Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaten 1-10 van de 17 resultaten

 • ECLI:NL:TADRSHE:2020:48 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 19-568/DB/OB

    Klacht heeft betrekking op het optreden van advocaat in diens hoedanigheid van vereffenaar. Advocaat heeft tijd geschreven voor zijn werkzaamheden inzake door klager tegen hem ingediende klachten. De advocaat heeft de kantonrechter in een begeleidende brief bij het verzoek om vaststelling salaris gewezen op het feit dat (ook) tijd is geregistreerd in tuchtprocedures tegen de advocaat en dat er een groot aantal klachten (ten minste 10) is ingediend. De kantonrechter heeft hiervan kennis kunnen nemen en vervolgens het loon van de advocaat vastgesteld inclusief die uren die door hem zijn besteed aan tuchtprocedures. Hoewel tijd besteed aan tuchtprocedures geen aan de vereffening bestede tijd betreft en in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking komt, valt de advocaat gelet op de omstandigheden van het geval tuchtrechtelijk geen verwijt te maken. Tegen de vaststelling van het loon is inmiddels verzet ingesteld. Bij die gelegenheid kunnen de bezwaren van klager worden beoordeeld door een andere kantonrechter. Klacht ongegrond.  

 • ECLI:NL:TADRSHE:2020:49 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 19-567/DB/OB

  Klacht heeft betrekking op het optreden van advocaat in haar hoedanigheid van assistent vereffenaar. De vereffenaar was een kantoorgenoot. Door de vereffenaar is namens de advocaat onder meer tijd geschreven voor werkzaamheden van de advocaat inzake door klager tegen haar ingediende klachten. De vereffenaar heeft de kantonrechter in een begeleidende brief bij het verzoek om vaststelling salaris gewezen op het feit dat (ook) tijd is geregistreerd in tuchtprocedures tegen de advocaat en dat er een groot aantal klachten (ten minste 10) is ingediend. De kantonrechter heeft hiervan kennis kunnen nemen en vervolgens het loon van de advocaat vastgesteld inclusief die uren die door haar zijn besteed aan tuchtprocedures. Hoewel tijd besteed aan tuchtprocedures geen aan de vereffening bestede tijd betreft en in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking komt, valt de advocaat gelet op de omstandigheden van het geval tuchtrechtelijk geen verwijt te maken. Tegen de vaststelling van het loon is inmiddels verzet ingesteld. Bij die gelegenheid kunnen de bezwaren van klager worden beoordeeld door een andere kantonrechter. Klacht ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRSHE:2020:47 Raad van Discipline 's-Hertogenbosch 20-386/DB/ZWB

  Verweerder kan geen tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt van het feit dat hij de behandeling van klagers zaak heeft neergelegd en evenmin van de wijze waarop hij dat heeft gedaan. Kennelijk ongegrond.

 • ECLI:NL:TAHVD:2020:119 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 190165

  Verweerster heeft de door klaagster aan haar verstrekte opdracht niet naar behoren vervuld en is daarover ten opzichte van klaagster niet duidelijk geweest. Verweerster is tekortgeschoten in de op haar rustende zorgplicht jegens klaagster. Verweerster kan een ernstig verwijt worden gemaakt. Het hof bekrachtigt de beslissing van de raad (artikel 46 Advocatenwet). Berisping, kostenveroordeling.

 • ECLI:NL:TAHVD:2020:120 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 190265

  Klacht tegen de advocaat van de wederpartij. Verweerder, advocaat, gaat in hoger beroep tegen de maatregel van schorsing. Verweerder, advocaat, is het niet eens met de door de raad opgelegde maatregel van schorsing van acht weken waarvan vier weken voorwaardelijk. Het hof vernietigt de beslissing van de raad en legt verweerder een schorsing op voor de duur van dertien weken. Verweerder heeft de kernwaarden voor de advocatuur geschonden en het vertrouwen in de advocatuur ernstig beschadigd doordat hij zonder gegronde reden zijn cliënte (ex-vrouw van klager) heeft geadviseerd de omgangsregeling met de minderjarige zoon van klager stop te zetten. Op de zitting heeft verweerder er geen blijk van gegeven de ernst hiervan in te zien, wat het hof zorgen baart. Verweerder heeft klaarblijkelijk niets geleerd van de eerdere tuchtrechtelijke veroordelingen en heeft er ook nu geen blijk van gegeven zich in te spannen om zijn gedrag te verbeteren. Dit valt hem zwaar aan te rekenen.

 • ECLI:NL:TAHVD:2020:121 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 190266

  Klacht tegen de eigen advocaat. Verweerder, advocaat, gaat in hoger beroep tegen de maatregel van schorsing. Verweerder is het niet eens met de door de raad opgelegde maatregel van schorsing van vier weken. Het hof vernietigt de beslissing van de raad en legt verweerder een schorsing op voor de duur van dertien weken. Verweerder heeft de kernwaarden voor de advocatuur geschonden en het vertrouwen in de advocatuur ernstig beschadigd doordat hij klaagster in de procedure tegen haar verhuurder aan haar lot heeft overgelaten en onaanvaardbare steken heeft laten vallen. Op de zitting heeft verweerder er geen blijk van gegeven de ernst hiervan in te zien, wat het hof zorgen baart. Verweerder heeft klaarblijkelijk niets geleerd van de eerdere tuchtrechtelijke veroordelingen en heeft er ook nu geen blijk van gegeven zich in te spannen om zijn gedrag te verbeteren. Dit valt hem zwaar aan te rekenen.

 • ECLI:NL:TAHVD:2020:122 Hof van Discipline 's-Hertogenbosch 200032D

  Dekenbezwaar. Verweerder, advocaat, komt in beroep tegen de schorsing die de raad heeft opgelegd voor de duur van twee maanden. Het hof vernietigt deze beslissing en legt verweerder een schorsing op van dertien weken, waarvan zes weken voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. Er is geen sprake van niet-ontvankelijkheid. De omstandigheid dat de deken in het voortraject geen reden had om zelfstandig een dekenbezwaar in te dienen en, nadat hij als deken de klacht heeft voortgezet, geen eigen klachten heeft geformuleerd, raken niet de zelfstandige bevoegdheid van de raad tot voortzetting van de klacht om redenen van algemeen belang. Het hof verklaart de klachtonderdelen gegrond. Door onoordeelkundig en buiten de opdracht van zijn cliënt te handelen heeft verweerder de kernwaarden deskundigheid en integriteit geschonden wat zwaar heeft te wegen. Nu verweerder de schade die hij aan de wederpartij heeft berokkend, heeft vergoed, kennelijk contacten heeft met de deken over verbetering van zijn praktijkvoering, ziet het hof aanleiding een deel van de schorsing, namelijk zes weken voorwaardelijk op te leggen.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:140 Raad van Discipline Amsterdam 20-205/A/A

  Raadsbeslissing. Klacht over eigen advocaat. Kwaliteit dienstverlening. Op grond van de dossierstukken is de raad van oordeel dat verweerster zorgvuldig en dus niet tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Klacht in alle onderdelen ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:141 Raad van Discipline Amsterdam 20-086/A/NH

  Raadsbeslissing. Klacht over advocaat van de wederpartij. Gedragsregel 8. In het licht van de context waarbinnen de klacht is ingediend, is de raad van oordeel dat verweerder gedragsregel 8 niet heeft geschonden en niet tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Klacht in alle onderdelen ongegrond.

 • ECLI:NL:TADRAMS:2020:142 Raad van Discipline Amsterdam 20-363/A/A

  Voorzittersbeslissing. Klacht niet-ontvankelijk vanwege tijdsverloop.