Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 11-20 van de 140 resultaten

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:298 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-130/AL/GLD

  Dat verweerder met klager had afgesproken dat hij uiterlijk op 21 december 2020 een verzoekschrift tot vernietiging van het bindend advies (Zorg) bij de rechtbank zou indienen, kan de raad, tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan, niet vaststellen. Verweerder heeft voldoende onderzoek naar de kansrijkheid van een procedure gedaan op basis van de van klager ontvangen relevante stukken en kon op basis daarvan concluderen dat een vernietigingsprocedure geen haalbare weg was. Verweerder heeft hierover veelvuldig met klager gecorrespondeerd, net als over de problemen van klager met IrisZorg, en heeft daarbij rekening gehouden met de situatie van klager. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:304 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-042/AL/GLD

  Raadsbeslissing. Klacht over eigen advocaat. Verweerder heeft zijn cliënt er niet van op de hoogte gebracht dat zijn declaratie aanmerkelijk hoger zou worden dan zijn eerder gegeven inschatting. Verweerder heeft daarmee tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. Gelet op de ernst van dit handelen en mede gelet op de omstandigheid dat verweerder niet eerder door de tuchtrechter is veroordeeld, acht de raad een waarschuwing passend en geboden.

 • ECLI:NL:TADRARL:2022:299 Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden 22-027/AL/OV

  Klager klaagt over de advocaat van zijn wederpartij. Deze heeft abusievelijk een voor klager bestemde e-mail naar het adres van de schoonouders van klager verzonden. Verweerder heeft zijn fout erkend en daarvoor ook zijn excuses aangeboden. Dat de brief voor klager door verweerder opzettelijk naar de schoonouders van klager is verzonden, om zodoende oneigenlijk druk uit te oefenen op klager, is gelet op de gemotiveerde betwisting door verweerder geenszins komen vast te staan. Hoewel van een advocaat mag worden verwacht dat hij uiterst zorgvuldig is bij het gebruik van e-mail(adressen) betekent dit naar het oordeel van de raad echter niet dat zonder meer sprake is van een tuchtrechtelijk verwijtbare gedraging. In dit geval is de klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TAHVD:2022:159 Hof van Discipline 's Gravenhage 220208h

  Niet-ontvankelijk herzieningsverzoek. Verzoeker stelt dat een dekenbezwaar geen klacht is en dat de Advocatenwet daarom geen grondslag biedt voor tuchtrechtelijke veroordelingen na dekenbezwaren. In de door de griffier van de raad van discipline gedane mededeling is geen steun te vinden voor de opvatting dat de in artikel 48 Advocatenwet genoemde maatregelen enkel kunnen worden opgelegd bij klachten en niet bij dekenbezwaren. Uit artikel 46f Advocatenwet volgt ontegenzeggelijk dat een dekenbezwaar ook als klacht in de zin van artikel 48 Advocatenwet moet worden aangemerkt. Reeds op deze grond faalt het herzieningsverzoek. 

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:205 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-246/DH/DH

  Verzet ongegrond. 

 • ECLI:NL:TADRSHE:2022:164 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 22-528/DB/OB

  Raadsbeslissing. Aangeefster in strafzaak verwijt de advocaat van de verdachte dat hij het dossier, inclusief stukken die eigenlijk niet in het strafdossier thuishoorden, heeft gedeeld met zijn cliënt. De advocaat die de verdediging van de verdachte in een strafzaak op zich heeft genomen moet in het kader van de behartiging van de belangen van zijn cliënt in beginsel alle stukken met zijn cliënt kunnen delen en bespreken. Dit uitgangspunt leidt uitzondering indien derden, zoals bijvoorbeeld het slachtoffer in een strafzaak, er op grond van specifieke in de zaak aan de orde zijnde feiten en omstandigheden een dermate zwaarwegend belang bij hebben dat bepaalde stukken uit het dossier niet ter kennis komen van de verdachte dat een afweging van de belangen van die derde en het belang van de verdachte bij kennisname van het complete dossier in het voordeel van de derde uitvalt. In dat geval kan het delen van alle stukken met de cliënt onzorgvuldig en op basis daarvan mogelijk tuchtrechtelijk verwijtbaar zijn. Daarvan is in deze zaak geen sprake. Ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSGR:2022:206 Raad van Discipline 's-Gravenhage 22-323/DH/DH

  Deels gegronde klacht over de kwaliteit van dienstverlening in een letselschadezaak. De raad kan niet vaststellen dat verweerder klager over belangrijke kwesties heeft geadviseerd en geïnformeerd, nu schriftelijke vastlegging daarvan ontbreekt. Dit terwijl verweerder een riskante keuze heeft gemaakt door voor een bodemprocedure te kiezen. De kwaliteit van deze door verweerder gevoerde procedure was vervolgens ondermaats. Verweerder is daarmee tekortgeschoten in zijn bijstand aan klager. Berisping.

 • ECLI:NL:TAHVD:2022:160 Hof van Discipline 's Gravenhage 220226

  Artikel 13 beklag. Misbruik van (klacht)recht. De termijn om hoger beroep in te stellen is verstreken op 16 juni 2022. Dit betekent dat klagers doel niet meer kan worden bereikt, zodat klager geen belang meer heeft bij zijn beklag. Verder is het hof met de deken van oordeel dat de procedure die klager had willen voeren als kansloos moet worden ingeschat.

 • ECLI:NL:TAHVD:2022:161 Hof van Discipline 's Gravenhage 220231

  Artikel 13 beklag. Beklag niet-ontvankelijk, aangezien de Advocatenwet niet voorziet in de mogelijkheid om op te komen tegen een toewijzende beslissing van de deken. 

 • ECLI:NL:TAHVD:2022:162 Hof van Discipline 's Gravenhage 220234

  Artikel 13 beklag. Het hof is van oordeel dat het beklag van klaagster in dit stadium ongegrond is.