Overheid.nl

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Terug naar overzicht

ECLI:
ECLI:NL:TNORARL:2018:50
Datum uitspraak:
20-12-2018
Datum publicatie:
09-01-2019
Zaaknummer(s):
C/05/337502 / KL RK 18-67
Onderwerp:
Personen- en Familierecht
Beslissingen:
Klacht ongegrond
Inhoudsindicatie:
De in de verklaring opgenomen conclusie van de notaris dat door de executeur in diens rekening en verantwoording een aantal keuzes is gemaakt, die door hem als niet onredelijk worden beschouwd, geeft naar het oordeel van de kamer geen blijk van partijdigheid. De notaris heeft met deze conclusie voldoende afstand gehouden van de door de executeur opgestelde rekening en verantwoording.

KAMER VOOR HET NOTARIAAT IN HET RESSORT ARNHEM-LEEUWARDEN

  

 

Kenmerk:        C/05/337502 / KL RK 18-67

 

beslissing van de kamer voor het notariaat

 

op de klacht van

 

1. […],

wonende te […],

 

2. […],

wonende te […],

klagers,

 

tegen

 

mr. […],

notaris te […].

 

Partijen worden hierna respectievelijk klagers en de notaris genoemd.

 

 

1. Het verloop van de procedure

 

1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit

-          de klacht, met bijlagen, van 16 mei 2018;

-          het verweer van de notaris, met bijlagen, van 7 augustus 2018.

 

1.2 De klachtzaak is ter zitting van 14 november 2018 behandeld, waarbij zijn verschenen klagers enerzijds en de notaris anderzijds.

 

 

2. De feiten

 

2.1 Mevrouw […], moeder van klagers, is op 25 februari 2016 overleden. Haar echtgenoot de heer […] is eerder overleden. Erfgenamen zijn hun vijf kinderen. Een broer van klagers, [X], is benoemd tot executeur. Hij heeft notaris [A], notaris te […], bij de afwikkeling van de nalatenschap betrokken.

 

2.2 Er is een conflict ontstaan over de afwikkeling van de nalatenschap tussen [X], [Y] en [Z] enerzijds en klagers anderzijds. Klagers hebben bij de rechtbank Overijssel een civielrechtelijke procedure tegen de andere erfgenamen aangespannen. In het proces-verbaal van de op 11 september 2018 door de rechtbank Overijssel gehouden comparitie is vastgelegd welke afspraken daar zijn gemaakt. Eén van de afspraken is:

De verdere afwikkeling zal zo nodig onder begeleiding van notaris [A] dan wel een in onderling overleg aan te wijzen andere boedelnotaris ter hand worden genomen.

 

2.3 De executeur heeft niet mr. [A], maar de notaris benaderd. De executeur heeft de andere erfgenamen bericht dat de notaris bevestigend heeft geantwoord op zijn vraag of de notaris hem wilde assisteren bij het opstellen van de rekening en verantwoording en dat hij graag vóór 26 november 2017 verneemt of iedereen hiermee akkoord kan gaan. Hij heeft hieraan toegevoegd dat geen reactie als akkoord zal worden beschouwd.

De erfgenamen zijn vervolgens akkoord gegaan.

 

2.4 De notaris heeft op 21 december 2017 een notariële verklaring opgesteld over de door hem beoordeelde rekening en verantwoording. Zijn conclusie is dat in de opstelling van de rekening en verantwoording door de executeur een aantal keuzes is gemaakt, die door de notaris als niet onredelijk worden beschouwd.

 

 

3. De klacht en het verweer

 

3.1 Voor de vraag welke verwijten klagers de notaris maken, is de klachtbrief van 16 mei 2018 bepalend. Voor zover klagers tijdens de zitting de klacht met nieuwe klachtonderdelen hebben willen uitbreiden, zullen deze buiten behandeling worden gelaten.

De klacht valt uiteen in de volgende twee onderdelen.

 

Klachtonderdeel 1

Klagers verwijten de notaris dat hij zijn werkzaamheden niet als onpartijdig notaris heeft uitgevoerd. Hij heeft feitelijk opgetreden als partijnotaris. De notaris heeft geen contact opgenomen met klagers, maar alleen met de andere drie erfgenamen en hun advocaat mr. Bogaart. Verder heeft de notaris in strijd gehandeld met de in het proces-verbaal van 11 september 2017 vastgelegde afspraken.

