing of fout klaarblijkelijk het gevolg is van grote onzorgvuldigheden of van handelen tegen beter weten in. Voorts heeft de gerechtsdeurwaarder nadat de fout geconstateerd is het klager toekomende bedrag terugbetaald.

4.3 Op grond van het voorgaande wordt beslist als volgt.

BESLISSING

De Kamer voor gerechtsdeurwaarders:

-                     verklaart de klacht gegrond;

-                     ziet van het opleggen van een maatregel af.

Aldus gegeven door mr. H.C. Hoogeveen, plaatsvervangend-voorzitter, mr. G.H.I.J. Hage en J. Smit (plaatsvervangend) leden en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 februari 2009 in tegenwoordigheid van de secretaris.

Tegen deze beslissing kan binnen dertig dagen na dagtekening van verzending van het afschrift van de beslissing hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.