Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ECLI:NL:RBAMS:2007:YB0209 kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 2006.409

ECLI: ECLI:NL:RBAMS:2007:YB0209
Datum uitspraak: 22-05-2007
Datum publicatie: 31-03-2009
Zaaknummer(s): 2006.409
Onderwerp: Incassotraject
Beslissingen: Een berisping
Inhoudsindicatie: Enkele vermelding 0900 nummer waaraan kosten zijn verbonden, welke kosten al in tarieven is verdisconteerd, niet toelaatbaar.

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam

Beschikking van 22 mei 2007 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de klacht met het nummer 409.2006 van:

de besloten vennootschap [     ],

gevestigd te [     ]    ,

klaagster,

tegen:

[     ],

gerechtsdeurwaarder te [     ],

beklaagde.

Verloop van de procedure

Bij brief van 11 september 2006 heeft [     ] namens klaagster een klacht ingediend tegen (het kantoor van) beklaagde, hierna de gerechtsdeurwaarder.

Bij brief van 15 september 2006 heeft klaagster aanvullende stukken overgelegd.

Bij aangehechte brief met bijlagen van 30 november 2006 heeft de gerechtsdeurwaarder een verweerschrift ingediend.

Bij brief van 10 januari 2007 heeft klager aanvullende informatie verstrekt.

De klacht is behandeld ter openbare terechtzitting van 10 april 2007, daarbij zijn partijen niet verschenen.

De uitspraak is bepaald op 22 mei 2007.

1. De feiten

Uitgegaan wordt van de volgende feiten en omstandigheden:

a)      De voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor [     ]¨heeft op 11 juli 2006 een dwangbevel uitgevaardigd tegen [     ] gevestigd te [     ]. [     ] is directeur van de vennootschap.

b)      Bij exploot van 17 juli 2006 heeft een aan het kantoor van de gerechtsdeurwaarder verbonden kandidaat-gerechtsdeurwaarder het dwangbevel aan klaagster betekend op het blijkens een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor [     ] d.d.11 juli 2006 vermelde vestigingsadres te [     ].

c)      Bij brieven van 25 juli en 15 augustus 2006 heeft de gerechtsdeurwaarder klaagster aangeschreven op een adres te [     ] en medegedeeld dat zij krachtens een dwangbevel een bedrag ad € 254,07 verschuldigd was en is klaagster in de gelegenheid gesteld voormeld bedrag te voldoen bij gebreke waarvan verdere tenuitvoerlegging van het dwangbevel zou plaatsvinden. Op deze brieven is alleen een 0900-servicenummer vermeld.

d)      Bij exploot van 15 september 2006 heeft een collega-gerechtsdeurwaarder te [     ] het dwangbevel aan klaagster betekend op het blijkens een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor [     ] d.d.29 november 2006 vermelde vestigingsadres te [     ].

2. De klacht

Klaagster verwijt de gerechtsdeurwaarder haar zonder onderbouwing en zonder onderzoek aanmaningen te versturen en te dreigen met beslaglegging. Er is geen bewezen grond voor facturatie. Klaagster is geen factuur met genoemd bedrag bekend, noch het bedrijf dat de factuur zou hebben verzonden. Hiervan wordt door de gerechtsdeurwaarder ook geen melding gemaakt. Het kantoor van de gerechtsdeurwaarder is moeilijk bereikbaar mede daar zij gebruik maakt van een algemeen betaal 0900 nummer. Op haar schrijven is geen reactie gekomen.

3 Het verweer van de gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder heeft aangevoerd dat de vordering voortvloeit uit een ten laste van klaagster uitgevaardigd dwangbevel. Aanvankelijk is het dwangbevel betekend aan het bij het Handelsregister bekende adres van klaagster te [     ]. Nader onderzoek wees uit dat feitelijk kantoor werd gehouden te [     ]. Nadat klaagster niet bereid bleek het verschuldigde langs minnelijke weg te voldoen is het dwangbevel betekend op het adres te [     ], waarna betaling heeft plaatsgevonden.

