Overheid.nl

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Terug naar overzicht

ECLI:
ECLI:NL:TGDKG:2018:134
Datum uitspraak:
04-12-2018
Datum publicatie:
15-01-2019
Zaaknummer(s):
C/13/629480 / DW RK 17/547
Onderwerp:
Andere werkzaamheden (art. 20 Gdw)
Beslissingen:
Inhoudsindicatie:
 Een exploot van dagvaarding is een authentieke akte. Met de stelling van klaagster dat de rekening niet klopt, voor zover het gaat om de oorspronkelijke hoofdsom, zal klaagster zich moeten wenden tot de gewone rechter. Niet gebleken is dat de kosten niet zijn berekend conform de daarvoor geldende regelingen. Klacht ongegrond.

 

KAMER VOOR GERECHTSDEURWAARDERS TE AMSTERDAM

 

Beslissing van 4 december 2018 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet inzake de klacht met nummer C/13/629480 / DW RK 17/547 MN/WdJ ingesteld door:

 

[ ],

wonende te [ ],

klaagster,

 

tegen:

 

[ ],

gerechtsdeurwaarder te [ ],

beklaagde,

gemachtigde: mr. [ ].

 

Ontstaan en loop van de procedure

Bij klachtenformulier met bijlagen, ingekomen op 26 mei 2017, heeft klaagster een klacht ingediend tegen beklaagde, hierna: de gerechtsdeurwaarder. Bij verweerschrift, ingekomen op 8 juni 2017, heeft de gerechtsdeurwaarder op de klacht gereageerd.De klacht is behandeld ter openbare terechtzitting van 23 oktober 2018 alwaar de gemachtigde van de gerechtsdeurwaarder is verschenen. Klaagster is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet ter zitting verschenen. Van de behandeling ter zitting zijn aantekeningen gemaakt. De uitspraak is bepaald op 4 december 2018.

 

1. De feiten

Uitgegaan wordt van de volgende feiten en omstandigheden:

 

-                      Bij brieven van 10 september 2016 en 1 oktober 2016 is klaagster verzocht om een openstaande vordering te voldoen.

-                      Bij exploot van 16 november 2016 is klaagster gedagvaard te verschijnen ter zitting van de kantonrechter te Almere tegen 11 januari 2017.

-           Bij vonnis van 25 januari 2017 van de kantonrechter te Almere is klaagster veroordeeld tot het betalen van een geldbedrag.

-           Bij exploot van 10 februari 2017 is het vonnis van 25 januari 2017 aan klaagster betekend met gelijktijdig bevel aan de inhoud te voldoen.

-           Bij brief van 28 februari 2017, door de gerechtsdeurwaarder ontvangen per

e-mail van 14 maart 2017, heeft klaagster een klacht over de rekening ingediend bij de gerechtsdeurwaarder.

-           De gerechtsdeurwaarder heeft bij e-mail van 20 maart 2017 op de klacht van klaagster gereageerd.

 

2. De klacht

Klaagster beklaagt zich erover dat de gerechtsdeurwaarder een onterechte (hoge) rekening aan haar heeft gestuurd. Klaagster stelt dat zij nooit een herinnering van betaling heeft ontvangen en dan ook geen incassokosten verschuldigd is. Verder betwist klaagster dat de gerechtsdeurwaarder met een exploot aan de deur is geweest. Klaagster is elke dag van maandag tot en met vrijdag van 7:45 uur tot 18:30 uur van huis en kan de gerechtsdeurwaarder dan ook niet getroffen hebben. Voorts is er altijd iemand op het adres aanwezig, maar niemand van de huisbewoners heeft de gerechtsdeurwaarder of een collega gezien.

 

3. Het verweer van de gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder heeft de klacht gemotiveerd weersproken. Voor zover van belang wordt hierna op dat verweer ingegaan.

 

4. De beoordeling van de klacht

4.1 Op grond van artikel 34 lid 1 van de Gerechtsdeurwaarderswet zijn gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders, toegevoegd gerechtsdeurwaarders, kandidaat -gerechtsdeurwaarders en degene die is toegevoegd in het kader van de stageverplichting bij de in artikel 25, eerste lid bedoelde opleiding, onderworpen aan tuchtrechtspraak ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met enige bij of krachtens deze wet gegeven bepaling en ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk gerechtsdeurwaarder niet betaamt. Ter beoordeling staat of de handelwijze van de gerechtsdeurwaarder een tuchtrechtelijk verwijtbare gedraging in de zin van dit artikel oplevert.

 

4.2 Klaagster stelt dat er geen gerechtsdeurwaarder bij haar aan de deur is geweest om een (dagvaardings)exploot te betekenen. De kamer overweegt dat een exploot van dagvaarding een authentieke akte is. Dat betekent dat de inhoud daarvan, zoals de vermelding dat er ‘niemand werd aangetroffen en het exploot daarom op het adres is achtergelaten in een gesloten envelop’, behoudens tegenbewijs, voorshands vast staat. Klaagster heeft geen tegenbewijs geleverd, zodat het er voor moet worden gehouden dat het exploot is betekend.

 

4.3 Met de stelling van klaagster dat de rekening niet klopt, voor zover het gaat om de oorspronkelijke hoofdsom, zal klaagster zich moeten wenden tot de gewone rechter. Het ligt namelijk niet op de weg van de tuchtrechter op de inhoudelijke beoordeling van dat geschil in te gaan. Voor zover klaagster met haar stelling doelt op het bedrag dat de gerechtsdeurwaarder heeft opgenomen in het exploot van de dagvaarding van 16 november 2016, overweegt de kamer als volgt. Anders dan klaagster heeft gesteld, blijkt uit de door de gerechtsdeurwaarder overgelegde producties dat de opdrachtgever klaagster bij brieven van 10 september en 1 oktober 2016 heeft gesommeerd tot betaling over te gaan. Klaagster is hierbij tevens nadrukkelijk gewezen op de bijkomende incassokosten, als ook op de mogelijkheid dat er rechtsmaatregelen tegen haar genomen konden worden. Nu klaagster niet tot betaling dan wel een reactie is overgegaan, zijn de incassokosten terecht opgevoerd. Niet gebleken is dat de kosten niet zijn berekend conform de daarvoor geldende regelingen. Er is geen sprake van tuchtrechtelijk laakbaar handelen.

 

4.4Op grond van het voorgaande wordt beslist als volgt.

 

 

BESLISSING

 

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders:

 

-     verklaart de klacht ongegrond.

 

Aldus gegeven door mr. M. Nijenhuis, plaatsvervangend-voorzitter, en

mr. L. van Berkum en M.W. de Ruijter, leden en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 4 december 2018, in tegenwoordigheid van de secretaris.

 

 

 

 

 

Tegen deze beslissing kan binnen dertig dagen na dagtekening van verzending van het afschrift van de beslissing, hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof Amsterdam, Postbus 1312, 1000 BH Amsterdam.

 

 

Meer informatie

Acties

Meta gegevens