 

Klachtonderdeel 2

Klagers verwijten de notaris dat hij door het afgeven van de notariële verklaring onzorgvuldig heeft gehandeld.

De notaris heeft in zijn verklaring aangegeven dat hij de rekening en verantwoording nauwkeurig heeft bestudeerd, terwijl ook uit de verklaring blijkt dat hij veel rekeningafschriften, facturen, vermogensoverzichten en dergelijke niet heeft bestudeerd.

De notaris geeft aan de ene kant een officiële notariële verklaring af, terwijl hij aan de andere kant beweert dat het de rekening en verantwoording van de executeur blijft.

 

3.2 Op het verweer van de notaris zal de kamer hierna, voor zover het verweer van belang is voor de beoordeling, nader ingaan.

 

 

4. De beoordeling

 

4.1 Ingevolge artikel 93 lid 1 van de Wet op het notarisambt (hierna: Wna) zijn notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen aan het tuchtrecht onderworpen ter zake van handelen of nalaten in strijd met hetzij enige bij of krachtens deze wet gegeven bepaling, hetzij met de zorg die zij behoren te betrachten ten opzichte van degenen te wier behoeve zij optreden en ter zake van handelen of nalaten dat een behoorlijk notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris niet betaamt. De kamer dient derhalve te onderzoeken of de handelwijze van de notaris een verwijtbare gedraging in de zin van dit artikel oplevert.

 

Klachtonderdeel 1: notaris was niet onpartijdig

 

4.2 De in de verklaring opgenomen conclusie van de notaris dat door de executeur in diens rekening en verantwoording een aantal keuzes is gemaakt, die door hem als niet onredelijk worden beschouwd, geeft naar het oordeel van de kamer geen blijk van partijdigheid. De notaris heeft met deze conclusie voldoende afstand gehouden van de door de executeur opgestelde rekening en verantwoording.

De notaris heeft in zijn verweer erop gewezen dat hij alleen een tweetal besprekingen heeft gevoerd met de executeur, in aanwezigheid van mevrouw mr. Boogaart als adviseur van de executeur en niet - zoals klagers stellen - als advocaat van de drie erfgenamen waartegen klagers de civielrechtelijke procedure hebben aangespannen. Het verwijt van klagers dat zij niet, maar de overige erfgenamen wel zijn benaderd door de notaris, acht de kamer hiermee voldoende weerlegd.

Voordat de notaris zijn werkzaamheden heeft aangevangen, is door de executeur duidelijk gecommuniceerd met de overige erfgenamen over de aan de notaris te verlenen opdracht en zijn de erfgenamen, en dus ook klagers, hiermee akkoord gegaan. Overigens is deze opdracht aan de notaris niet strijdig met de in het proces-verbaal neergelegde afspraken die partijen hebben gemaakt.

Nu de kamer voor het overige ook niet van enige partijdigheid is gebleken, zal het eerste klachtonderdeel ongegrond worden verklaard.

 

Klachtonderdeel 2: afgifte verklaring is onzorgvuldig

 

4.3 De notaris heeft een beperkte en duidelijke opdracht gekregen waarmee alle erfgenamen hebben ingestemd. In zijn verklaring heeft de notaris helder uiteengezet wat hij wel en niet heeft gedaan en dat zijn toetsing marginaal van aard is geweest. De notaris heeft verder voldoende duidelijk gemaakt dat het de rekening en verantwoording van de executeur blijft en dat hij door zijn verklaring niet de verantwoordelijkheid daarvoor heeft overgenomen.

Het feit dat de notaris niet alle onderliggende stukken heeft gecontroleerd, hetgeen in de verklaring van de notaris staat vermeld, maakt de verklaring naar het oordeel van de kamer niet onzorgvuldig.

De kamer is verder ook niet gebleken van enig onzorgvuldig handelen van de notaris.

Het tweede klachtonderdeel zal ongegrond worden verklaard.

 

 

5. De beslissing

 

De kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden

 

- verklaart de klacht ongegrond.

 

 

Deze beslissing is gegeven door mr. O. Nijhuis, voorzitter, mr. I.C.J.I.M. van Dorp en

mr. E.R. Koers, leden, en in tegenwoordigheid van mr. W.E. Markus-Burger, secretaris, door de voorzitter in het openbaar uitgesproken op 20 december 2018.

 

 

De secretaris

 

De voorzitter

Meer informatie

Acties

Meta gegevens