4. De beoordeling van de klacht

4.1 Alvorens tot beoordeling van de klacht over te gaan, wordt overwogen dat ingevolge het bepaalde in artikel 34, eerste lid van de Gerechtsdeurwaarderswet slechts gerechts-deurwaarders (waarnemend gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders inbegrepen) aan tuchtrechtspraak zijn onderworpen. Het gerechtsdeurwaarderskantoor [     ] kan daarom niet worden aangemerkt als beklaagde. In overeenstemming met geldende jurisprudentie van het Gerechtshof te Amsterdam wordt de verweervoerende gerechtsdeurwaarder aangemerkt als beklaagde. Dit is voor de onderhavige zaak gerechtsdeurwaarder [     ]. Hiermee is in de aanhef van deze beschikking al rekening gehouden.

4.2 Ter beoordeling staat of de handelwijze van de gerechtsdeurwaarder een tuchtrechtelijk verwijtbare gedraging in de zin van artikel 34 lid 1 van de Gerechhtsdeurwaarderswet oplevert.

4.3 Dat is ten aanzien van de betekening van het dwangbevel niet het geval. De gerechtsdeurwaarder is door de Kamer van Koophandel te [     ] verzocht een dwangbevel aan klaagster te betekenen, aan welk verzoek de gerechtsdeurwaarder vanwege het bepaalde in artikel 11 van de Gerechtsdeurwaarderswet verplicht is te voldoen. Het dwangbevel is na een aantal aanmaningen uiteindelijk betekend op het vestigingsadres van klaagster te [     ], waarna klaagster het verschuldigde heeft voldaan. Klaagster kan dan ook niet volhouden dat er geen grond voor het verschuldigde was en er zonder onderbouwing en zonder onderzoek aanmaningen zijn verzonden. Enig tuchtrechtelijk laakbaar handelen is hierbij niet gebleken.

4.4 Dat ligt anders ten aanzien van de telefonische bereikbaarheid van het kantoor van de gerechtsdeurwaarder door slechts het 0900-nummer te vermelden. Dit onderdeel van de klacht is naar het oordeel van de Kamer gegrond. De hierna te melden maatregel moet daarom passend worden geoordeeld. De gerechtsdeurwaarder heeft door zo te handelen in strijd gehandeld met het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. De schuldenaarstarieven vastgesteld bij of krachtens dit besluit dienen mede tot dekking van de rechtstreeks met de ambtshandeling samenhangende uitvoerende en afrondende werkzaamheden die voor een goede verrichting van die ambtshandeling noodzakelijk zijn. Hieruit volgt dat de kosten voor telefonische informatie aan debiteuren reeds in de tarieven verdisconteerd zijn en dat het niet past de (extra) kosten ingevolge het 0900-servicenummer ten laste van de justitiabele te laten komen. Indien de gerechtsdeurwaarder zowel zijn regeliere telefoonnummer als het 0900-nummer vermeldt, dan handelt hij niet in strijd met de Verordening. Het gaat er dus niet om dat zijn kantoren bereikbaar zijn, zoals de gerechtsdeurwaarder heeft aangevoerd, maar om de manier waarop.

4.5 Op grond van het voorgaande wordt beslist als volgt.

BESLISSING

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders:

-        verklaart de klacht gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond;

-        legt aan de gerechtsdeurwaarder de maatregel van berisping op.

Aldus gegeven door mr. S.G. Ellerbroek, voorzitter, mr. G.H.I.J. Hage en M.J-M.L. Baudoin, (plaatsvervangend) leden, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 mei 2007 in tegenwoordigheid van de secretaris.

Coll.:

Tegen deze beslissing kan binnen dertig dagen na dagtekening van verzending van het afschrift van de beslissing hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.